GreedisGoods » Investment » PEG Ratio คืออะไร? บอกอะไรและ ต่างจาก PE อย่างไร

PEG Ratio คืออะไร? บอกอะไรและ ต่างจาก PE อย่างไร

by Kris Piroj
PEG Ratio คือ อัตราส่วนทางการเงิน ค่า PEG คือ Price/Earnings to Growth Ratio

PEG Ratio หรือค่า PEG คือ อัตราส่วน P/E ต่ออัตราการเติบโต เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างค่า PE กับ Net Profit Growth (อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ) ซึ่งค่า PEG Ratio มาจากการนำ PE Ratio หารด้วย Net Profit Growth

โดยค่า PEG Ratio คืออัตราส่วนทางการเงินที่นักลงทุนนำมาใช้วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น เมื่อหุ้นนั้นมีค่า P/E ที่สูงเกินไปแล้ว เพราะในกรณีปกติค่า PE Ratio ที่ดีควรจะเป็นค่า PE ที่ต่ำ ทำให้การที่บริษัทนั้นดีพอสำหรับการลงทุนมากแค่ไหนแต่เมื่อพิจารณาจาก PE เพียงอย่างเดียวก็อาจจะกลายเป็นหุ้นที่ไม่น่าลงทุน เนื่องจากถูกมองว่าเป็นหุ้นที่มีค่า PE ที่สูง

เรียกได้ว่า PEG Ratio หรือ Price/Earnings to Growth Ratio เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกลบจุดบอดของค่า PE Ratio นั่นเอง


วิธีคำนวณ PEG Ratio

ค่า PEG Ratio คือ อัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างค่า PE กับ Growth (หรืออัตราการเติบโตของหุ้น) ดังนั้น วิธีคำนวณ PEG Ratio สามารถตำนวณหาได้จากการนำ PE Ratio ที่มีหารด้วย Net Profit Growth ดังสมการต่อไปนี้

PEG = PE ÷ Net Profit Growth

ค่า PE Ratio หรือ Price to Earning Ratio เป็นค่าได้มาจาก Price ÷ Earning (หรือ ราคาหุ้น ÷ กำไรต่อหุ้น)

Net Profit Growth คือ อัตราการเติบโตของกำไรของบริษัท ซึ่งสามารถใช้ได้หลายตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท ตัวอย่างเช่น

  • อัตราการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • อัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ย X ปี
  • อัตราการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (Year on Year : YoY)

ตัวอย่าง วิธีคำนวณ PEG Ratio

บริษัท Greed is Goods มีค่า PE 50 เท่า โดยอัตราการเติบโตของบริษัทฯ อยู่ที่ 50% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา

ดังนั้น PEG = 50 ÷ 50 = 1 เท่า

PEG ของบริษัท Greed is Goods คือ 1 เท่า หรือมีค่า PE เป็น 1 เท่าของอัตราการเติบโตของบริษัท


การแปลผลค่า PEG Ratio

จะเห็นว่า PEG Ratio คือ การหาร PE ด้วย Growth นั่นหมายความว่าค่า PEG Ratio หรือ Price/Earnings to Growth Ratio ที่ดีควรมาค่าน้อยกว่า 1 โดยค่า PEG ที่ได้มีความหมาย ดังนี้

PEG Ratio มากกว่า 1 หมายความว่า ค่า P/E สูงกว่าการอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

PEG Ratio น้อยกว่า 1 หมายความว่า ค่า P/E ต่ำกว่าการอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

ซึ่งตามปกติค่า PEG Ratio ที่ดีควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะค่า PEG Ratio ที่ต่ำกว่า 1 เท่า ก็คือการที่ อัตราการเติบโต (Growth) มีค่าสูงกว่า PE หรือแปลได้อีกความหมายก็คือ บริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าราคาหุ้น หรือหุ้นยังมีราคาต่ำกว่าความสามารถในการเติบโตของหุ้นนั่นเอง

เนื่องจาก PEG Ratio คิดมาจาก PE ÷ Growth ซึ่งการที่คำตอบออกมาน้อยหมายถึงตัวหาร (Growth) มาค่าสูงกว่าตัวที่ถูกหาร (PE)

บทความที่เกี่ยวข้อง