ค่าเฉลี่ย Moving Average คือ อะไร ? (และวิธีคำนวณ)

สูตร Moving Average คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Average คือ อะไร ? พร้อมวิธีคิด Moving Average และ สูตร Moving Average


Moving Average คือ ค่าเฉลี่ย (Average) ในรูปแบบหนึ่ง แต่การคำนวณ Moving Average จะไม่นำตัวเลขทั้งหมดมาใช้เฉลี่ยเหมือนการเฉลี่ยปกติ

แต่ Moving Average จะใช้การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ตามชื่อ โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะนำข้อมูลที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เท่าๆ กันมาเฉลี่ยหาค่า Moving Average

ให้นึกภาพการประมาณยอดขายในเดือนต่อไป โดยจะเอายอดขายในเดือนก่อนหน้ามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อประมาณการว่าเดือนต่อไปจะขายได้ประมาณเท่าไหร่

ส่วนจะใช้ยอดขายกี่เดือนมาคำนวณหา Moving Average ก็ตามแต่ผู้คำนวณวิธีคำนวณ Moving Average

ตัวอย่างการคำนวณ หาค่าเฉลี่ย Moving Average โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Average สามารถคำนวณได้ดังนี้

Moving Average = ผลรวมของข้อมูลในแต่ละปีที่ใช้ ÷ จำนวนปีที่นำข้อมูลมาใช้

ปี ยอดขาย (บาท)
2550 100,000
2552 120,000
2553 110,000
2554 150,000
2555 120,000
2556 140,000
2557 140,000
2558 150,000
2559 130,000

จากข้อมูลตัวอย่าง จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Moving Average แบบ 5 ปี โดยจะหาค่า Moving Average ของปี 2560


จากตัวอย่าง ข้อมูลที่นำมาใช้ 5 ปี จะประกอบด้วยยอดขายตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559

Moving Average = (120,000+140,000+140,000+150,000+130,000) ÷ 5

Moving Average = 136,000

สรุป ประมาณการยอดขายของปี 2560 จากตัวอย่าง คือ 136,000 บาท


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →