Home Statistics Linkert Scale คือ อะไร ? (มาตรวัดของลิเคิร์ท)

Linkert Scale คือ อะไร ? (มาตรวัดของลิเคิร์ท)

by greedisgoods
Likert Scale คือ มาตรวัดของลิเคิร์ท Likert Rating Scales

Likert Rating Scales หรือ Linkert Scale คือ อะไร ? มาดูกันว่า มาตรวัดของลิเคิร์ท ใช้อย่างไร!?

Linkert Scale คือ ชื่อเรียกสั้น ๆ ของ Linkert Rating Scales หรือ มาตรวัดของลิเคิร์ท เป็นมาตรวัดที่ใช้สำหรับให้ผู้แสดงระดับความคิดเห็นใน แบบสอบถามปลายปิด

โดยมาตรวัดของ ลิเคิร์ท หรือ Linkert Rating Scales จะเห็นได้บ่อย ๆ ตามแบบสอบถามทั่ว ๆ ไป

วิธีวัดความพึงพอใจหรือความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้วย Likert Scale คือ การให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกแสดงความคิดเห็น จากระดับความถึงพอใจหรือระดับความเห็นด้วย 5 ระดับ ต่อแบบสอบถามข้อนั้น ๆ

ระดับความเห็นด้วยทั้ง 5 ระดับ ของ Likert Scale จะมีตั้งแต่พอใจหรือเห็นด้วยที่สุด (Favorable) ไปจนถึงไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยที่สุด (Unfavorable) ดังนี้

5 หมายถึง เห็นด้วยที่สุด หรือ พึงพอใจที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ พอใจ
3 หมายถึง เฉย ๆ หรือ ปานกลาง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่พึงพอใจ
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง


การแปลผลแบบสอบถาม ด้วย Likert Scale

นอกจากนี้ เมื่อผู้ออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม และนำมาหา ค่าเฉลี่ย (หา X Bar) ซึ่งจะสามารถแปลผลความพึงพอใจหรือความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิด Likert Rating Scales ได้ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด หรือ มีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก หรือ มีความเห็นด้วยในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หรือ มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อย หรือ มีความเห็นด้วยในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด หรือ มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ย X Bar ที่ใช้สำหรับการแปลผลตาม มาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้ที่ https://bit.ly/2TlRkYH

บทความที่เกี่ยวข้อง