GreedisGoods » Investment » กองทุนรวม คืออะไร? การลงทุนใน Mutual Fund เหมาะกับใคร

กองทุนรวม คืออะไร? การลงทุนใน Mutual Fund เหมาะกับใคร

by Kris Piroj
กองทุนรวม คือ การลงทุน กองทุน Mutual Fund ผลตอบแทนของกองทุน

กองทุนรวม คืออะไร?

กองทุนรวม คือ การที่กองทุนนำเงินของนักลงทุนหลายคนมารวมกันเพื่อนำเงินดังกล่าวไปลงทุนตามนโยบายของกองทุนตามวิธีที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากกองทุนรวม (Mutual Fund) คือ กำไรจากส่วนต่าง (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend)

กำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) คือกำไรที่ได้มาจากส่วนต่างของการซื้อถูกขายแพง ในขณะที่เงินปันผล (Dividend) จะได้จากการที่กองทุนรวมนั้นบริหารงานและได้กำไรแล้วแบ่งกำไรบางส่วนให้กับนักลงทุน ซึ่งในแต่ละกองทุนมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกันออกไป

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น กองทุนรวม (Mutual Fund) คือบริษัทที่ให้บริการนำเงินของลูกค้าไปลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนให้กับลูกค้า (นักลงทุน) ด้านกองทุนรวมที่เป็นเหมือนบริษัทรับลงทุน ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน หรือค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน

ประเภทของกองทุน

ตามที่อธิบายในตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมอะไร กองทุนรวม คือ การที่กองทุนนำเงินของนักลงทุนหลายคนไปบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทน แต่ส่วนที่จะทำให้กองทุนรวมแต่ละกองทุนแตกต่างกันคือวิธีที่กองทุนนั้นนำเงินไปลงทุน ที่จะขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนรวม ตัวอย่างเช่น:

กองทุนตราสารทุน (Equity Fund) เป็นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารทุนอย่างหุ้นสามัญเป็นหลัก

กองทุนอิงดัชนี (Index Fund) คือ กองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน แต่จะเน้นลงทุนกับหุ้นในกลุ่ม Index บางอย่างเป็นหลัก เช่น SET50 ซึ่งผลตอบแทนของกองทุนก็ควรที่จะใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของ Index นั้น ๆ

กองทุนตราสารหนี้ (Long Term Fixed Income Fund) คือ กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ของภาครัฐ หรือตราสารหนี้ของภาคเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้

กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ทำให้สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น) โดยแต่ละกองทุนก็จะลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไป เช่น ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดัชนีราคาตราสารหนี้ ดัชนีราคาน้ำมัน ดัชนีราคาทองคำ เป็นต้น

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมระยะยาว เพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามชื่อ) โดยผู้ที่ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนตอนอายุ 60 ปี (Retirement หรือ เกษียรนั่นเอง) นอกจากนี้ กองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพยังสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

กองทุนหุ้นระยะยาว (Long term Equity Fund : ETF) คือ กองทุนรวมที่จะลงทุนในตราสารทุน หรือ หุ้นสามัญ ในอัตราส่วนที่ไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (NAV) และผู้ที่ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 5 ปี จึงจะสามารถไถ่ถอนคืนได้ (แต่แลกกับการที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้)

อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมแต่ละประเภทก็อาจจะไม่ต้องลงทุนกับสินทรัพย์ตามลักษณะของกองทุน 100% อาจจะลงทุนในสินทรัพย์นั้นเพียง 80% ก็ได้ อีก 20% กองทุนอาจนำไปลงทุนกับสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงก็ได้

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

แม้ว่าการลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) จะเป็นการฝากเงินให้ผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์เป็นผู้ลงทุน แต่การลงทุนไม่ว่าใครก็ยังมีโอกาสขาดทุนได้อยู่

ในเบื้องต้น นักลงทุนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมย้อนหลัง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้

นอกจากความสามารถของกองทุนรวมแต่ละกองทุนแล้ว สิ่งที่นักลงทุนต้องศึกษาด้วยก็คือสินทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าไปลงทุน ซึ่งในแต่ละสินทรัพย์ก็จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน (รวมไปถึงผลตอบแทนเฉลี่ยก็จะต่างกัน)

กองทุนรวมเหมาะกับใคร?

จากลักษณะของกองทุนตามที่ได้อธิบาย ทำให้การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund) เหมาะกับนักลงทุนในลักษณะ ดังต่อไปนี้:

  • นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด อย่างเช่น ผู้ที่มีงานประจำทำอยู่แล้ว ทำให้มีโอากาสที่จะพลาดโอกาสซื้อขาย
  • ไม่สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเอง อย่างเช่น ผู้ที่ไม่มีความรู้ในการลงทุนมากนัก หรือไม่กล้าลงทุนด้วยตัวเอง
  • นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง เป็นนักลงทุนทั่วไปเพียงแต่ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนไม่ว่ากับสินทรัพย์อะไรก็ตาม จะเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยงและสามารถรับความเสี่ยงได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด