GreedisGoods » Finance » Investment » PEG Ratio คืออะไร? บอกอะไรและ ต่างจาก PE อย่างไร

PEG Ratio คืออะไร? บอกอะไรและ ต่างจาก PE อย่างไร

by K. Pair
PEG คือ อัตราส่วนทางการเงิน ค่า PEG Ratio คือ ค่า PE

PEG Ratio หรือค่า PEG คือ อัตราส่วนทางการเงินรูปแบบหนึ่ง โดยค่า PEG Ratio คือ ค่าที่มาจากการเปรียบเทียบระหว่าง PE กับ Growth (อัตราการเติบโต) หรือ PEG Ratio มาจาก PE Ratio หารด้วย Net Profit Growth

โดยค่า PEG Ratio มักจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น เมื่อหุ้นนั้นมีค่า PE ที่สูงแล้ว เพราะปกติค่า PE ที่ดี ควรจะเป็นค่า PE ที่ต่ำ ทำให้การที่บริษัทนั้นดีแค่ไหนแต่ถ้าหากดูจาก PE เพียงอย่างเดียวก็จะกลายเป็นหุ้นที่ไม่ดี เนื่องจากถูกมองว่าเป็นหุ้นที่มีค่า PE ที่สูง

เรียกได้ว่า PEG Ratio ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกลบจุดบอดของค่า PE นั่นเอง


วิธีคำนวณ PEG Ratio

อย่างที่บอกว่า PEG Ratio คือ อัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่าง ค่า PE กับ Growth (หรืออัตราการเติบโตของหุ้น) ดังนั้น วิธีคำนวณ PEG Ratio สามารถหาได้ดังนี้

PEG = PE ÷ Net Profit Growth

ค่า PE หรือ Price to Earning Ratio เป็นค่าได้มาจาก Price ÷ Earning (หรือ ราคาหุ้น ÷ กำไรต่อหุ้น)

Net Profit Growth คือ อัตราการเติบโตของกำไรของบริษัท ซึ่งสามารถใช้ได้หลายตัวเลข ตัวอย่างเช่น

  • อัตราการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • อัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ย X ปี
  • อัตราการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (Year on Year : YoY)

ตัวอย่าง วิธีคำนวณ PEG Ratio

บริษัท Greed is Goods มีค่า PE 50 เท่า โดยอัตราการเติบโตของบริษัทฯ อยู่ที่ 50% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา

PEG = 50 ÷ 50

PEG ของบริษัท Greed is Goods คือ 1 เท่า หรือมีค่า PE เป็น 1 เท่าของอัตราการเติบโตของบริษัท


การแปลผล ค่า PEG Ratio

จะเห็นว่า PEG Ratio คือ การหาร PE ด้วย Growth ทำให้ค่า PEG ที่ได้มีความหมายดังนี้

PEG Ratio มากกว่า 1 หมายความว่า ค่า P/E สูงกว่าการอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

PEG Ratio น้อยกว่า 1 หมายความว่า ค่า P/E ต่ำกว่าการอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น

ซึ่งตามปกติ ค่า PEG Ratio ที่ดีควรจะต่ำกว่า 1 เท่า เพราะค่า PEG Ratio ที่ต่ำกว่า 1 เท่า ก็คือการที่ อัตราการเติบโต (Growth) มีค่าสูงกว่า PE หรือแปลได้อีกความหมายก็คือ บริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าราคาหุ้น หรือ หุ้นยังมีราคาต่ำกว่าความสามารถในการเติบโตของหุ้นนั่นเอง

เนื่องจาก PEG Ratio คิดมาจาก PE ÷ Growth ซึ่งการที่คำตอบออกมาน้อย หมายถึงตัวหาร (Growth) มาค่าสูงกว่าตัวที่ถูกหาร (PE)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด