GreedisGoods » Investment » NAV คืออะไร? Net Asset Value ของกองทุนบอกอะไร

NAV คืออะไร? Net Asset Value ของกองทุนบอกอะไร

by Kris Piroj
NAV คือ Net Asset Value คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ NAV กองทุน

NAV คืออะไร?

NAV คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ Net Asset Value ซึ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดของกองทุนหลังจากหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายของกองทุนออกไป โดยค่า NAV คือค่าที่บอกว่ากองทุนมีสินทรัพย์จริงอยู่เท่าไหร่ ซึ่งนักลงทุนจะใช้พิจารณาว่ากองทุนมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไปหรือไม่

โดยค่า NAV กองทุน มักจะอยู่ในรูปของ Net Asset Value Per Unit หรือ NAV ต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการนำ Net Asset Value หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อบอกว่าหนึ่งหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่าไหร่

อย่างที่บอกว่า NAV คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ดังนั้นสิ่งที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ NAV หรือ Net Asset Value ก็คือจำนวนหรือมูลค่าของสินทรัพย์ (Asset) ที่กองทุนถืออยู่ และค่าใช้จ่ายและหนี้สิน (Liability) ของกองทุน

ดังนั้น ถ้าหากเป็นกองทุนรวม (Mutual Fund) ที่ลงทุนในทองคำและน้ำมัน มูลค่า NAV ของกองทุนก็จะเปลี่ยนแปลงตามราคาของทองคำและน้ำมัน

นอกจากนี้ อีกส่วนที่มีผลต่อ NAV หรือ Net Asset Value ของกองทุน คือ การจ่ายเงินปันผล (Dividend) ในกรณีที่กองทุนบริหารแล้วได้ผลกำไร ซึ่งเมื่อกองทุนจ่ายเงินปันผลออกไปให้นักลงทุนก็จะทำให้เงินของกองทุนลดลง ก็จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงได้เช่นกัน

วิธีหาค่า NAV

Net Asset Value Per หรือ NAV คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ แต่มักจะเกิดความสับสนเนื่องจากคำว่า NAV ถูกใช้เรียกทั้งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื่อความง่ายเราจะแบ่งการคำนวณ NAV ออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และการหามูลค่า NAV ต่อหน่วยลงทุน

เริ่มจากการหา Net Asset Value (NAV) เพื่อหาว่ากองทุนมีสินทรัพย์สุทธิเท่าไหร่ โดยการนำสินทรัพย์ของกองทุนหักออกด้วยหนี้สินของกองทุน

NAV = สินทรัพย์ – หนี้สิน

เมื่อได้ค่า Net Asset Value หรือ NAV จะสามารถหาได้ว่า NAV ต่อหน่วยลงทุนคือเท่าไหร่ ด้วยการนำไปหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุน

มูลค่า NAV ต่อหน่วย = มูลค่า NAV ÷ จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น กองทุน GreedisGoods มีสินทรัพย์รวม 160 ล้านบาท และมีหนี้สิน 60 ล้านบาท โดยมีหน่วยลงทุนทั้งหมด 100,000 หน่วยลงทุน (unit)

จากตัวอย่าง NAV = 160 ล้านบาท – 100 ล้านบาท = 60 ล้านบาท

มูลค่า NAV ต่อหน่วย = 60 ล้านบาท ÷ 100,000 หน่วยลงทุน = 600 บาทต่อหน่วยลงทุน

จากตัวอย่าง กองทุน GreedisGoods มีสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV คือ 60 ล้านบาท และมูลค่า NAV ต่อหน่วยลงทุนคือ 600 บาทต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นมูลค่าที่นักลงทุนจะได้เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนขณะนั้น

หมายเหตุ: ราคาขายหน่วยลงทุน (ราคาที่กองทุนขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุน) จะมีค่ามากกว่าราคาซื้อคืนเสมอ (ราคาที่กองทุนรับซื้อหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนคืน)

  • ซื้อหน่วยลงทุน ให้ดูที่ ราคาขาย (ราคาขายหน่วยลงทุน)
  • ขายกองทุน ให้ดูที่ ราคาซื้อ (ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน)

NAV และผลการดำเนินงานของกองทุน

อย่างไรก็ตาม ค่าที่สูงหรือต่ำของ Net Asset Value หรือ NAV คือ สิ่งที่ไม่ได้บอกว่ากองทุนนั้นดีหรือไม่ดีแต่อย่างใด (เช่นเดียวกับราคาหุ้น) เปรียบเทียบง่าย ๆ คนที่มีเงินเยอะ (กองทุน NAV สูง) อาจเป็นเพราะคนนั้นมีคนให้เงินใช้เยอะหรือบ้านรวยก็ได้ แต่ไม่ได้แปลว่าคนนั้นหาเงินเก่งเสมอไป (ผลตอบแทนที่กองทุนสามารถทำได้)

แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ากองทุนนั้นน่าสนใจหรือไม่ คือ ความสามารถในการทำกำไรของกองทุน ซึ่งในส่วนนี้นักลงทุนสามารถศึกษาผลการดำเนินงานย้อนหลังในแต่ละปีของแต่ละกองทุนได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด