GreedisGoods » Investment » NVDR คืออะไร? บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือใคร

NVDR คืออะไร? บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือใคร

by Kris Piroj
NVDR คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือ หุ้น NVDR Non Voting Depository Receipt

NVDR คืออะไร?

NVDR คือ Non Voting Depository Receipt หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ซึ่งเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited) เพื่อใช้เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย

เพราะการลงทุนของชาวต่างชาติมีข้อจำกัดจากกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าว (เรียกว่า Foreign Limit) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดตั้ง บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด หรือ Thai NVDR ขึ้นมา เพื่อทำให้การลงทุนใน NVDR ที่ออกโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือทางออกสำหรับนักลงทุนต่างชาติในขณะที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นไทย

สิทธิประโยชน์ของนักลงทุนที่ลงทุนใน NVDR คือสิทธิที่เหมือนกับการซื้อหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลหรือสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไปจนถึงการกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) เพียงแต่จะไม่สามารถออกเสียงในการประชุมของบริษัทดังกล่าวได้ (เรียกว่า Non-Voting Right)

โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR ที่มีให้เลือกซื้อผ่าน NVDR จะได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

NVDR ทำงานอย่างไร

NVDR คือ บริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นช่องทางให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นไทยตามที่ได้อธิบายด้านบน 

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซื้อขายหุ้นแบบ NVDR (สมมติว่าซื้อ AOT-R) บริษัท NVDR ก็จะเข้าไปซื้อหรือขายหุ้น AOT แทนคนที่ส่งคำสั่งซื้อขายในราคาตลาดตามปกติ (เป็นระบบอัตโนมัติ)

  • หุ้นที่ซื้อขายผ่าน NVDR จะมีเครื่องหมาย – R ต่อท้ายชื่อหุ้น ตัวอย่างเช่น หุ้น AOT จะชื่อว่า AOT-R 
  • การซื้อขาย NVDR จะใช้ราคาเท่ากับราคาตลาดของหุ้นนั้น

ชาวต่างชาติ A เป็นเจ้าของ AOT-R ของบริษัท NVDR และบริษัท NVDR ก็จะเป็นเจ้าของหุ้น AOT อีกทอด เป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่ว่าชาวต่างชาติกี่คนซื้อหุ้น AOT-R ก็จะแสดงรวมอยู่ในชื่อของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตามภาพด้านล่าง

ตัวอย่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น AOT จะเห็นว่ามี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือ NVDR คือ ผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่ถือหุ้นใน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า NVDR คือ สิ่งที่ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนต่างชาติ แต่ก็ไม่ได้ห้ามนักลงทุนชาวไทยซื้อหุ้นแบบ NVDR แต่อย่างใด แต่แน่นอนว่าถ้าหากซื้อหุ้นแบบ NVDR ก็จะเสียสิทธิในการออกเสียงในการประชุม

มูลค่าการซื้อขาย NVDR

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่า NVDR คือสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ออกแบบเอาไว้สำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ทำให้ผู้ที่ซื้อหรือขายส่วนใหญ่ก็คือนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ข้อมูลการซื้อขาย NVDR สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ภาพรวมของแรงซื้อ/ขายจากต่างชาติได้ด้วย

โดยภาพรวมของมูลค่าการซื้อขายของ NVDR สามารถดูได้ด้วยการไปที่เว็บไซต์ set.or.th และเลือกที่เมนู ข้อมูลการซื้อขาย > ตราสารทุน > ข้อมูล NVDR ตามภาพด้านล่าง

NVDR คือ ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือ หุ้น
วิธีดูข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ NDVR

ในหน้าข้อมูล NVDR จะแสดงข้อมูลการซื้อขายที่สำคัญของ NVDR ได้แก่ มูลค่าการซื้อขายทั้งหมด จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนบริษัท สัดส่วนต่อมูลค่าของตลาด ไปจนถึงมูลค่าการซื้อขาย NVDR รายหุ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด