GreedisGoods » Investment » MSCI คืออะไร? ดัชนี MSCI Index บอกอะไรบ้าง

MSCI คืออะไร? ดัชนี MSCI Index บอกอะไรบ้าง

by Kris Piroj
MSCI คือ หุ้น ดัชนี MSCI Index คือ Index Morgan Stanley Capital International

MSCI คืออะไร?

MSCI คือ ดัชนีที่จัดขึ้นตามมาตรฐานของ Morgan Stanley Capital International (MSCI) โดยดัชนี MSCI หรือ MSCI Index คือดัชนีที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติในการใช้เป็นตัวช่วยเลือกลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศ และนำมาใช้เป็นตัวเลขในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

โดยเหตุผลที่ MSCI หรือ MSCI Index เข้ามามีส่วนในการใช้เป็นเครื่องมือเลือกลงทุนในหุ้นต่างประเทศ มาจากการที่ MSCI Index เป็นการนำหลักทรัพย์บางอย่างที่ตรงตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศมาจัดทำเป็นดัชนี อย่างเช่น:

  • MSCI Emerging Markets Index
  • MSCI Thailand Index
  • MSCI World Index
  • MSCI China Index
  • MSCI Europe Index
  • MSCI Frontier Markets Index

ดังนั้น MSCI Index แต่ละรูปแบบจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มของตลาดทุนแต่ละประเทศหรือภูมิภาคเป็นอย่างไร หรือหุ้นในภูมิภาคไหนน่าลงทุนเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยพิจารณาจากภาพรวมทิศทางราคาหุ้น (หรือสินทรัพย์อื่น) ที่ถูกนำมาจัดทำเป็นดัชนี MSCI โดย Morgan Stanley

ตัวอย่างเช่น การที่ A เป็นนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นไทย A ก็อาจจะใช้ MSCI Thailand Index เป็นเครื่องมือช่วยในการกรองหุ้นที่น่าสนใจในประเทศไทย แทนที่ A จะศึกษาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทีละหุ้นจนครบ คล้ายกับการที่นักลงทุนไทยใช้ SET50 และ SET100 ในการคัดกรองหุ้นไทย

หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ การใช้ดัชนี MSCI เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน (หรือผลการดำเนินงานของตนเอง) ว่าชนะหรือแพ้การเติบโตของหุ้นในกลุ่มดัชนี MSCI นั้น ๆ หรือไม่

MSCI Index มีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน MSCI ได้จัดทำดัชนีหรือ Index เพื่อช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจเลือกลงทุนไปแล้วมากกว่าแสน Index โดย MSCI Index ที่เป็นที่รู้จักของนักลงทุนอย่างกว้างขวาง จะเป็นดัชนี MSCI ที่แบ่งตามกลุ่มตลาดหรือกลุ่มประเทศ ดัชนี MSCI รายประเทศ และดัชนี MSCI ที่อ้างอิงด้วยหลักทรัพย์อื่น อย่างเช่น ตราสารหนี้ (Bond), Hedge Fund, และกองทุนรวม (Mutual Fund)

สำหรับดัชนี MSCI Index ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่

MSCI World Index คือ ดัชนีที่วัดจากหุ้นขนาดกลางและใหญ่ของ 23 ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้ประเมินสภาพตลาดทุนโดยรวมของทั่วโลก

MSCI EAFE Index คือ ดัชนีที่คำนวณจากหุ้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้ว 21 ประเทศที่อยู่ในยุโรปและแถบออสเตรเลีย แต่จะไม่รวมสหรัฐอเมริกากับแคนาดา ทำให้ MSCI EAFE Index สามารถบอกสภาพตลาดทุนทั่วโลกได้ดีกว่า MSCI World Index ในกรณีที่ต้องการตัดสหรัฐอเมริกาออกไปด้วยเหตุผลบางประการ

MSCI Europe Index คือ ดัชนี MSCI ที่คำนวณจากหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่จาก 15 ประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ใช้สำหรับบอกทิศทางของตลาดทุนยุโรปโดยรวม

MSCI Emerging Markets Index คือ ดัชนี MSCI ที่คำนวณจากหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่จากประเทศในกลุ่ม Emerging Markets หรือตลาดเกิดใหม่ ตามที่ Morgan Stanley Capital International ได้จัดกลุ่มเอาไว้

MSCI Frontier Markets Index คือ ดัชนีที่จัดทำขึ้นจากหุ้นในตลาดหุ้นของประเทศในกลุ่ม Frontier Markets หรือ ตลาดประเทศในกลุ่มชายขอบ ที่ยังไม่จัดอยู่ในระดับ Emerging Markets

นอกจากมาตรฐานในการเลือกประเทศของแต่ละภูมิภาค ในการคำนวณเพื่อจัดทำดัชนี MSCI ยังกำหนดให้แต่ละประเทศมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีความสำคัญและความแข็งแรงทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน โดยจะมีการปรับ MSCI Index ปีละ 4 ครั้งทุก 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาสนั้น ๆ ทำให้น้ำหนักอาจจะปรับเพิ่ม/ลดได้ตามการประเมินของ MSCI ในอนาคต 

MSCI คือ ดัชนี MSCI Index มีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง การจัดกลุ่มตลาดของ MSCI (MSCI Market Classification) จากรายงานของปี 2023

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเกี่ยวกับ MSCI Index หรือ ต้องการหาดัชนี MSCI ที่ต้องการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Morgan Stanley Capital International ที่ MSCI.COM

MSCI Thailand คืออะไร?

MSCI Thailand Index หรือ MSCI Thailand คือ ดัชนี MSCI รูปแบบหนึ่งที่คำนวณมาจากหุ้นที่ผ่านมาตรฐานที่ Morgan Stanley Capital International (MSCI) กำหนด เพื่อนำมาจัดทำเป็นดัชนี โดยหุ้นที่เข้าเงื่อนไข MSCI Thailand Index และ MSCI Index รายประเทศ (รวมถึงดัชนีของประเทศอื่น) จะมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. มีสภาพคล่องสูง ประเมินจากมูลค่าการซื้อขายในปีนั้นเทียบกับมูลค่ารวมของหุ้น
  2. Free Float มากกว่า 15% ซึ่งหมายถึงสัดส่วนจากหุ้นทั้งหมดที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้
  3. มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อนี้สำหรับประเทศไทย)

จะเห็นว่าโดยหลักการแล้ว MSCI Thailand Index เป็นสิ่งที่คล้ายกับ SET Index ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้น แต่ต่างกันที่ผู้จัดทำและเงื่อนไขในการคัดเลือกหุ้นมาจัดทำเป็นดัชนี

MSCI Thailand คือ ดัชนี MSCI Thailand Index คือ MSCI Index
ตัวอย่างหุ้นไทย 10 อันดับแรกของ MSCI Thailand Index

ในปี 2023 มีหุ้นขนาดใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในดัชนี MSCI Thailand Index ทั้งหมด 42 บริษัท โดยทั้ง 42 บริษัทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 85% ของตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้ จำนวนหุ้นไทยที่จะถูกจัดเข้ากลุ่ม MSCI Thailand Index ไม่ได้มีการจำกัดเพดานสูงสุดว่าจะมีหุ้นไทยในดัชนีไม่เกินกี่หุ้น ดังนั้นในอนาคตจำนวนหุ้นไทยใน MSCI Thailand Index อาจมีมากหรือน้อยกว่า 42 หุ้นก็ได้

สำหรับดัชนี MSCI Index ของแต่ละประเทศสามารถดูได้ที่หน้า MSCI country indexes performance heat map หรือข้อมูล MSCI Index แบบ Real Time ได้จากหน้า Real Time Index Data Search

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด