GreedisGoods » Finance » Investment » NAV คืออะไร? Net Asset Value หรือ NAV กองทุน บอกอะไร

NAV คืออะไร? Net Asset Value หรือ NAV กองทุน บอกอะไร

by K. Pair
NAV คือ Net Asset Value คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ NAV กองทุน

NAV คือ Net Asset Value หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของกองทุนหลังจากหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนออกไป โดยค่า NAV หรือ Net Asset Value คือ ค่าที่บอกว่ากองทุนมีสินทรัพย์จริงอยู่เท่าไหร่ ซึ่งนักลงทุนจะใช้พิจารณาว่ากองทุนมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่

อย่างไรก็ตาม NAV กองทุน มักจะอยู่ในรูปของ Net Asset Value Per Unit หรือ NAV ต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการนำ Net Asset Value หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุน เพื่อบอกว่าหนึ่งหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่าไหร่ และเป็นมูลค่าที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อถอนการลงทุน

อย่างที่บอกว่า NAV คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ดังนั้นสิ่งที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ NAV หรือ Net Asset Value คือ จำนวนหรือมูลค่าของสินทรัพย์ (Asset) ที่กองทุนถืออยู่ กับค่าใช้จ่ายและหนี้สิน (Liability) ของกองทุน

สมมติว่า กองทุน Greed is Goods เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำและน้ำมัน จะเห็นว่าถ้าหากว่าราคาของทองคำหรือน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลง มูลค่า Net Asset Value หรือ NAV ของกองทุน Greed is Goods ก็จะเปลี่ยนแปลงตามนั่นเอง เพราะทรัพย์สินของกองทุน Greed is Goods คือ ทองคำและน้ำมัน

นอกจากนี้ ยังมีอีกส่วนที่มีผลต่อ NAV หรือ Net Asset Value ของกองทุน คือ การจ่ายเงินปันผล (Dividend) ในกรณีที่กองทุนบริหารแล้วได้ผลกำไร กองทุนก็จะต้องจ่ายเงินออกไปให้นักลงทุนทำให้เงินของกองทุนลดลง ซึ่งการจ่ายเงินปันผลหมายความว่าเงินของกองทุนจะลดลง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงได้เช่นกัน


วิธีหาค่า NAV

NAV คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งมักจะเกิดความสับสนบ่อยๆ เนื่องจากคำว่า NAV มักจะถูกใช้เรียกทั้งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื่อความเข้าใจง่ายๆ เราจะแบ่งการคำนวณ Net Asset Value หรือ NAV ออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ การหามูลค่า NAV ต่อหน่วยลงทุน

ก่อนอื่นเริ่มจากการหา Net Asset Value (NAV) เพื่อหาว่ากองทุนมีสินทรัพย์สุทธิเท่าไหร่ ซึ่งสามารถหาได้ตามสมการนี้: NAV = สินทรัพย์ – หนี้สิน

เมื่อได้ค่า Net Asset Value หรือ NAV มาแล้วจะสามารถหาว่า NAV ต่อหน่วยลงทุน คือ เท่าไหร่ ด้วยการนำไปหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุน หรือเขียนเป็นสมการได้ดังนี้: มูลค่า NAV ต่อหน่วย = มูลค่า NAV ÷ จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น กองทุน Greed is Goods มีสินทรัพย์รวม 160 ล้านบาท และมีหนี้สิน 60 ล้านบาท โดยกองทุน Greed is Goods มีหน่วยลงทุนทั้งหมด 100,000 หน่วยลงทุน (unit)

จากตัวอย่าง NAV หรือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ = 160 ล้านบาท – 100 ล้านบาท = 60 ล้านบาท

และกองทุนมี มูลค่า NAV ต่อหน่วย = 60 ล้านบาท ÷ 100,000 หน่วยลงทุน = 600 บาทต่อหน่วยลงทุน

สรุปจากตัวอย่าง กองทุน Greed is Goods มีสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV คือ 60 ล้านบาท และมูลค่า NAV ต่อหน่วยลงทุน คือ 600 บาทต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นมูลค่าที่นักลงทุนจะได้เมื่อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Greed is Goods ณ เวลานั้น

หมายเหตุ: ราคาขายหน่วยลงทุน (ราคาที่กองทุนขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุน) จะมีค่ามากกว่าราคาซื้อคืนเสมอ (ราคาที่กองทุนรับซื้อหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนคืน)

  • ซื้อหน่วยลงทุน ให้ดูที่ ราคาขาย (ราคาขายหน่วยลงทุน)
  • ขายกองทุน ให้ดูที่ ราคาซื้อ (ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน)

อย่างไรก็ตาม ค่าที่สูงหรือต่ำของ Net Asset Value หรือ NAV คือ สิ่งที่ไม่ได้บอกว่ากองทุนนั้นดีหรือไม่ดี (เช่นเดียวกับราคาหุ้น) เปรียบเทียบง่ายๆ คนที่มีเงินเยอะ (กองทุน NAV สูง) อาจเป็นเพราะคนนั้นมีคนให้เงินใช้เยอะหรือบ้านรวยก็ได้ แต่ไม่ได้แปลว่าคนนั้นหาเงินเก่งเสมอไป (ผลตอบแทนที่กองทุนสามารถทำได้)

แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนนั้นๆ น่าสนใจหรือไม่ คือความสามารถในการทำกำไรของกองทุน ซึ่งในส่วนนี้นักลงทุนสามารถศึกษาผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนในแต่ละปีของแต่ละกองทุนได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด