GreedisGoods » Business » Human Resource หรือ HR คือใคร? ตำแหน่งนี้ทำอะไร

Human Resource หรือ HR คือใคร? ตำแหน่งนี้ทำอะไร

by Kris Piroj
HR คือ Human Resource คือ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ HRM

Human Resource คืออะไร?

Human Resource คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงานที่เป็นกำลังหลักของการดำเนินธุรกิจในทุกธุรกิจ ซึ่งในแต่ละบริษัทจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management หรือ HRM) ที่รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคนในองค์กร

หน้าที่ของตำแหน่ง Human Resource หรือ HR คือ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท (Human Resource Management) โดยหน้าที่ของตำแหน่ง HR หรือฝ่ายบุคคลจะครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

  1. การสรรหา (Recruitment)
  2. การคัดเลือก (Selection)
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation)
  4. อบรมและพัฒนา (Training & Development)
  5. การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน (Compensation)
  6. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation)

การสรรหา

การสรรหา คือ การหาคนเข้ามาสมัครงานตาม Job Description ตามที่องค์กรต้องการ อย่างเช่น หาคนสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนำเข้าส่งออกของบริษัทได้

เป็นขั้นตอนที่เหมือนการคัดกรองคนจากการรับสมัคร ก่อนที่จะนำบุคลากรกลุ่มดังกล่าวที่หาได้ตาม Job Description มาคัดเลือกต่อไป

การคัดเลือก

การคัดเลือก คือ การเลือกคนที่เราได้ “สรรหา” มาในขั้นก่อนหน้า เพื่อเข้ามาเติมในตำแหน่งที่ต้องการให้เหมาะสมตาม Job Specification ของแต่ละตำแหน่ง

หลังจากที่ได้พนักงานมาแล้ว ฝ่าย Human Resource หรือ HR ก็จะต้องเลือกผู้ที่เหมาะกับตำแหน่งงานเพื่อไปทำงานนั้น ๆ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยสิ่งที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานเรียกว่า KPI หรือ Key Performance Indicators

โดยการประเมินผลงานของพนักงานจะนำไปสู่การให้รางวัลหรือการลงโทษ อย่างเช่น การเพิ่มเงินเดือน การให้โบนัส และการหักเงินเดือน

อบรมและพัฒนา

การอบรมและพัฒนาเป็นหน้าที่ของ ฝ่าย Human Resource เช่นกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ในส่วนของการวางแผนและจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์การ

โดยจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถที่ต้องการพัฒนา และธรรมชาติของพนักงงานที่จะเข้ามาอบรม

การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน

จัดการเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนของพนักงาน ซึ่งหลัก ๆ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนของพนักงานจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน กับผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น วันหยุด วันลา การชมเชย การเลื่อนตำแหน่ง

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ การจัดการเกี่ยวกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทกับพนักงานของบริษัท และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง