Home » Economics » IMF คือ อะไร? กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีหน้าที่อะไร

IMF คือ อะไร? กองทุนการเงินระหว่างประเทศ มีหน้าที่อะไร

by K. Pair
IMF คือ ไอเอ็มเอฟ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

IMF คือ อะไร ? มาทำความรู้จักกับ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF (International Monetary Fund)

IMF คือ ชื่อย่อของกองทุน International Monetary Fund หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในภาษาไทย

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2487 ในการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference

โดยในปัจจุบัน IMF มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน IMF มีสมาชิก 188 ประเทศ


IMF ทำอะไร ?

บทบาทหลักของกองทุน IMF คือ ทำหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

เสริมสร้างเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  – รวมถึงป้องกันการแข่งกันลดค่าเงิน

สนับสนุนระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงิน – ด้วยการให้กู้เงินในระยะสั้น

สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ – กองทุนการเงินฯ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการกำหนดและดำเนินนโยบาย 4 ด้านหลัก คือ
1) นโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน 2) นโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ 3) สถิติข้อมูล และ 4) กฎหมายเศรษฐกิจการเงิน

การสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ – โดย IMF จะติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกโดยเจ้าหน้าที่ของกองทุน IMF จะมีการไปเยือนประเทศสมาชิกเพื่อประเมินภาวะและเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด