GreedisGoods » Finance » Gross Profit Margin คืออะไร? อัตรากำไรขั้นต้น บอกอะไร

Gross Profit Margin คืออะไร? อัตรากำไรขั้นต้น บอกอะไร

by Kris Piroj
Gross Profit Margin คือ สูตร อัตรากำไรขั้นต้น คือ ตัวอย่าง GPM

Gross Profit Margin คืออะไร?

Gross Profit Margin คือ อัตรากำไรขั้นต้น เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกกำไรขั้นต้น (Gross Profit) กับยอดขาย โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เป็นอัตราส่วนทางการเงินสำหรับการวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) ของธุรกิจ

โดยในการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit Margin เป็นการวัดว่าธุรกิจสามารถทำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่ทำได้ เพื่อวัดผลความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้น อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin (GPM) คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่าในยอดขายทุก 100 บาท บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้กี่บาท

วิธีคำนวณ Gross Profit Margin

อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin คือ การหาว่ากำไรขั้นต้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย ดังนั้นวิธีคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นก็คือ การหารกำไรขั้นต้นด้วยยอดขายและคูณ 100 เพื่อแปลงหน่วยของค่าที่ได้จากเท่าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้:

Gross Profit Margin = (กำไรขั้นต้น ÷ ยอดขาย) x 100

โดยที่กำไรขั้นต้น (Gross Profit) มาจากรายได้จากการขายลบด้วยต้นทุนขาย (ตัวเลขจากงบกำไรขาดทุน)

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) = รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย

สูตร Gross Profit Margin คือ อัตรากำไรขั้นต้น คือ Gross Profit Margin คือ ตัวอย่าง
สูตรอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)

ค่าที่ได้ของ Gross Profit Margin จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ควรมีค่าเป็นบวก และยิ่งมีค่ามากยิ่งดี

ตัวอย่างเช่น บริษัท Insure มียอดขายในปีนี้ 10,000 บาท โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้น 9,000 บาท

Gross Profit Margin ของบริษัท Insure = (9,000 ÷ 10,000) x 100 = 90%

ดังนั้น บริษัท Insure มี Gross Profit Margin หรือ อัตรากำไรขั้นต้น คือ 90% ซึ่งความหมายว่ายอดขายทุก 100 บาท บริษัทมีกำไร 90 บาท (มีต้นทุนแค่ 10 บาท) ซึ่งถือว่าเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงมาก

สำหรับใครที่สนใจดูตัวอย่าง Gross Profit Margin ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น สามารถดูได้จากเว็บไซต์ set.or.th/set/commonslookup.do จากรายงานประจำปีของแต่ละบริษัท

Gross Profit Margin บอกอะไร

Gross Profit Margin คือ ค่าที่แสดงอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรด้วยการเทียบกำไรขั้นต้น (Gross Profit) กับยอดขาย ดังนั้น Gross Profit Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นที่ดีจึงควรจะมีค่ามาก (และควรเป็นบวก)

โดยค่าที่ได้แต่ละแบบสามารถแปลความหมายได้ดังนี้:

Gross Profit Margin ที่สูง แปลว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้มากเมื่อเทียบกับยอดขาย ซึ่งมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดี

Gross Profit Margin ที่ต่ำ แปลว่า บริษัทสามารถทำกำไรได้น้อยเมื่อเทียบกับยอดขาย เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนได้ไม่ดีเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม Gross Profit Margin หรือ อัตรากำไรขั้นต้น ไม่ใช่เรื่องของการบริหารต้นทุนดีหรือไม่ดีเสมอไป ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์ไปถึงพื้นฐานของธุรกิจด้วยว่าธุรกิจนั้นทำอะไรมีต้นทุนสูงหรือไม่ เพราะในแต่ละธุรกิจจะมีการใช้ต้นทุนที่ต่างกัน ทำให้ Gross Profit Margin ที่เรียกว่าน้อยของบางธุรกิจอาจเป็นค่าที่มากของอีกธุรกิจหนึ่งก็ได้

ดังนั้นในการวิเคราะห์ Gross Profit Margin จึงควรนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งทำธุรกิจเหมือนกัน หรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ หรือสถิติในอดีตของบริษัทเอง

จากตัวอย่างที่ได้คำนวณในหัวข้อที่แล้วที่เราได้แสดงวิธีหา Gross Profit Margin จะเห็นว่าบริษัท Insure มี อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin คือ 90% ซึ่งนับว่าสูงมาก

แต่เมื่อพิจารณาจากชื่อก็น่าจะพอเดาได้ว่า Insure น่าจะเป็นบริษัทประกัน ซึ่งด้วยการที่เป็นธุรกิจบริการ ทำให้บริษัทไม่ได้มีต้นทุนการผลิตที่สูงเหมือนกับการผลิตสินค้า ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทสูงและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทออกมาสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง