GreedisGoods » Business » IFE Matrix คืออะไร? และตัวอย่างตาราง IFE Matrix

IFE Matrix คืออะไร? และตัวอย่างตาราง IFE Matrix

by Kris Piroj
IFE Matrix คือ Internal Factor Evaluation Matrix วิเคราะห์ IFE ปัจจัยภายใน

IFE Matrix คือ ตารางประเมินปัจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation Matrix) เป็นตารางสรุปผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้คะแนนตามความสำคัญของแต่ละปัจจัย และผลต่อธุรกิจของแต่ละปัจจัย

การวิเคราะห์ IFE Matrix จะเป็นการวิเคราะห์ด้วยการประเมินระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยภายในด้วยการให้คะแนน เพื่อแสดงให้ระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยและในภาพรวมแล้ว (ด้วยคะแนนรวม) เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ต่อไป

โดยค่าที่ได้หลังจากการแปลผลการวิเคราะห์ IFE Matrix จะนำไปใช้ร่วมกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ EFE Matrix เพื่อวิเคราะห์ IE Matrix สำหรับการเลือกใช้กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)

ส่วนประกอบของตาราง IFE Matrix

ในตาราง IFE Matrix จะประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

ปัจจัยภายในที่สำคัญ (Key Internal Factors) สำหรับการวิเคราะห์ IFE Matrix จากปัจจัยภายในที่ได้มาจากเครื่องมือ SWOT Analysis ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกปัจจัย แต่ให้เลือกเฉพาะปัจจัยภายในข้อที่สำคัญจริง ๆ มาใส่ใน

คะแนน (Rating) คือ ระดับคะแนนที่แสดงระดับความสามารถของปัจจัยภายในของธุรกิจ โดย 4 หมายถึง แข็งแรงมาก 3 หมายถึงแข็งแรงน้อย (3 และ 4 คะแนนสำหรับให้คะแนนจุดแข็ง) 2 หมายถึงเป็นจุดอ่อนเล็กน้อย 1 หมายถึงเป็นจุดอ่อนอย่างมาก (2 และ 1 คะแนนสำหรับให้คะแนนจุดอ่อน)

น้ำหนัก (Weighted) น้ำหนักคือระดับความสำคัญของปัจจัยภายในแต่ละข้อ (เทียบกับปัจจัยอื่น) โดยการให้น้ำหนักมากกว่าหมายถึงสำคัญ โดยทั้งตาราง IFE Matrix ค่าน้ำหนัก (Weight) รวมแล้วต้องได้เท่ากับ 1.00

คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) ได้มาจากการนำค่า Rating คูณกับ Weighted

การให้คะแนน (Rating) และค่าน้ำหนัก (Weight) ควรให้คะแนนตามความเป็นจริง เพราะการให้คะแนนที่ไม่เป็นจริงจะได้ผลการวิเคราะห์ IFE Matrix ที่ไม่เป็นจริงจะทำให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อน และไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ จากการวิเคราะห์


ตัวอย่าง IFE Matrix

ตัวอย่า IFE Matrix หรือ Internal Factor Evaluation Matrix โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของบริษัทประกันแห่งหนึ่ง โดยจากการวิเคราะห์พบว่าผลการวิเคราะห์ IFE Matrix ของบริษัทดังกล่าวมีดังนี้:

ตัวอย่าง IFE Matrix คือ วิเคราะห์ ตาราง IFE
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ IFE Matrix (S คือจุดแข็ง และ W คือจุดอ่อน)

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ IFE Matrix ของบริษัทประกันดังกล่าว ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) ของปัจจัยภายในทั้งหมด คือ 2.40 หมายความว่า บริษัทยังมีปัจจัยภายในที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยปัจจัยภายในที่บริษัทประกันแห่งนี้ควรปรับปรุงเป็นอันดับแรก ได้แก่ “W2 กำไรต่อหน่วยต่ำ” และ “W4 ส่วนแบ่งการตลาดของประกันการเดินทางต่ำมาก” เนื่องจากเป็นจุดอ่อนอย่างมาก (1 คะแนน) และเป็นเรื่องที่สำคัญ (น้ำหนัก 0.15)

แปลผลคะแนน IFE Matrix

ผลคะแนนรวม (Total) ที่ได้จากผลรวม Weighted Score ของตาราง IFE Matrix จะแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วบริษัทมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอมากน้อยแค่ไหนจากทั้ง 4 ระดับคะแนน

ถ้าหากว่าคะแนนรวมจากทั้งตาราง IFE Matrix ต่ำกว่า 2.5 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) หมายความว่า บริษัทยังมีจุดแข็งไม่เพียงพอ (จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง) บริษัทควรรีบแก้ไขจุดอ่อน รวมทั้งพัฒนาจุดแข็งที่ยังดีไม่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง