GreedisGoods » Marketing » IMC คืออะไร? การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทำอย่างไร

IMC คืออะไร? การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทำอย่างไร

by Kris Piroj
IMC คือ Integrated Marketing Communication คือ การสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ เครื่องมือ IMC Marketing คือ ตัวอย่าง

IMC คือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ซึ่งเป็นหลักการตลาดที่จะใช้ช่องทางการการตลาดหลายรูปแบบร่วมกันแทนที่จะใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งทุกช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดแบบ IMC จะต้องมีความสอดคล้องกัน

ประโยชน์ของ IMC หรือ Integrated Marketing Communication คือการสื่อสารทางการตลาดที่มีความสอดคล้องกันของข้อมูลที่สื่อสารออกไปในทุกช่องทางการตลาด ส่งผลให้ลูกค้าได้รับสาส์นที่ชัดเจนผ่านการเน้นย้ำอีกทั้งยังดูน่าเชื่อถือมากกว่า

ในทางกลับกันการสื่อสารการตลาดที่ไม่สอดคล้องกันเหมือนกับ IMC จะทำให้ประสิทธิภาพและความชัดเจนของสิ่งที่แบรนด์พยายามจะเน้นย้ำหรือสื่อสารลดลง รวมถึงอาจทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนไม่มั่นใจว่าแบรนด์ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ ฟังแล้วอึดอัด ไปจนถึงรู้สึกรำคาญ

สำหรับเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ IMC คือการสื่อสารทางการตลาดหรือ Promotion ตามหลัก Marketing Mix 4P ซึ่งจะมีอยู่ 5 รูปแบบที่สามารถแยกย่อยได้อีกหลายหลายวิธี ได้แก่

  1. Sales Promotion คือ การส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  2. Advertising คือ การโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ
  3. Personal Selling คือ การใช้พนักงานขาย ขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง
  4. Public Relation คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแบรนด์ให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์
  5. Direct Marketing คือ การขายสินค้าโดยตรงกับลูกค้า

สรุปง่าย ๆ Integrated Marketing Communication หรือ IMC คือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่เป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดหรือ Promotion ใน 4P หลากหลายรูปแบบร่วมกัน บนเงื่อนไขคือทุกช่องทางมีความสอดคล้องกันเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารนั่นเอง


Sales Promotion

Sales Promotion คือ ส่งเสริมการขายด้วยการด้วยกิจกรรมทางการตลาด เป็นโปรโมชั่นหรือวิธีส่งเสริมการตลาดที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น การลด แลก แจก แถม คูปอง และการทดลองใช้ฟรีด้วยการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

สำหรับประโยชน์ของ Sales Promotion กับ IMC หรือ Integrated Marketing Communication คือการที่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าไปทดลองได้ง่ายขึ้น และถ้าหากลูกค้าพึงพอใจในสินค้าก็จะมีโอกาสที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ

อย่างไรก็ตาม Sales Promotion จะเป็นเพียงกิจกรรมทางการตลาดในระยะสั้นเท่านั้นเพราะการทำ Sales Promotion จะส่งผลให้กำไรต่อหน่วยลดลง

Advertising

Advertising คือ การโฆษณา เป็นอีกหนึ่งการสื่อสารทางการตลาดที่พบได้บ่อยพอกันกับ Sales Promotion โดยประโยชน์ของการโฆษณาใน IMC คือการสร้าง Brand Awareness ทำให้ลูกค้ารับรู้ Brand หรือรับรู้ถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสื่อ ซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่จะนำไปสู่การตัดสินใจซื้ออสินค้า

สำหรับช่องทางในการโฆษณาปัจจุสามารถทำได้หลายวิธีทั้งแบบ Online และ Offline อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักการตลาดควรคำนึงถึงในการเลือกช่องทางการลงโฆษณาคือการเลือกช่องทางการโฆษณาให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย

โฆษณาออนไลน์ (Online) คือ การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น Google Adsense, Facebook, Taboola, Twitter, Instagram, YouTube และการซื้อ Banner บนเว็บไซต์ เป็นต้น

โฆษณาออฟไลน์ (Offline) คือ การโฆษณาด้วยช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น โฆษณาบน Billboard, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, คลื่นวิทยุ และนิตยสาร เป็นต้น

Personal Selling

Personal Selling คือ การส่งเสริมการตลาดด้วยพนักงานขายเป็นการใช้พนักงานติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้ข้อมูลสินค้าที่ขาย อย่างเช่น การโทรหาลูกค้าโดยตรงเพื่อขายประกัน การที่พนักงานขายไปที่บริษัทเพื่อเสนอขายอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น

สำหรับสินค้าที่ต้องใช้การสื่อสารทางการตลาดด้วยวิธี Personal Selling จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะ ดังนี้

  • เป็นสินค้าที่ต้องให้ข้อมูลกับลูกค้า และต้องตอบคำถามของลูกค้า
  • เป็นสินค้าประเภทที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้านั้นๆ
  • เป็นสินค้าเฉพาะทางที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ
  • เป็นสินค้าที่มีกำไรต่อหน่วยที่สูง

โดยประโยชน์ของการใช้พนักงานขาย (Personal Selling) จะช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Public Relation

Public Relation หรือ PR คือ การประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางสื่อสารการตลาดที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเสนอขายสินค้าเป็นหลัก แต่การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) จะเป็นการมุ่งไปที่การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยภาพลักษณ์ที่ออกมาจากการประชาสัมพันธ์ก็ควรจะเป็นภาพลักษณ์ในทิศทางเดียวกันกับการสื่อสารทางการตลาดช่องทางอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมบางอย่าง หรือการที่บริษัทออกมาบอกว่าผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) จะเป็นการส่งเสริมการตลาดที่จะไม่ได้รับผลที่ชัดเจนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ผลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์คือภาพลักษณ์ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าในกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า

Direct Marketing

Direct Marketing คือ การขายสินค้าโดยตรงกับลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้ว โดยข้อมูลของลูกค้าอาจได้มาจากการที่ลูกค้าให้ช่องทางการติดต่อเอาไว้เมื่อครั้งที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อสอบถามก่อนหน้านี้ เมื่อแบรนด์ต้องการขายสินค้าแบรนด์ก็จะติดต่อไปหาลูกค้าทันทีที่มีสินค้าพร้อมที่จะขาย

ตัวอย่างเช่น โชว์รูมรถหรูมีรายชื่อลูกค้าที่ลงชื่อรับข้อมูลเมื่อมี Supercar รุ่นใหม่เข้ามา และเมื่อมีรถ Supercar รุ่นใหม่หรือปีใหม่เข้ามา โชว์รูมก็จะติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

ประโยชน์ของการสื่อการตลาดแบบ Direct Marketing จะเป็นการย้ำเตือนความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะซื้อสินค้าอยู่แล้ว อีกทั้งยังทำให้แบรนด์ไม่จำเป็นที่จะต้องสื่อสารการตลาดไปในวงกว้างเพื่อหาลูกค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง