GreedisGoods » Economics » ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คืออะไร? (Income Elasticity of Demand)

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คืออะไร? (Income Elasticity of Demand)

by Kris Piroj
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ Income Elasticity of Demand คือ เศรษฐศาสตร์ รายได้

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คืออะไร?

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ อัตราเปรียบเทียบระดับความต้องการสินค้า (Demand) เมื่อระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าคนจะซื้อสินค้ามากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหน (Demand) ถ้าหากลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นลดลง

กล่าวคือ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) เป็นสิ่งที่ใช้วัดและอธิบายถึงลักษณะของอุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการซื้อสินค้าที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหนึ่ง

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เป็นรูปแบบหนึ่งของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) ซึ่งทำให้มีความคล้ายกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์รูปแบบอื่น ๆ และต่างกันเพียงแค่ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ (Demand) ที่ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบ ซึ่งความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ ระดับรายได้ของผู้บริโภคหรือ Income นั่นเอง

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ กราฟ เศรษฐศาสตร์ Income Elasticity of Demand Graph
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ (Income) และความต้องการซื้อ (Demand) สำหรับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้

จากกราฟความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) จะเห็นว่า เมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น (Income เพิ่ม) ระดับปริมาณความต้องการสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นตาม (Demand) เมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากจุด I1 ไปสู่จุด I2 ก็จะทำให้สินค้าดังกล่าวมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นจากจุด D1 ไปสู่จุด D2

ในทางกลับกัน เมื่อรายได้ของผู้บริโภคลดลงระดับปริมาณความต้องการสินค้าก็จะลดลงตาม ดังนั้นเมื่อรายได้ของผู้บริโภคลดลงมาจากจุด I2 เหลือ I1 ก็จะทำให้ระดับความต้องการสินค้าลดลงจากจุด D2 เหลือจุด D1 เช่นกัน

โดยตัวเลขความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ มักจะนำไปใช้วิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจ ร่วมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เนื่องจาก ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ คือ ตัวแลขที่สะท้อนกำลังซื้อที่แท้จริงของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นตัวเลขจากรายได้และความอยากซื้อสินค้าที่ระดับรายได้นั้น ๆ ของผู้บริโภค

คำนวณ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ สามารถคำนวณได้จาก: ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ หรือ Ey = เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ ÷ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ = (ความต้องการซื้อใหม่ – ความต้องการซื้อเก่า) x 100

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = (รายได้ใหม่ – รายได้เก่า) x 100

สมมติว่า สินค้า B มีปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) อยู่ที่ 10000 ชิ้นที่ระดับรายได้ 1000 (Income) แต่ถ้าหากว่าระดับรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1200 ปริมาณความต้องการซื้อจะเปลี่ยนเป็น 20000

จากตัวอย่าง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ จะคำนวณได้จาก:

  • เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ =  20000 – 10000 = 10000
  • เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ = 10000 ÷ 10000 x 100
  • เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการซื้อ =  100%

จากตัวอย่าง เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ จะคำนวณได้จาก:

  • เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = 1200 – 1000 = 200
  • เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = 200 ÷ 100 x 100
  • เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ = 20%

ดังนั้น ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ หรือ Ey = 100 ÷ 20 = 5%

สรุปได้ว่า ถ้าหากระดับรายได้ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1% ความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้น 5% หรือ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ ของสินค้า B คือ 5%

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) สามารถแปลผลได้ 5 กรณีเช่นเดียวกันกับ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) รูปแบบอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด