GreedisGoods » Economics » สินค้าปกติ คืออะไร? Normal Goods ในทางเศรษฐศาสตร์

สินค้าปกติ คืออะไร? Normal Goods ในทางเศรษฐศาสตร์

by Kris Piroj
สินค้าปกติ คือ Normal Goods สินค้าปกติในทาง เศรษฐศาสตร์

สินค้าปกติ คือ สินค้าประเภทหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ โดยสินค้า Normal Goods หรือสินค้าปกติ หมายถึง สินค้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) กับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อ (Demand) กับรายได้ของผู้บริโภค (Income) สามารถสรุปได้ ดังนี้:

เมื่อผู้บริโภครายได้เพิ่มขึ้น (Income) ระดับความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้น (Demand)

เมื่อผู้บริโภคมีรายได้ลดลง (Income) ระดับความต้องการสินค้าจะลดลง (Demand)

สรุปง่าย ๆ Normal Goods คือ สินค้าที่คนจะซื้อมากขึ้นเมื่อคนเริ่มมีรายได้มากขึ้น ซึ่งก็คือสินค้าปกติทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะ สินค้า Luxury หรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ และสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า Inferior Goods หรือ สินค้าด้อยคุณภาพ

กราฟ Normal Goods

กราฟ Normal Goods แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้ (Income) ของผู้บริโภคกับระดับความต้องการสินค้า (Demand) ของสินค้าประเภท Normal Goods หรือสินค้าปกติ

กราฟ normal goods คือ normal goods graph สินค้าปกติในทาง เศรษฐศาสตร์
กราฟ Normal Goods หรือ สินค้าปกติ

จากกราฟจะเห็นว่า ถ้าหากระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) เพิ่มขึ้นจากจุด I1 ไปเป็น I2 ระดับความต้องการสินค้า (Demand) ก็จะเพิ่มขึ้นจากจุด D1 ไปเป็น D2

และในทางกลับกันถ้าหากระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) ลดลงจาก I3 เหลือ I2 ระดับความต้องการสินค้า (Demand) ก็จะลดลงจากจุด D3 เหลือ D2 เช่นกัน

Normal Goods มีอะไรบ้าง

มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็น Normal Goods หรือสินค้าปกติในทางเศรษฐศาสตร์ อะไรบ้างที่เมื่อผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้นแล้วจะบริโภคมากขึ้น

สินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) สินค้าหรูต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อแสดงสถาณะทางสังคมหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น รถหรู นาฬิการาคาแพง รองเท้าแบรนด์ดัง และสินค้าอื่น ๆ ที่ยิ่งคนมีเงินคนยิ่งซื้อ

สินค้าเพื่อความบันเทิง เป็นเรื่องปกติที่เมื่อผู้บริโภคมีเงิน มีกินในระดับหนึ่งผู้บริโภคก็จะเริ่มหาความสุขใส่ตัว ตัวอย่างเช่น ดูหนัง ฟังเพลง Netflix เกม

บทความที่เกี่ยวข้อง