Home Economics ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP คือ อะไร ? บอกอะไร?

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP คือ อะไร ? บอกอะไร?

by greedisgoods
GDP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คือ Gross Domestic Product

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP คือ อะไร ? มาจากไหนและบอกอะไร !?

GDP คือ ชื่อย่อของ Gross Domestic Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ในระยะเวลา 1 ปี

อธิบายง่ายๆ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คือ มูลค่าทั้งหมดที่มาจากการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในประเทศ ไม่สนว่าคนชาติไหนจะเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการดังกล่าว เพียงแค่ผลิตในประเทศก็นับว่าเป็น GDP แล้ว

อย่างเช่น การที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในไทย ก็จะนับว่าเป็น GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่เกิดจากโรงงานดังกล่าว เป็นของประเทศไทย

มูลค่าของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะมาจาก 5 ส่วนได้แก่ การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) การลงทุนของเอกชน (Investment) การลงทุนจากรัฐบาล (Government) การส่งออก (Export) และ การนำเข้า (Import)

หรือเขียนเป็นสมการง่ายๆ ได้ดังนี้

GDP = Consumption + Investment + Government + (Exports – Imports)

หรือ GDP = C+I+G+(X-I)


อย่างที่บอกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP คิดมาจาก 5 ตัวแปร มาดูกันว่าจริงๆ แล้วทั้ง 5 ตัวแปรคืออะไร

Consumption

Consumption คือ การบริโภคของภาคเอกชน (Private consumption) พูดง่ายๆ คือการใช้จ่ายส่วนบุคคลเกือบทุกอย่างในประเทศ เช่น อาหาร ค่าเช่า ค่ายา อย่างไรก็ตาม Consumption จะไม่รวมไปถึงการซื้อบ้านหลังใหม่

จะเห็นว่า Consumption คือ ตัวเลขของเงินที่เกิดจากการใช้จ่ายของคนในประเทศ เป็นตัวเลขที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างดี เพราะจะแสดงให้เห็นว่าคนในประเทศจับจ่ายใช้สอยกันมากขนาดไหน

Investment

Investment คือ การลงทุนของธุรกิจในสินค้าทุน หรือ Investment ก็คือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชนทั้งหมด

ซึ่งตัวเลข Investment ของประเทศไทยส่วนมากจะมาจาก SMEs (Small and Medium Enterprise) หรือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

นอกจากนี้ การลงทุนโดยภาคครัวเรือนอย่างการซื้อบ้านหลังใหม่ก็จะถูกเอาไว้ในส่วนของการลงทุนด้วยเช่นกัน

Government

Government คือ มูลค่าที่มาจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ไปรวมถึงเงินเดือนของราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร และค่าใช้จ่ายลงทุนของรัฐ อย่างการลงทถนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Government จะไม่รวมไปถึงรายจ่ายของรัฐบาลในส่วนของการโอนเงิน อย่างเช่น สวัสดิการสังคมหรือผลประโยชน์จากการว่างงาน

Export & Import

ในส่วนของ Export และ Import จะเป็นตัวเลข Export – Import หมายถึง มูลค่าการส่งออกลบด้วยการนำเข้า ที่เรียกว่า ดุลการค้า (Trade Balance)

และการที่จะเพิ่ม GDP จากส่วนนี้ได้ก็คือการที่ประเทศนั้นๆ มูลค่าการส่งออก ต้องมากกว่า มูลค่าการนำเข้า หรือมีดุลการค้าที่ เกินดุล (Deficit)


GDP บอกอะไรบ้าง ?

ประโยชน์หลักของ GDP คือ บอกมูลค่าของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั้นๆ ตามชื่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยสิ่งที่ GDP จะบอกมากที่สุดไม่ใช่ความเจริญ แต่เป็นเรื่องของมูลค่าการลงทุนภายในประเทศมากกว่า

โดยสิ่งสำคัญของการอ่านค่า GDP ก็คือการที่ต้องพิจารณาในแต่ละส่วนของตัวเลข GDP ทั้ง 5 ส่วน ว่าสูงหรือต่ำเพราะอะไรจากส่วนไหน

แต่อย่างไรก็ตาม GDP ไม่ใช่ทุกอย่าง เพราะยังมีความคลาดเคลื่อนในตัวเลข GDP อยู่พอสมควร เนื่องจากตัวเลขที่ใช้คำนวณ GDP โดยทั่วไปจะมาจาก 2 วิธี ได้แก่

  1. ข้อมูลจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
  2. ข้อมูลจากรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ

GDP ของประเทศไทย อยู่ตรงไหน ?

ในปี 2560 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่า GDP อยู่ในอันดับที่ 25 ตามการจัดอันดับของ World Bank โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของไทย มีมูลค่าอยู่ที่ 455,221 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่า GDP อยู่ที่ 19,390,604 ดอลลาร์สหรัฐ

สามารถดูตัวเลข GDP แบบจัดลำดับได้ที่เว็บไซต์ World Bank –  https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking


 

บทความที่เกี่ยวข้อง