Leverage Ratio คือ อะไร ? (อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน)

Leverage Ratio คือ อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

ทำความรู้จัก Leverage Ratio คือ อะไร ? มีกี่ตัว และมีอะไรบ้าง ?


Leverage Ratio คือ อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่นิยมนำมาวิเคราะห์กิจการ

และนอกจากจะนำมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงินของกิจการแล้ว ตัวเลข Leverage Ratio ยังมีผลกับการที่กิจการจะไปกู้เงินอีกด้วย

โดย Leverage Ratio เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ที่เกี่ยวกับต้นทุนของบริษัทที่มาจากการก่อนหนี้ จะมี อยู่ 3 ตัวหลักๆ คือ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สิน ต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ÷ ดอกเบี้ยจ่ายอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) เป็นการวัดว่ามีหนี้กี่เท่าเทียบกับส่วนของเจ้าของ

ซึ่งผลที่ได้จากการคำนวณ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) มีดังนี้

ถ้า Debt to Equity Ratio มากกว่า 1 หมายความว่ามีหนี้มากกว่าส่วนของเจ้าของ
ถ้า Debt to Equity Ratio น้อยกว่า 1 หมายความว่ามีหนี้น้อยกว่าส่วนของเจ้าของ
ถ้า Debt to Equity Ratio เท่ากับ 1 หมายความว่า มีหนี้เท่ากับส่วนของเจ้าของ

ถ้ามากกว่า 1 มีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ และโอกาสที่ธนาคารจะยอมให้กู้ก็จะน้อยลงด้วย ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ควรจะออกมาน้อย

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น


อัตราส่วนหนี้สิน ต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio)

อัตราส่วนหนี้สิน ต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) คือ การเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเทียบกับเงินที่กู้มา (คล้ายๆกับ Debt to Equity Ratio และมีผลกับการกู้เงินเช่นกัน)

ผลลัพธ์ อัตราส่วนหนี้สิน ต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) ที่ได้ควรจะออกมาน้อย

ค่า Debt Ratio มาก หมายถึง สินทรัพย์ส่วนใหญ่กู้มา
ค่า Debt Ratio น้อย หมายถึง สินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของ

อัตราส่วนหนี้สิน ต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวมอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) คือ ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยตามชื่อ เป็นอัตราส่วนว่ามีกำไรเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

โดยผลลัพธ์ของ อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) ที่ได้ ควรมีค่ามากกว่า 1

ถ้า Interest Coverage Ratio มากกว่า 1 หมายความว่ากำไรมากพอจะจ่ายดอกเบี้ย
แต่ถ้า Interest Coverage Ratio น้อยกว่า 1หมายความว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมากกว่ารายได้

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ÷ ดอกเบี้ยจ่าย


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →