GreedisGoods » Business » Human Resource หรือ HR คือใคร? ตำแหน่งนี้ทำอะไร

Human Resource หรือ HR คือใคร? ตำแหน่งนี้ทำอะไร

by K. Pair
HR คือ Human Resource คือ ทรัพยากรมนุษย์

Human Resource คือ ทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นกำลังหลักของการดำเนินธุรกิจในทุกธุรกิจ ซึ่งหลายครั้งอาจจะได้ยินในชื่อ HR ที่ย่อมาจาก Human Resource

ในกรณีที่พูดถึงในบริบทของตำแหน่งงาน ตำแหน่ง HR หรือ ตำแหน่ง Human Resource คือ ตำแหน่งที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับคนในองค์กร

หน้าที่ของ Human Resource หรือ HR คือ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท (Human Resource Management) โดยหน้าที่หลัก ๆ ของตำแหน่ง HR จะครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

  1. การสรรหา (Recruitment)
  2. การคัดเลือก (Selection)
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. อบรมและพัฒนา
  5. การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน (ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน)
  6. การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

มาดูกันว่าแต่ละหน้าที่ของ ฝ่าย Human Resource หรือ ฝ่าย HR ในองค์กร เกี่ยวกับอะไรบ้าง


การสรรหา

การสรรหา คือ การหาคนเข้ามาสมัครงานตาม Job Description ตามที่องค์กรต้องการ เช่น หาคนสามารถดูแลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนำเข้าส่งออกของบริษัทได้

เป็นเหมือนการกรองคนจากการรับสมัคร ก่อนที่จะนำบุคลากรกลุ่มดังกล่าวที่หาได้ตาม Job Description มาคัดเลือกต่อไป

การคัดเลือก

การคัดเลือก คือ การเลือกคนที่เราได้ “สรรหา” มาก่อนหน้า เพื่อเข้ามาเติมในตำแหน่งที่ต้องการให้เหมาะสมตาม Job Specification ของแต่ละตำแหน่ง

หลังจากที่ได้พนักงานมาแล้ว ฝ่าย Human Resource หรือ HR ก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะกับตำแหน่งงานเพื่อไปทำงานนั้น ๆ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการทำงานของพนักงาน โดยสิ่งที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานเรียกว่า KPI

โดยการประเมินผลงานของพนักงานจะนำไปสู่การให้รางวัลหรือการลงโทษ เช่น การเพิ่มเงินเดือน การให้โบนัส และการหักเงินเดือน

อบรมและพัฒนา

เป็นหน้าที่ของ ฝ่าย Human Resource เช่นกัน ในการวางแผนและจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์การ

โดยจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถที่ต้องการพัฒนาและธรรมชาติของพนักงงานที่จะเข้ามาอบรม

การจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน

จัดการเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนของพนักงาน ซึ่งหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน กับ ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น วันหยุด วันลา การชมเชย การเลื่อนตำแหน่ง

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์

การจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ คือ การจัดการเกี่ยวกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทกับพนักงานของบริษัท


บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด