GreedisGoods » Business » Human Resource หรือ HR คือใคร? ตำแหน่งนี้ทำอะไร

Human Resource หรือ HR คือใคร? ตำแหน่งนี้ทำอะไร

by Kris Piroj
HR คือ Human Resource คือ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ HRM

Human Resource คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานที่เป็นกำลังหลักของการดำเนินธุรกิจในทุกธุรกิจ ซึ่งในแต่ละบริษัทจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ หรือเรื่องต่าง ๆ ของคนในองค์กร

โดยหน้าที่ของ Human Resource หรือ HR คือ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท (Human Resource Management) โดยหน้าที่ของตำแหน่ง HR จะครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

  1. การสรรหา (Recruitment)
  2. การคัดเลือก (Selection)
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. อบรมและพัฒนา
  5. การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน (ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน)
  6. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

การสรรหา

การสรรหา คือ การหาคนเข้ามาสมัครงานตาม Job Description ตามที่องค์กรต้องการ อย่างเช่น หาคนสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนำเข้าส่งออกของบริษัทได้

เป็นเหมือนการกรองคนจากการรับสมัคร ก่อนที่จะนำบุคลากรกลุ่มดังกล่าวที่หาได้ตาม Job Description มาคัดเลือกต่อไป

การคัดเลือก

การคัดเลือก คือ การเลือกคนที่เราได้ “สรรหา” มาก่อนหน้า เพื่อเข้ามาเติมในตำแหน่งที่ต้องการให้เหมาะสมตาม Job Specification ของแต่ละตำแหน่ง

หลังจากที่ได้พนักงานมาแล้ว ฝ่าย Human Resource หรือ HR ก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะกับตำแหน่งงานเพื่อไปทำงานนั้น ๆ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นหน้าที่เกี่ยวกับประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยสิ่งที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานเรียกว่า KPI หรือ Key Performance Indicators

โดยการประเมินผลงานของพนักงานจะนำไปสู่การให้รางวัลหรือการลงโทษ อย่างเช่น การเพิ่มเงินเดือน การให้โบนัส และการหักเงินเดือน

อบรมและพัฒนา

การอบรมและพัฒนาเป็นหน้าที่ของ ฝ่าย Human Resource เช่นกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ในส่วนของการวางแผนและจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์การ

โดยจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถที่ต้องการพัฒนา และธรรมชาติของพนักงงานที่จะเข้ามาอบรม

การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน

จัดการเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนของพนักงาน ซึ่งหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน กับผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น วันหยุด วันลา การชมเชย การเลื่อนตำแหน่ง

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ การจัดการเกี่ยวกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทกับพนักงานของบริษัท

บทความที่เกี่ยวข้อง