Home » Economics » Non Bank คือ อะไร? ต่างจากธนาคารทั่วไปอย่างไร

Non Bank คือ อะไร? ต่างจากธนาคารทั่วไปอย่างไร

by K. Pairoj
Non Bank คือ สถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ ธนาคาร Non Bank หมายถึง ความหมาย

มาทำความเข้าใจกับ Non Bank เมื่อไม่ใช่ธนาคารแล้ว Non Bank คืออะไร แตกต่างจาก Bank หรือธนาคารอย่างไร

Non Bank คือ คำที่ใช้เรียกผู้ให้บริการทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือธนาคาร (Bank) โดยส่วนใหญ่ Non Bank คือ บริษัทจดทะเบียน ที่จดทะเบียนอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถเข้ามาควบคุม Non-Bank ได้โดยตรง

ถ้าให้อธิบายให้ง่ายกว่านั้น Non Bank คือ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั่นเอง ซึ่งรายละเอียดแบบลงลึกจะอธิบายในส่วนถัดไป

สำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือ Non Bank ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงค์ชาติ จะมีอยู่ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้ให้บริการบัตรเครดิต
  2. ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
  3. ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับบุคคลรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์)
  4. ผู้ให้บริการ e-Payment
  5. ผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ

ตัวอย่างง่ายๆ ของ Non Bank คือ บัตรกดเงินสด บัตรเติมเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า และการแลกเงินตราต่างประเทศจากร้านรับแลกเงิน

ดูข้อมูลรายชื่อ Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) ทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

Non Bank ที่ให้บริการบัตรเครดิต

ความหมายของ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต คือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต อย่างเช่น บัตรเครดิตของห้างสรรพสินค้า

โดยที่ Non Bank ที่เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอย่างน้อย 100 ล้านบาท

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ คือ Non Bank ที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดา โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับนำไปซื้อสินค้าและบริการเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่จะไม่ถึงรวมการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

โดยผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วอย่างน้อย 50 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับรายย่อย

สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับบุคคลรายย่อย หรือ นาโนไฟแนนซ์ คือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน เพื่อนำไปให้บุคคลรายย่อยใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ

โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับบุคคลรายย่อย (นาโนไฟแนนซ์) ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วอย่างน้อย 50 ล้านบาท

ผู้ให้บริการ e-Payment

ผู้ให้บริการ e-Payment คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

โดยจะแบ่ง Non Bank ที่เป็น ผู้ให้บริการ e-Payment แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามประเภทของการขออนุญาต ได้แก่ บัญชี ก ข และ ค

บัญชี ก – ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบก่อนให้บริการ

ผู้ให้บริการ e-Payment แบบบัญชี ก คือ e-Payment สำหรับใช้ซื้อสินค้าเฉพาะตามที่กำห​นดไว้จากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ตัวอย่างเช่น บัตรที่ใช้ซื้ออาหารในศูนย์อาหาร

บัญชี ข – บริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ

สำหรับบริการทางการเงินที่จะต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ ได้แก่ เครือข่ายบัตรเครดิต บริการเครือข่ายอีดีซี (รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องรับบัตรกับผู้ออกบัตร) บริการสวิตช์ชิ่ง บริการ e-payment สำหรับซื้อสินค้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น บัตรที่ใช้ซื้อตั๋วภาพยนตร์และสินค้าอื่นที่ขายอยู่ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเดียวกัน

บัญชี ค – บริการที่ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนให้บริการ

บริการ e-Payment  ของธุรกิจการให้บริการหักบัญชี การให้บริการชำระดุล บริการชำระเงินแทน การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าตามรายการที่กำหนดล่วงหน้าจากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่และระบบการจัดจำหน่าย

ตัวอย่างเช่น บัตรที่ใช้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าและสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ

บริการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ

ผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ คือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ได้แก่​​

บุคคลรับอนุญาต (Authorized Money Changer) คือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศและรับซื้อเช็คเดินทาง

ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (Money Transfer Agent) คือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศโดยไม่จำกัดจำนวน

บทความที่เกี่ยวข้อง