Home » Business » Incoterms คือ อะไร ? รายละเอียด Incoterm 2010 ทั้ง 11 รายการ

Incoterms คือ อะไร ? รายละเอียด Incoterm 2010 ทั้ง 11 รายการ

by K. Pairoj
Incoterm คือ เงื่อนไข Incoterms 2010

International Commercial Terms หรือที่เรียกกันว่า INCOTERMS คือ เงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าสากล

Incoterm กำหนดขึ้นมาโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC) ซึ่งปัจจุบันยังนิยมใช้ Incoterms 2010 อยู่ โดย Incoterms 2010 จะมีทั้งหมด 11 รูปแบบ ได้แก่

EXW หรือ EX Works
FCA หรือ Free Carrier
FAS หรือ Free Alongside Ship
FOB หรือ Free On Board
CPT หรือ Carriage Paid To
CIP หรือ Carriage and Insurance Paid
CFR หรือ Cost and Freight
CIF หรือ Cost Insurance and Freight
DAT หรือ Delivered at Terminal
DAP หรือ Delivered at Place
DDP หรือ Delivered Duty Paid

หน้าที่ของ INCOTERMS คือ สิ่งที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึง:

ขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย
จุดส่งมอบ/จุดรับสินค้า
ผู้รับผิดชอบเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย จากความเสี่ยงต่างๆ

ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึง Incoterms 2010 เป็นหลัก เนื่องจากยังเป็นที่นิยมอยู่ (ปี 2017)

Incoterms 2010 คือ Incoterms ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2010
แต่ยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน


INCOTERMS 2010

EXW หรือ EX Works (ระบุสถานที่ส่งมอบ)

เตรียมสินค้าไว้ รอผู้นำเข้ามารับเป็นอันหมดธุระ (เข้าใจแบบง่ายๆคือราคาโรงงานไม่รวมค่าขน)

Exporter: ส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ของผู้ส่งออก

Importer: รับผิดชอบสินค้าตั้งแต่ขนสินค้าขึ้นรถ, ทำศุลกากรทั้งขาออกและขาเข้า


FCA หรือ Free Carrier (ระบุสถานที่ส่งมอบ)

ผู้ส่งออกขนสินค้าขึ้นรถที่มารับสินค้าให้ ที่เหลือผู้นำเข้าจัดการเอง

Exporter: ส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ของผู้ส่งออก และขนสินค้าขึ้นพาหนะที่ผู้นำเข้าส่งมารับสินค้า, ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับผิดชอบสินค้าตั้งแต่สินค้าถูกวางบนรถ, ทำศุลกากรขาเข้า


FAS หรือ Free Alongside Ship (ระบุท่าเรือต้นทาง)

Exporter: หมดความรับผิดชอบ เมื่อผู้ส่งออกนำสินค้าไปวางที่ข้างเรือ (ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก), ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับผิดชอบตั้งแต่ยกสินค้าที่วางไว้ขึ้นเรือ, ทำศุลกากรขาเข้า


FOB หรือ Free On Board (ระบุท่าเรือต้นทาง)

Exporter: หมดความรับผิดชอบ เมื่อเมื่อผู้ส่งออกนำสินค้าขึ้นไปวางบนเรือ (ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก), ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับความเสี่ยงตั้งแต่สินค้าถูกวางบนเรือ, ทำศุลกากรขาเข้า

FOB  หรือ Free On Board เป็นหนึ่งใน Incoterms ที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆ


CPT หรือ Carriage Paid To (ระบุสถานที่ปลายทาง)

คล้ายๆกับสั่งของจาก Internet แล้วให้ผู้ขายส่งของมาให้ทางไปรษณีย์ แล้วไปรษณีย์ทำแตก ทางผู้ขายเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายนั้น

Exporter: ส่งมอบสินค้าให้กับ Freight Forwarder ที่ผู้ส่งออกหามา และหมดความรับผิดชอบต่อสินค้าตรงนี้ (ยังอยู่ในประเทศผู้นำเข้า), ผู้ส่งออกจ่ายค่าขนส่งสินค้า (ไม่รวมค่าขนสินค้าลงจากพาหนะ), ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับความเสี่ยงตั้งแต่ตอนที่ผู้ส่งออกส่งมอบสินค้าให้ Freight Forwarder, จ่ายค่าขนสินค้าลงจากพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางการขนส่ง, ทำศุลกากรขาเข้า


CIP หรือ Carriage and Insurance Paid (ระบุสถานที่ปลายทาง)

เหมือนกับ CPT แต่มีประกัน

Exporter: ส่งมอบสินค้าให้กับ Freight Forwarder ที่ผู้ส่งออกหามา และหมดความรับผิดชอบต่อสินค้าตรงนี้ (ยังอยู่ในประเทศผู้นำเข้า), ผู้ส่งออกจ่ายค่าขนส่งสินค้า (ไม่รวมค่าขนสินค้าลงจากพาหนะ), ทำประกัน, ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับความเสี่ยงตั้งแต่ตอนที่ผู้ส่งออกส่งมอบสินค้าให้ Freight Forwarder (แต่มีประกัน), จ่ายค่าขนสินค้าลงจากพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางการขนส่ง, ทำศุลกากรขาเข้า


CFR หรือ Cost and Freight (ระบุท่าเรือปลายทาง)

Exporter: หมดภาระเมื่อสินค้าถูกยกขึ้นไปวางบนเรือ (ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก), จ่ายค่าระวางเรือ (ไม่รวมค่าขนสินค้าออกจากเรือ ตอนเรือถึงปลายทาง), ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับความเสี่ยงตั้งแต่สินค้าถูกวางบนเรือ, จ่ายค่ายกสินค้าออกจากเรือ, ค่าขนส่งสินค้าหลังลงมาจากเรือ, ทำศุลกากรขาเข้า


CIF หรือ Cost Insurance and Freight (ระบุท่าเรือปลายทาง)

Incoterm แบบ CIF จะทำงานเหมือน CFR แต่มีประกันเพิ่มเข้ามา

Exporter: หมดภาระเมื่อสินค้าถูกยกขึ้นไปวางบนเรือ (ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก), จ่ายค่าระวางเรือ (ไม่รวมค่าขนสินค้าออกจากเรือ ตอนเรือถึงปลายทาง), จ่ายค่าประกัน, ทำศุลกากรขาออก

Importer: รับความเสี่ยงตั้งแต่สินค้าถูกวางบนเรือ (แต่มีประกัน), จ่ายค่ายกสินค้าออกจากเรือ, ค่าขนส่งสินค้าไปยังที่หมาย, ทำศุลกากรขาเข้า

CIF หรือ Cost Insurance and Freight เป็น Incoterm แบบที่ได้รับความนิยม (น่าจะ) มากที่สุด เนื่องจากราคา CIF เป็นราคาที่รวมค่า ประกัน สินค้าเข้าไปด้วย และเป็นราคาที่ใช้ในการ คำนวณภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้า


DAT หรือ Delivered at Terminal (ระบุท่า หรือ สถานที่ปลายทาง)

Exporter: ส่งสินค้า ณ สถานที่ปลายทางของผู้นำเข้าในประเทศผู้นำเข้า รวมทั้งขนสินค้าลงจากพาหนะด้วย, รับผิดชอบจนถึงตอนขนสินค้าลง, ทำศุลกากรขาออก

สถานที่ปลายทาง เช่น ท่าเรือ คลังสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้าของสายการบิน คลังสินค้าของรถไฟ etc.

Importer: รับความเสี่ยงตั้งแต่รับสินค้ามา, ทำศุลกากรขาเข้า


DAP หรือ Delivered at Place (ระบุสถานที่ปลายทาง)

เหมือน DAT แต่ผู้ส่งออกไม่ต้องขนสินค้าลง

Exporter: ส่งสินค้า ณ สถานที่ปลายทางตามความต้องการผู้ซื้อ โดยไม่ต้องเอาสินค้าลงจากพาหนะ, ชำระค่าระวาง, ทำศุลกากรขาออก

Importer: ขนสินค้าลงจากพาหนะ, รับความเสี่ยงตั้งแต่ตอนขนสินค้าลงจากพาหนะ, ทำศุลกากรขาเข้า


DDP หรือ Delivered Duty Paid (ระบุสถานที่ปลายทาง)

สั่งแล้วรอสินค้ามาส่งผู้นำเข้าแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แค่นำสินค้าลงจากรถที่มาส่ง

Exporter: ส่งสินค้า ณ สถานที่ปลายทางที่ผู้นำเข้าต้องการ (ไม่รวมค่าขนลงจากพาหนะ), จ่ายค่าระวาง, ค่าประกัน, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำศุลกากรขาออกและขาเข้า

Importer: รับสินค้าที่จุดที่ตกลงไว้, ความเสี่ยงเริ่มตั้งแต่รับสินค้า


ขยายความ

ความรับผิดชอบ ภาระ ความเสี่ยง คำพวกนี้ความหมายคล้ายๆกันตามบริบท จะหมายถึง ฝ่ายที่ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และรับผิดชอบความเสี่ยงเมื่อสินค้าเสียหาย สูญหาย ระหว่างการขนส่ง

เช่น EXW ผู้นำเข้ารับผิดชอบสินค้าตั้งแต่ขนสินค้าขึ้นรถ หมายถึงว่า หลังจากผู้นำเข้าขนสินค้าขึ้นรถแล้ว ผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทุกอย่าง (ค่ารถ ค่าระวางเรือ ค่ายกลงจากรถ ค่ายกขึ้นเรือ บลาๆๆ) และถ้ารถคว่ำสินค้าเสียหาย ผู้นำเข้าก็จะต้องรับผิดชอบเอง

วงเล็บข้างหลังแต่ละ Term. จะเห็นว่าแต่ละ Incoterms จะมีวงเล็บอยู่ข้างหลัง ในเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกเวลาระบุ Term ที่ใช้ก็ต้องระบุสถานที่ส่งมอบตามหลัง Term นั้นๆด้วย

เช่น ถ้าใช้ FOB ในวงเล็บข้างหลังคือ “(ระบุท่าเรือต้นทาง)” … เวลาเขียน Term ลงในเอกสารก็จะเป็น FOB Laem Chabang หรือ FOB Bangkok ซึ่ง Laem Chabang หรือ Bangkok ในที่นี้คือ “ท่าเรือต้นทาง”


 

บทความที่เกี่ยวข้อง