GreedisGoods » Business » IFE Matrix คืออะไร? และตัวอย่างตาราง IFE Matrix

IFE Matrix คืออะไร? และตัวอย่างตาราง IFE Matrix

by K. Pair
IFE Matrix คือ วิเคราะห์ IFE ปัจจัยภายใน

IFE Matrix คือ ชื่อย่อของคำว่า Internal Factor Evaluation Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factor) ของธุรกิจ ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis

การวิเคราะห์ IFE Matrix จะเป็นการวิเคราะห์ด้วยตารางการประเมินระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยภายใน ด้วยการให้คะแนน (Rating) และค่าน้ำหนัก (Weight) ที่จะแสดงความสำคัญของปัจจัยนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดแข็งและจุดอ่อนแต่ละปัจจัย (Key Internal Factor) มีผลมากน้อยแค่ไหนกับธุรกิจ

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ IFE Matrix ยังแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมแล้ว (คะแนนรวม) บริษัทมีความแข็งแกร่ง (หรืออ่อนแอ) มากขนาดไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ต่อไป

อีกทั้งยังสามารถใช้ค่าที่ได้หลังแปลผลการวิเคราะห์ IFE Matrix ร่วมกับค่าที่ได้จาก EFE Matrix เพื่อวิเคราะห์ IE Matrix สำหรับการเลือกใช้ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)


ส่วนประกอบของตาราง IFE Matrix

สำหรับส่วนประกอบของตาราง IFE Matrix ที่สำคัญจะประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

ปัจจัยภายในที่สำคัญ (Key Internal Factors) สำหรับการวิเคราะห์ IFE Matrix จากปัจจัยภายในที่ได้มาจาก SWOT Analysis อาจจะได้มาหลายข้อ แต่ให้เลือกเฉพาะข้อที่สำคัญจริงๆ มาใส่ตาราง IFE Matrix เท่านั้น

คะแนน (Rating) คือระดับคะแนนที่แสดงระดับความสามารถของปัจจัยภายในของธุรกิจ โดย 4 หมายถึง แข็งแรงมาก 3 หมายถึงแข็งแรงน้อย (3 และ 4 คะแนนสำหรับให้คะแนนจุดแข็ง) 2 หมายถึง เป็นจุดอ่อนเล็กน้อย 1 หมายถึง เป็นจุดอ่อนอย่างมาก (2 และ 1 คะแนนสำหรับให้คะแนนจุดอ่อน)

น้ำหนัก (Weighted) น้ำหนักคือระดับความสำคัญของปัจจัยภายในแต่ละข้อ (เทียบกับปัจจัยอื่นๆ) โดยการให้น้ำหนักมากกว่าหมายถึงสำคัญ โดยทั้งตาราง IFE Matrix ค่าน้ำหนัก (Weight) รวมแล้วต้องได้เท่ากับ 1.00 พอดี

คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) ได้มาจากการนำค่า Rating คูณกับ Weighted

การให้คะแนน (Rating) และค่าน้ำหนัก (Weight) ควรให้คะแนนตามความเป็นจริง เพราะการให้คะแนนที่ไม่เป็นจริงจะได้ผลการวิเคราะห์ IFE Matrix ที่ไม่เป็นจริงซึ่งไม่ช่วยอะไร


ตัวอย่าง IFE Matrix

ตัวอย่างตาราง IFE Matrix หรือ Internal Factor Evaluation Matrix สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของ บริษัทประกัน แห่งหนึ่ง ที่ให้บริการประกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง

ตาราง IFE Matrix สำหรับการวิเคราะห์ บริษัทประกันแห่งหนึ่ง

ตัวอย่าง IFE Matrix คือ วิเคราะห์ ตาราง IFE

S คือ ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง ส่วน W คือ ปัจจัยจุดอ่อน

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ IFE Matrix ของ บริษัทประกัน ดังกล่าว จะพบว่าผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) ของปัจจัยภายในทั้งหมด คือ 2.40 หมายความว่า บริษัทประกันแห่งนี้ยังมีปัจจัยภายในที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยปัจจัยภายในที่ บริษัทประกันแห่งนี้ ควรปรับปรุงเป็นอันดับแรก ได้แก่ “W2 กำไรต่อหน่วยต่ำ” และ “W4 ส่วนแบ่งการตลาดของประกันการเดินทางต่ำมาก” เนื่องจาก เป็นจุดอ่อนอย่างมาก (1 คะแนน) และเป็นเรื่องที่สำคัญ (น้ำหนัก 0.15)


แปลผลคะแนน IFE Matrix

ผลคะแนนรวม (Total) ที่ได้จากผลรวม Weighted Score ของตาราง IFE Matrix จะแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วบริษัทมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอมากน้อยแค่ไหน จากทั้ง 4 ระดับคะแนน

ถ้าหากว่าคะแนนรวมจากทั้งตาราง IFE Matrix ต่ำกว่า 2.5 หมายความว่าบริษัทยังมีจุดแข็งไม่เพียงพอ (จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง) บริษัทควรรีบแก้ไขจุดอ่อนรวมทั้งจุดแข็งที่ดีแต่ยังดีไม่สุด

หมายเหตุ: ค่าที่ได้ในช่อง Total ของ Weighted Score ที่ถูกต้องของ IFE Matrix คือ 4.0 หรือต่ำกว่านั้นเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด