GreedisGoods » Economics » Giffen Goods คืออะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

Giffen Goods คืออะไร? ในทางเศรษฐศาสตร์

by Kris Piroj
Giffen Goods คือ สินค้ากิฟเฟน เศรษฐศาสตร์ กราฟ ตัวอย่าง

Giffen Goods คืออะไร?

Giffen Goods คือ สินค้าที่ระดับความต้องการซื้อ (Demand) จะไม่ลดลงเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อสินค้าราคาลดลง ความต้องการซื้อก็จะไม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน กล่าวคือ เป็นสินค้าที่ราคา (Price) ไม่มีผลกับความต้องการซื้อ (Demand) ของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าสินค้าจะแพงขึ้นแต่ก็อาจจะยังต้องซื้ออยู่ เป็นผลให้ Demand ไม่ลดลงเมื่อราคาเพิ่ม

โดย Giffen Goods (สินค้ากิฟเฟน) เป็นสินค้าทางเศรษฐศาตร์ประเภทที่ขัดกับกฎของ Demand หรือ Law of Demand ตามปกติที่ยิ่งสินค้าราคาสูงแล้ว Demand จะยิ่งลดลง (คนยิ่งไม่อยากซื้อ)

แต่อย่างไรก็ตามสินค้าประเภท Giffen Goods จะไม่ใช่สินค้าประเภทที่ผู้บริโภคซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคม แต่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคจำต้องซื้ออย่างเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าราคาสินค้าจะไม่ลดลงหรือแม้แต่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ แม้ว่าสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคมจะเข้าเงื่อนไขที่ระดับความต้องการซื้อ (Demand) จะไม่ลดลงเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อสินค้าราคาลดลงความต้องการซื้อก็จะไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันเหมือนกับ Giffen Goods แต่สินค้า Luxury เหล่านั้นจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Veblen Goods แทน

โดยสิ่งที่ทำให้สินค้าประเภท Giffen Goods ต่างจาก Veblen Goods ได้แก่เงื่อนไขเหล่านี้

  1. เป็นสินค้าที่คนทั่วไปยังต้องซื้อ
  2. เป็นสินค้าด้อยคุณภาพหรือ Inferior Goods ซึ่งเป็นสินค้าที่รายได้มีผลต่อความต้องการซื้อ
  3. เป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนอยู่น้อย

ตัวอย่างเช่น ถ้าตามปกติ A จะซื้ออาหาร 200 บาท จะไม่ซื้อเนื้อไก่ เมื่อราคาผักเพิ่มจาก 20 เป็น 50 ถึงแม้ว่าราคาของเนื้อไก่ยังเป็น 100 บาท

กราฟ Giffen Goods

Giffen Goods หรือ สินค้ากิฟเฟน เป็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) ตามปกติตามที่อธิบายในตอนต้น ที่เมื่อราคาสินค้ายิ่งลดลงสินค้ายิ่งเป็นที่ต้องการ ตามกราฟกฎของอุปสงค์ด้านล่าง

Giffen Goods กราฟ กฎของอุปสงค์ Law of Demand สินค้า Giffen Goods เศรษฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคาสินค้า (Price) กับความต้องการซื้อสินค้า (Quantity Demanded) ของสินค้าปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ Giffen Goods

จากกราฟด้านบนจะเห็นว่าตามปกติกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) จะแสดงให้เห็นว่า เมื่อราคาเพิ่มขึ้นจาก P2 ไปเป็น P1 จะทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าลดลงจาก Q2 เหลือ Q1

แต่สำหรับสินค้าประเภท Giffen Goods ในกราฟ Giffen Goods ด้านล่างจะพบว่าระดับความต้องการสินค้า (Demand) เมื่อราคาสินค้าขยับจาก P2 ไปเป็น P1 ปริมาณความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นตามจาก Q2 ไปเป็น Q1 ด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าแม้ราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ระดับความต้องการซื้อสินค้าไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่กลับเพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำ

กราฟ Giffen Goods คือ สินค้ากิฟเฟ่น เศรษฐศาสตร์
กราฟแสดงความสัมพันธ์ของราคา (Price) และความต้องการซื้อสินค้า (Quantity Demanded) ของสินค้าประเภท Giffen Goods

หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ ระดับราคาสินค้า (Price) ไม่มีผลกับความต้องการซื้อสินค้า (Quantity Demanded) ของสินค้าประเภท Giffen Goods นั่นเอง

โดยที่มาของชื่อ Giffen Goods หรือ สินค้ากิฟเฟน เป็นการตั้งชื่อตาม Robert Giffen ผู้ซึ่งเป็นผู้ค้นพบข้อสังเกตที่ขัดกับ Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์ ที่ได้อธิบายไว้ด้านบนซึ่งเป็นลักษณะของสินค้า Giffen Goods จึงทำให้สินค้าประเภทนี้ถูกเรียกว่า “Giffen Goods” นั่นเอง

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด