GreedisGoods » Economics » IMF คืออะไร? กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีหน้าที่อะไร

IMF คืออะไร? กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีหน้าที่อะไร

by Kris Piroj
IMF คือ International Monetary Fund ไอเอ็มเอฟ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

IMF คืออะไร?

IMF คือ International Monetary Fund หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีบทบาทหลักในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก เพื่อให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพ

ประเทศสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) ประเทศสมาชิกจะได้รับจัดสรรจำนวนโควตาสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ตามขนาดของเศรษฐกิจและความสำคัญของประเทศสมาชิกเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก

โดยปกติกองทุนการเงินฯ จะทบทวนโควตาทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มทุนดำเนินการของกองทุนการเงินฯ ให้พอเพียงกับความจำเป็น

นอกจากนี้โควตาของ สิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ยังมีความสำคัญในการกำหนดสิทธิและวงเงินกู้ของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกจะได้รับคะแนนเสียงพื้นฐานเท่ากันจำนวน 250 คะแนน และเพิ่ม 1 คะแนนเสียงต่อโควตา 100,000 SDR

และในด้านของการกู้ยืมเงิน ประเทศสมาชิกสามารถกู้เงินจาก IMF ได้ไม่เกิน 100% ของจำนวนโควตาต่อปี และกู้รวมกันทั้งหมดได้ไม่เกิน 300% ของจำนวนโควตา

การก่อตั้ง International Monetary Fund (IMF)

International Monetary Fund หรือ IMF ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2487 ในการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference ของผู้แทนจาก 44 ประเทศ ณ เมืองเบรตตันวูดส์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจในช่วง The Great Depression ในช่วงปี ค.ศ. 1930 และสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน IMF มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 190 ประเทศ เพิ่มจาก 29 ประเทศเมื่อปี 2488 โดยประเทศสมาชิกล่าสุดคือ Andorra ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งประเทศที่จะสมัครเป็นสมาชิกของ IMF นั้นจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก่อน

International Monetary Fund (IMF) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 700 19th Street, N.W., กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 20431

IMF ทำอะไร?

บทบาทหลักของกองทุน IMF คือ ทำหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศรวมถึงและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก เพื่อทำให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพ ซึ่งครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้

เสริมสร้างเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  รวมถึงป้องกันการแข่งกันลดค่าเงินของประเทศสมาชิก

สนับสนุนระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงิน ด้วยการให้กู้เงินในระยะสั้นแก่ประเทศสมาชิกที่กำลังประสบปัญหาทางการเงิน

สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ของประเทศในกลุ่มสมาชิก IMF

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยกองทุนการเงินฯ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการกำหนดและดำเนินนโยบาย 4 ด้านหลัก คือ

  1. นโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน
  2. นโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ
  3. สถิติข้อมูล
  4. กฎหมายเศรษฐกิจการเงิน

การสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ โดย IMF จะติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกโดยเจ้าหน้าที่ของกองทุน IMF จะมีการไปเยือนประเทศสมาชิกเพื่อประเมินภาวะและเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ ด้วย

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด