GreedisGoods » Business » Managerial Grid คืออะไร? ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ

Managerial Grid คืออะไร? ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ

by K. Pair
Managerial Grid คือ ทฤษฎี ตาข่ายการจัดการ ทฤษฎีผู้นำ Blake and Mouton Grid

Managerial Grid คือ ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ เป็นทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำที่แสดงรูปแบบของผู้นำออกมาเป็น 5 รูปแบบในลักษณะของกราฟ (Grid) จากการแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภทตามแกนของกราฟ Managerial Grid คือ ผู้นำแบบมุ่งคน และ ผู้นำแบบมุ่งงาน

ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ หรือทฤษฎี Managerial Grid เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Robert Blake กับ Jane Mouton ทำให้บางครั้งแนวคิดนี้อาจเรียกว่า Blake and Mouton Grid หรือทฤษฎีของ Blake และ Mouton (Blake and Mouton Theory)

สำหรับกราฟทฤษฎี Managerial Grid คือ จะเป็นกราฟที่ให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 9 คะแนน โดยคะแนนที่มากกว่าหมายความว่าเป็นผู้นำในลักษณะที่มุ่งเน้นไปในด้านนั้นมากกว่า ซึ่งกราฟแต่ละแกนมีความหมายดังนี้

  • ผู้นำแบบมุ่งคน (Concern of People) คือ ความสนใจในด้านคนของผู้นำหรือผู้จัดการ (จากกราฟคือแกนตั้ง)
  • ผู้นำแบบมุ่งงาน (Concern of Production) คือ ความสนใจในผลงานหรือความสำเร็จของงานของผู้นำ (จากกราฟคือแกนนอน)

เมื่อแบ่งลักษณะผู้นำตามกราฟ Managerial Grid ของ Blake และ Mouton จะได้ผู้นำออกมาเป็น 5 รูปแบบที่มีพฤติกรรมต่างกัน ตามกราฟ Managerial Grid หรือ ตาข่ายการจัดการ ที่อยู่ด้านล่าง

กราฟ Managerial Grid ที่แสดงลักษณะผู้นำแต่ละแบบตามแนวคิด Blake และ Mouton

Managerial Grid คือ ทฤษฎี ตาข่ายการจัดการ คือ ทฤษฎีผู้นำ Blake and Mouton

ลักษณะของผู้นำ ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid)

จากกราฟด้านบนจะแบ่ง ลักษณะของผู้นำ ออกเป็น 5 แบบตามคะแนนของแต่ละแกน โดยลักษณะของผู้นำตาม ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ หรือ Managerial Grid ทั้งหมด 5 รูปแบบตาม ทฤษฎีผู้นำของ Blake และ Mouton คร่าวๆ ได้แก่

  1. Impoverished Style คือ ผู้นำที่มุ่งงาน และ มุ่งคนต่ำ
  2. Produce or Perish Style หรือ Authority Management คือ ผู้นำที่มุ่งงานสูง แต่ไม่สนใจเรื่องคน
  3. Country Club Management คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคนมาก แต่ให้ความสำคัญกับผลงานต่ำ
  4. Team Management คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญทั้งคนและงาน (ทำงานแบบทีม)
  5. Middle of the Road Management คือ ผู้นำที่เป็นกลางทั้งเรื่องงานและคน (กลางๆ ทั้ง 2 ด้าน)

Impoverished Style (1,1)

ผู้นำแบบ Impoverished Style คือ ผู้นำที่ไม่ให้ความสำคัญทั้งผู้ร่วมงานและความสำเร็จของงาน (1 คะแนนทั้งสองด้าน)

ตามแนวคิด Managerial Grid ผู้นำแบบ Impoverished Style คือ ผู้นำประเภทที่แค่ทำงานไปวันๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานและความสำเร็จของงาน มักจะเป็นผู้นำที่หลีกเลี่ยงปัญหา ไร้ความรับผิดชอบ หรือก็คือขาดภาวะความเป็นผู้นำนั่นเอง

Produce or Perish Style หรือ Authority Management (9,1)

Produce or Perish Style หรือ Authority Management เป็นผู้นำที่เน้นความสำเร็จของงานเป็นหลัก แต่จะให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานน้อย อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่ไม่ค่อยสื่อสารกับคนในทีม

การทำงานของผู้นำแบบ Produce or Perish Style หรือ Authority Management เพื่อนร่วมงานในทีมจะเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลที่ตั้งเอาไว้เท่านั้น

Country Club Management (1,9)

ผู้นำแบบ Country Club Management  คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานมาก แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานมากเท่าไหร่

ซึ่งผู้นำแบบ Country Club Management จะเป็นผู้นำที่พยายามรักษาบรรยากาศในการทำงานอย่างเดียว และจะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ถึงแม้ว่าความขัดแย้งนั้นจะสำคัญและมีผลกับความสำเร็จงาน

จะเห็นว่าผู้นำแบบ Country Club Management เป็นผู้นำที่ตรงข้ามกับ ผู้นำแบบ Produce or Perish Style หรือ Authority Management นั่นเอง

Team Management (9,9)

ผู้นำแบบ Team Management คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญทั้งผู้ร่วมงานและความสำเร็จของงาน หรือก็คือผู้นำที่เน้นการทำงานแบบเป็นทีม

โดยการดำเนินงานของผู้นำแบบ Team Management มักจะพยายามผลักดันให้ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากคนในทีมเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

Middle of the Road Management (5,5)

ผู้นำแบบ Middle of the Road Management คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญทั้งผลงาน และเพื่อนร่วมงาน ในระดับกลางๆ (ไม่เท่าแบบ Team Management)

โดยลักษณะเด่นของผู้นำแบบ Middle of the Road Management ตามแนวคิด Managerial Grid หรือ ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ จะเป็นผู้นำที่อยู่ในระดับกลางๆ (Middle) ไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานหรือกับคนมากเป็นพิเศษ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด