GreedisGoods » Economics » รายได้ประชาชาติ หรือ NI คือ อะไร ? (National Income)

รายได้ประชาชาติ หรือ NI คือ อะไร ? (National Income)

by K. Pair
รายได้ประชาชาติ คือ NI คือ National Income

รายได้ประชาชาติ หรือ NI คือ อะไร ? รายได้ประชาชาติ มาจากไหนและบอกอะไร !?

NI คือ ชื่อย่อของ National Income หมายความว่า รายได้ประชาชาติ (บางครั้งเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ) เป็นหนึ่งในตัวเลขที่เป็น มาตรรายรับและผลผลิตของประเทศ

National Income หรือ รายได้ประชาชาติ คือ ตัวเลขมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ประเทศนั้นๆ ผลิตขึ้นมาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยส่วนมากจะประกาศทุกไตรมาสหรือทุก 1 ปี

โดยคำว่า “สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย” หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อไปใช้ ไม่ใช่สินค้าที่ถูกซื้อไปผลิตต่อหรือซื้อไปขายต่อ

รายได้ประชาชาติ จะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงของประเทศ จากการที่ รายได้ประชาชาติ (National Income) คือ ตัวเลขผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP) ที่ตัด ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ออกไป

ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ (NNP) ที่ว่าก็คือ GNP ที่ตัดค่าใช้จ่ายกินทุน (เช่น ค่าเสื่อมราคา) ออกไป

หรือสรุปง่ายๆ รายได้ประชาชาติ ก็คือ GNP ที่ตัดทั้ง ค่าใช้จ่ายกินทุนและภาษีทางอ้อมออกไป


ตัวเลข National Income หรือ รายได้ประชาชาติ มาจากไหน ?

สำหรับวิธีคำนวณหา รายได้ประชาชาติ หรือ National Income ที่มาของตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณมีอยู่ 3 กรณี ได้แก่

คำนวณจากผลผลิต เป็นการนำมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ประเทศนั้นๆ ผลิตขึ้นมาได้มาคำนวณ อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น

คำนวณจากรายได้ เป็นการนำรายได้ในการขายปัจจัยการผลิตให้กับผู้ผลิตมาคำนวณหารายได้ประชาชาติ

คำนวณจากรายจ่าย เป็นการนำรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายมาคำนวณรายได้ประชาชาติ


รายได้ประชาชาติ ของไทย

สำหรับตัวเลข รายได้ประชาชาติ หรือ National Income สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เว็บไซต์ nesdb.go.th หรือ data.go.th

โดยจะประกาศตัวเลข National Income รวมทั้งตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆ อย่าง GDP และ GNP ทุก 1 ปี


 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด