GreedisGoods » Marketing » Likert Scale คืออะไร? (มาตรวัดของลิเคิร์ท)

Likert Scale คืออะไร? (มาตรวัดของลิเคิร์ท)

by Kris Piroj
Likert Scale คือ มาตรวัดของลิเคิร์ท Likert Rating Scales คือ likert scale 5 ระดับ

Likert Scale คือ ชื่อเรียกของ Likert Rating Scales หรือ มาตรวัดของลิเคิร์ท เป็นมาตรวัดที่ใช้สำหรับให้ผู้แสดงระดับความคิดเห็นใน แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) ที่จะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามระดับความเห็นด้วย

มาตรวัดของลิเคิร์ท หรือ Likert Rating Scales จะสามารถพบเห็นได้บ่อยจากแบบสอบถามแบบมีตัวเลือก ที่เป็นแบบสอบถามที่หลายคนน่าจะแบบเห็นได้ทั่วไป

วิธีวัดความพึงพอใจหรือความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย Likert Scale คือ การให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกแสดงความคิดเห็น จากระดับความถึงพอใจหรือระดับความเห็นด้วย 5 ระดับ ต่อแบบสอบถามในแต่ละข้อ

ระดับความเห็นด้วยทั้ง 5 ระดับ ของ Likert Scale คือ ระดับความพึงพอใจที่จะมีตั้งแต่พอใจหรือเห็นด้วยที่สุด (Favorable) ไปจนถึงไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยที่สุด (Unfavorable) ดังนี้

5 หมายถึง เห็นด้วยที่สุด หรือ พึงพอใจที่สุด

4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ พอใจ

3 หมายถึง เฉย ๆ หรือ ปานกลาง

2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่พึงพอใจ

1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง


การแปลผลแบบสอบถาม Likert Scale

นอกจากนี้ เมื่อผู้ออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม และนำค่าที่ได้จาก Likert Scale มาหาค่าเฉลี่ย (หา X Bar) จะสามารถแปลผลความพึงพอใจหรือความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิด Likert Rating Scales ได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด หรือ มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก หรือ มีความเห็นด้วยในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หรือ มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย หรือ มีความเห็นด้วยในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด หรือ มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ย X Bar ที่ใช้สำหรับการแปลผลตาม มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้ที่บทความ ค่า X Bar คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง