Home Economics GNP คือ อะไร ? บอกอะไร ? (ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ)

GNP คือ อะไร ? บอกอะไร ? (ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ)

by greedisgoods
GNP คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ Gross National Product

Gross National Product หรือ GNP คือ อะไร ? มาจากไหน และเป็นตัวเลขที่บอกอะไร ?

GNP คือ ชื่อย่อของ Gross National Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น เป็นมาตรวัดรายรับและผลผลิตของประเทศแบบหนึ่งที่ใช้แสดงมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ

Gross National Product หรือ GNP คือ มูลค่าของผลผลิตที่เป็นของชาตินั้น ๆ ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ประเทศใดก็ตาม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นคนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น รายได้ของนาย A ก็จะนับเป็น GNP ของประเทศไทย (และนับเป็น GDP ของประเทศญี่ปุ่น)

ประโยชน์ของ Gross National Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ เป็นตัวเลขเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากประเทศนั้นจริงๆ เนื่องจาก GNP จะไม่นับการลงทุนจากต่างชาติ

สำหรับการวัดมูลค่าของ GNP จะมีอยู่ 2 วิธี คือ การวัดจากข้อมูลจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการ กับ การวัดจากข้อมูลจากรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ

ซึ่งมูลค่าของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GNP จะคำนวณมาจาก 7 ส่วน ได้แก่ 

  1. การบริโภคภาคประชาชน (Consumption)
  2. การลงทุนของเอกชน (Investment)
  3. การลงทุนจากรัฐบาล (Government)
  4. มูลค่าการส่งออก (Export)
  5. มูลค่าการนำเข้า (Import)
  6. รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ
  7. รายได้ของคนในประเทศที่ลงทุนในต่างแดน

ซึ่งทั้ง 7 ส่วนที่กล่าวมา จะนำมาใช้คำนวณ ดังนี้

GNP = Consumption + Investment + Government + (Exports – Imports) – รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ + รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ

จะเห็นว่า 5 รายการแรกจะคำนวณเหมือนกับ GDP ทำให้อีกวิธีหนึ่งของการคำนวณหา GNP ก็คือ

GNP = GDP – รายได้ที่มาจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ + รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ


Consumption

Consumption คือ การบริโภคของภาคเอกชน (Private Consumption) Consumption จะเป็นตัวเลขของจากการใช้จ่ายทั่วไปของประชาชน

เป็นการใช้จ่ายส่วนบุคคลเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่อาหาร ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ไปถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไรก็ตาม

Investment

Investment คือ การลงทุนของธุรกิจของภาคเอกชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากคนของประเทศนั้นๆ

นอกจากนี้ การลงทุนโดยภาคครัวเรือนในสินค้าทุน อย่างเช่นการซื้อบ้านหลังใหม่ จะถูกรวมเอาไว้ในส่วนนี้ด้วย

Government

Government คือ การใช้จ่ายของรัฐบาล ตั้งแต่การซื้อสินค้าและบริการ ไปจนถึงเงินเดือนของราชการและการลงทุนของรัฐ อย่างการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Government จะไม่รวมงรายจ่ายของรัฐบาลในส่วนการโอนเงิน อย่างผลประโยชน์ที่ให้จากการว่างงาน

Export & Import

ในส่วนของ Export และ Import จะเป็นตัวเลขมูลค่าดุลการค้า ที่มาจากการนำรายได้ของการส่งออก (Export) ลบด้วยรายจ่ายจากการนำเข้า (Import)

และการที่ GNP จะสูงได้จากส่วนนี้ ก็คือการที่มูลค่าการส่งออกของประเทศต้องมากกว่าการนำเข้า หรือดุลการค้าเกินดุล (Deficit)

รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

Gross National Product จะนับเฉพาะมูลค่าการลงทุนของคนจากประเทศเพียงเท่านั้น ในการคำนวณ GNP จะเป็นการลบรายได้ที่มาจากการการเข้ามาลงทุนของต่างชาติออกไป (ไม่ได้นำมาบวกเหมือน GDP)

รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ

รายได้ในส่วนนี้คือรายได้ของคนสัญชาตินั้นๆ แต่อยู่นอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในต่างประเทศก็ตาม

ตัวอย่างเช่น นาย A ได้รับโอกาสจากบริษัทแม่ไปทำงานในสหรัฐอเมริกา


อย่างไนก็ตาม Gross National Product หรือ GNP ยังเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้น ก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่าง

ตัวอย่างเช่น บริษัท ABC ประกันภัย เป็นบริษัทประกันจากประเทศอังกฤษเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย จะเห็นว่ารายได้ของบริษัท ABC ประกันภัย ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณเป็น GNP แต่ในความเป็นจริงการที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ก็ย่อมเกิดการจ้างงานและเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของไทย

ซึ่งประโยชน์ส่วนนี้เองที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ GNP ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง