GreedisGoods » เศรษฐกิจ » GDP ไทยไตรมาส 3 หดตัว -6.4% ดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว

GDP ไทยไตรมาส 3 หดตัว -6.4% ดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว

by K. Pair
GDP ไทยไตรมาส 3 ปี 2563 หดตัว 2020

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 3 ปี 2563 ดีขึ้นหลังหดตัวติดลบ 12.2% ต่ำสุดในรอบ 22 ปีในไตรมาสที่แล้ว

GDP ไทยไตรมาส 3 หดตัว -6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) โดยตัวเลข GDP ไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ดีขึ้นจาก GDP ไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่หดตัวติดลบถึง -12.2% ซึ่งตัวเลขที่ดีขึ้นเป็นผลจากการหดตัวที่ลดลงของการใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของเอกชน การส่งออก และการลงทุนรวม ในขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวเพิ่ม

  • การใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของเอกชน -0.6% (จาก -6.6% ในไตรมาสที่แล้ว)
  • การลงทุนรวม -2.4% (จาก -8% ในไตรมาสที่แล้ว)
  • การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล +3.4% (จากที่ขยายตัว +1.4% ในไตรมาสที่แล้ว)
  • การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ลดลง -23.5% และ -20.3% ตามลำดับ (จาก 17.6% และ -13.2% ตามลำดับในไตรมาสที่แล้ว)

ในขณะที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ดีขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ส่วน GDP ไทยรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลง 6.7%

สำหรับมูลค่า GDP ไทยในไตรมาสที่ 3/2563 ด้านการใช้จ่ายมีมูลค่า 3,934.20 พันล้านบาท และด้านการผลิตมีมูลค่า 3,934.50 พันล้านบาท

สาเหตุสำคัญที่ GDP ไทยไตรมาส 3 หดตัวน้อยลงเหลือ -6.4% จากที่ไตรมาสที่ 2 ที่หดตัวถึง -12.2% ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ มาจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนกลับมาเป็นปกติ หลังจากที่ต้องหยุดชะงักจากผลกระทบของโควิด-19 ในไตรมาสที่ 2


การขยายตัวตามกลุ่มเศรษฐกิจ

สรุป อัตราการขยายตัวตามกลุ่มเศรษฐกิจจากทั้ง 5 ส่วนของ GDP ของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (Year over Year : YOY)

GDP ไทย ไตรมาส 3 2563 YOY
มูลค่าการขยายตัวของ GDP ประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY)

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ลดลง 0.6% ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง 6.8% ในไตรมาสที่ 2/2563 ขณะที่สินค้าไม่คงทน และการบริการสุทธิขยายตัว 2.7% แล 3.8% ตามลำดับ ส่วนการอุปโภคในกลุ่มสินค้าคงทน และกลุ่มสินค้ากึ่งคงทนลดลง 19.3% และ 14.0% ตามลำดับ

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ขยายตัว 3.4% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 1.3% ในไตรมาสที่ 2/2563 โดยค่าตอบแทนแรงงานขยายตัว 1.6% รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 7.8% และการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินขยายตัว 8.0%

การลงทุนรวม ลดลง 2.4% เทียบกับที่ลดลง 8.0% ในไตรมาสที่ 2/2563 การลงทุนภาคเอกชนลดลง 10.7% ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือภาคเอกชนลดลง 14.0% ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัว 0.3% การลงทุนภาครัฐขยายตัว 18.5% จากการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัว และการลงทุนด้านก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 18.6 โดยเฉพาะการก่อสร้างรัฐบาลขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนรวม ลดลง 8% (ไตรมาสที่ 1/2562 ลดลง 6.5%) การลงทุนภาคเอกชนลดลง 15% เป็นผลมาจากการลงทุนด้านการก่อสร้างภาคเอกชนลดลง 2.1% และการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือภาคเอกชนลดลง 18.4% ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น 12.5% จากการลงทุนด้านก่อสร้างที่ขยายตัวจากแผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ

การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ลดลง -23.5% และ -20.3% ตามลำดับ ดุลการค้าและบริการ ณ ราคาประจำปี เกินดุล 257.2 พันล้านบาท โดยดุลการค้าเกินดุล 397.5 พันล้านบาท และดุลบริกาขาดดุล 140.3 พันล้านบาท

ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ มูลค่า ณ ราคาประจำปีลดลง 120.6 พันล้านบาท สินค้าคงคลังสำคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาล ยานยนต์ การเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ และทองคำ สำหรับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวเปลือก การผลิตเครื่องประดับอัญมณีและสิ่งของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

GDP ไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 2020GDP ไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 2020
มูลค่า GDP ไทย ไตรมาส 3/2563 (หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลจาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด