GreedisGoods » International Business » Green Line และ Red Line คืออะไร? (สถานะใบขน)

Green Line และ Red Line คืออะไร? (สถานะใบขน)

by Kris Piroj
Green Line คือ Red Line คือ สถานะใบขน นำเข้า

Green Line และ Red Line คืออะไร?

Red Line และ Green Line คือ สถานะใบขน ในการส่งออกสินค้าและการนำเข้าสินค้า ทั้ง Green Line และ Red Line คือสถานะที่จะบอกว่าสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าหรือส่งออกจำเป็นที่ต้องเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือไม่ ก่อนที่จะสามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปในการส่งออกหรือการนำเข้า

หรือในอีกความหมายหนึ่ง Green Line และ Red Line เป็นสถานะใบขนที่จะแสดงให้เห็นว่าได้รับการยกเว้นการตรวจ (Green Line) หรือต้องรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ (Red Line) ศุลกากรหรือไม่

สถานะ Green Line และ Red Line จะเกิดขึ้นหลังจากเมื่อผู้นำสินค้าเข้าได้ยื่นใบขนสินค้าพร้อมชำระค่าภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อมูลที่ระบุในใบขนสินค้า

ซึ่งระบบจะแจ้งคำสั่งการตรวจให้ผู้นำเข้าทราบเพื่อดำเนินการตามคำสั่งการตรวจต่อไป โดยแบ่งเป็นสถานะ Green Line และ Red Line

Green Line คืออะไร?

Green Line คือ สถานะของสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไขการนำเข้า ไม่พบสิ่งผิดปกติ ทำให้ไม่ต้องเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อน ทำให้กรณีที่สินค้าเป็น Green Line ก็จะสามารถดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกในขั้นต่อไปได้เลย

ดังนั้น หมายความว่าถ้าสินค้าที่จะทำการนำเข้าหรือส่งออกมีสถานะ Green Line ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกก็จะไม่ต้องรอขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร และสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปของการนำเข้าหรือการส่งออกได้เลย

Red Line คืออะไร?

Red Line คือ สถานะของสินค้าที่จะต้องเปิดตรวจก่อน หรือ X-Ray ก่อน และถ้าหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบแล้วผ่านตามกฎหมายก็จะสามารถดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกขั้นตอนต่อต่อไปได้

ในการตรวจสอบสินค้าที่มี สถานะ Red Line จะมีการตรวจสอบพิกัด ราคา และสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ถ้ามีเครื่องเอกซเรย์ก็ต้อง X-Ray ด้วย) พร้อมกับตรวจความถูกต้องอื่น ๆ ให้ครบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การที่สินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกต้องรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำให้อาจจะต้องรอคิวเพื่อรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ แต่จะต้องรอจะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับคิวว่าช่วงนั้นมีสินค้านำเข้าหรือส่งออกอยู่มากแค่ไหน

ถ้าหากว่าสินค้าที่มี สถาณะ Red Line ดังกล่าวไม่พบข้อสงสัย เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกผลการตรวจสอบว่า “ตรวจสอบพอใจ” ไว้ในระบบของกรมศุลกากร และของนั้นจะไม่ต้องทำการเปิดเพื่อตรวจสอบอีก ทำให้ในบางครั้งอาจไม่ตรวจสอบทุกตู้คอนเทนเนอร์ (Container) แต่จะใช้การสุ่มตรวจสินค้าในกรณีที่เป็นสินค้าผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าเดิม ๆ อยู่เป็นประจำ

ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบข้อสงสัย จะทำการเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบ และหากพบความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Yellow Line คืออะไร?

นอกจากนี้ ยังมีในกรณีของ Yellow Line คือ การให้พบพนักงานศุลกากรเนื่องจากได้รับยกเว้นใบอนุญาต

ในกรณีที่สินค้าได้รับสถานะ Yellow Line ผู้นำของเข้าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับยกเว้นใบอนุญาตก่อนนำของไปจากอารักขา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด