GreedisGoods » Economics » GNP คืออะไร? ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ บอกอะไร

GNP คืออะไร? ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ บอกอะไร

by Kris Piroj
GNP คือ Gross National product คือ ผลิตภัณฑ์มวล รวมประชาชาติ คำนวณ มาจาก

GNP คืออะไร?

GNP คือ ชื่อย่อของ Gross National Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น เป็นมาตรวัดรายรับและผลผลิตของประเทศแบบหนึ่งที่ใช้แสดงมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย GNP จะเป็นมูลค่าของผลผลิตที่เป็นของชาตินั้นไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ประเทศใดก็ตาม

ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นคนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น รายได้ของนาย A ก็จะนับเป็น GNP ของประเทศไทย (และนับเป็น GDP ของประเทศญี่ปุ่น)

มูลค่าของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GNP จะคำนวณมาจาก 7 ส่วน ได้แก่ 

  1. การบริโภคภาคประชาชน (Consumption)
  2. การลงทุนของเอกชน (Investment)
  3. การลงทุนจากรัฐบาล (Government)
  4. มูลค่าการส่งออก (Export)
  5. มูลค่าการนำเข้า (Import)
  6. รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ
  7. รายได้ของคนในประเทศที่ลงทุนในต่างประเทศ

GNP ทั้ง 7 ส่วนจะนำมาใช้คำนวณได้ดังนี้: GNP = Consumption + Investment + Government + (Exports – Imports) – รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ + รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ

ซึ่งถ้าหากสังเกตดีๆ จะพบว่า 5 รายการแรกจะคำนวณเหมือนกับ GDP หรือ Gross Domestic Product ทำให้อีกวิธีหนึ่งของการคำนวณหา GNP ก็คือการนำตัวเลข GDP มาลบด้วยรายได้ที่มาจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ และบวกรายได้ของผู้ที่นำเงินไปลงทุนต่างประเทศ

  • GNP = GDP – รายได้ที่มาจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ + รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ

โดยการวัดมูลค่าของ GNP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จะสามารถวัดได้ 2 วิธี คือ การวัดจากข้อมูลจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการ กับ การวัดจากข้อมูลจากรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ

Consumption

Consumption คือ การบริโภคของภาคเอกชน (Private Consumption) โดยตัวเลข Consumption จะเป็นตัวเลขของจากการใช้จ่ายทั่วไปของประชาชน โดย Consumption จะเป็นการใช้จ่ายส่วนบุคคลเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่อาหาร ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไรก็ตามของภาคเอกชนและคนทั่วไป

Investment

Investment คือ การลงทุนของธุรกิจของภาคเอกชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสินค้าทุน และการลงทุนโดยภาคครัวเรือนในสินค้าทุน อย่างเช่นการซื้อบ้านหลังใหม่ ก็จะถูกรวมเอาไว้ในส่วนนี้ด้วย

Government

Government คือ การใช้จ่ายของรัฐบาล ตั้งแต่การซื้อสินค้าและบริการ ไปจนถึงเงินเดือนของราชการและการลงทุนของรัฐ อย่างการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือการออกโครงการหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Government (G) จะไม่รวมไปถึงรายจ่ายของรัฐบาลในส่วนการโอนเงิน อย่างผลประโยชน์ที่ให้จากการว่างงาน

Export & Import

ในส่วนของ Export และ Import จะเป็นตัวเลขมูลค่าดุลการค้า ที่มาจากการนำรายได้ของการส่งออก (Export) ลบด้วยรายจ่ายจากการนำเข้า (Import)

และการที่ GNP จะสูงได้จากส่วนนี้ ก็คือการที่มูลค่าการส่งออกของประเทศต้องมากกว่าการนำเข้า หรือดุลการค้าเกินดุล (Deficit)

รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

Gross National Product จะนับเฉพาะมูลค่าการลงทุนของคนจากประเทศเพียงเท่านั้น ในการคำนวณ GNP จะเป็นการลบรายได้ที่มาจากการการเข้ามาลงทุนของต่างชาติออกไป (ไม่ได้นำมาบวกเหมือนกับการคำนวณ GDP)

รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ

รายได้ในส่วนนี้คือรายได้ของคนสัญชาตินั้นๆ แต่อยู่นอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการทำงานหรือลงทุนในต่างประเทศก็ตาม

ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ได้รับโอกาสจากบริษัทแม่ไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ Expat หรือ Expatriate

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GNP บอกอะไร?

สิ่งที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GNP บอกคือมูลค่าของผลผลิตที่เป็นของชาตินั้นๆ ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ประเทศใดก็ตาม (ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง) ซึ่งจะทำให้เห็นว่าตัวเลขเบื้องต้นของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากประเทศนั้นจริงๆ มีมูลค่าเท่าไหร่

เพราะตัวเลข Gross National Product (GNP) จะเป็นตัวเลขที่ตัดมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศออกไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Gross National Product หรือ GNP คือ ตัวเลขที่บอกมูลค่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากในประเทศได้ชัดกว่าตัวเลข GDP แต่ GNP ก็ยังเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นและยังบอกไม่ได้ทุกอย่าง เพราะบางอย่างก็ยังไม่ถูกนำมาคำนวณเป็น GNP อยู่ดี

ตัวอย่างเช่น บริษัท ABC ประกันภัย เป็นบริษัทประกันจากประเทศอังกฤษเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย จะเห็นว่ารายได้ของบริษัท ABC ประกันภัย ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณเป็น GNP แต่ในความเป็นจริงการที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ก็ย่อมเกิดการจ้างงานและเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจของไทย

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด