GreedisGoods » Marketing » Personal Branding คืออะไร? สร้างขึ้นมาอย่างไร

Personal Branding คืออะไร? สร้างขึ้นมาอย่างไร

by Kris Piroj
Personal Branding คือ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล การตลาด วิธีสร้าง Personal Brand คือ อะไร

Personal Branding คืออะไร?

Personal Branding คือ การสร้างภาพลักษณ์ประจำตัวของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสานกันระหว่างทักษะ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และบุคลิกส่วนบุคคลที่ต้องการแสดงให้ทุกคนเห็น โดย Personal Branding อาจเป็นสิ่งที่บุคคลพยายามสร้างขึ้นหรืออาจเพิกเฉยแล้วปล่อยให้เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติก็ได้

ตัวอย่างเช่น Steve Job, Elon Musk, Jeff Bezos, Enzo Ferrari, Ray Dalio, Michael Porter และชื่อของนักธุรกิจอีกหลายคนที่เมื่อนึกถึงชื่อของเขาเหล่านั้นก็จะต้องนึกถึงชื่อแบรนด์ จุดเด่น ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเขาเหลานั้นไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้

ด้วย Personal Branding ของพวกเขา จึงทำให้ภาพลักษณ์ของนักธุรกิจเหล่านี้กลายเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ของพวกเขาไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในยุคก่อนอินเทอร์เน็ต Personal Branding เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากการปรากฏตัวในสื่อหลัก เหมือนกับผู้มีชื่อเสียงหลายคนที่หลงเหลือมาจากยุคโทรทัศน์จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม Personal Branding ในปัจจุบันที่เป็นยุคของ Internet ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่กับผู้มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ใครก็ตามสามารถสร้าง Personal Brand ให้ตัวเองได้ด้วยการสร้างตัวตนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางบนช่องทาง Owned Media บน Social Media ต่าง ๆ หรือในกรณีที่ง่ายกว่านั้นคือในกรณีของ YouTuber ที่เป็น KOLs หรือ Influencer ที่มีความสามารถเฉพาะทางบางอย่าง แล้วให้ขายสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญของพวกเขา

วิธีสร้าง Personal Branding

Jill Avery อาจารย์อาวุโสด้านการบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School ได้กล่าวถึงวิธีสร้าง Personal Brand โดยแบ่งการสร้าง Personal Branding เป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่:

ขั้นแรก กำหนดวัตถุประสงค์ ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เพื่อเป้าหมายในระยะยาวว่าต้องการสร้างคุณค่าอะไร ตลอดจนตำแหน่งที่ใช้ในการแข่งขัน และความโดนเด่นที่มี

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ Personal Brand Equity ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น Brand Awareness (การรับรู้แบรนด์) ที่ผู้คนมีต่อคุณในปัจจุบันว่าคุณเป็นใคร ตลอดจนหาคำที่ใช้อธิบายว่าคุณเป็นใครหรืออธิบายถึงตัวตนคุณ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ในมุมมองคนนอกต่อคุณ

ขั้นที่ 3 สร้างเรื่องราวของคุณที่แสดงถึงความเป็นคุณ เพื่อสร้างความเป็นคุณที่ไม่เหมือนใครและแสดงให้เห็นคุณค่าของคุณ (ที่ต้องการนำเสนอ) เพื่อใช้ในการถ่ายทอด Personal Brand ของคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น การสัมภาษณ์หรือการสนทนาทั่วไป

ขั้นที่ 4 ทำให้ Personal Brand (ที่ต้องการ) เป็นรูปร่างขึ้นมา ด้วยการให้ความสนใจกับข้อความที่สื่อสาร ในการสนทนา และการโต้ตอ โดยเน้นด้านที่น่าสนใจของ Personal Brand (ที่คุณต้องการ) ลงไปในคำตอบของคุณ และตะหนักอยู่ตลอดว่าทุกการปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อ Brand Awareness ของคุณ

ขั้นที่ 5 สื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ของคุณ โดยใช้ Owned Media หรือสื่อที่เป็นของคุณเอง (เช่น โซเชียล และเว็บไซต์), Earned Media ที่ได้มาจากการกล่าวถึงโดยสื่ออื่น และการอ้างอิง ตลอดจน Paid Media ที่ได้มาจากการจ่ายเงิน (โฆษณา และช่องทางของพันธมิตร) โดยปรับแต่งวิธีการสื่อสารให้เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ขั้นที่ 6 สร้างสังคม (Connection) ให้กับแบรนด์ของคุณ ด้วยการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประโยชน์กับคุณ และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคนเหล่านั้น โดยการแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกัน การสนับสนุน และการแนะนำตัว

ขั้นที่ 7 การประเมินและปรับ Personal Brand เนื่องจากเป้าหมายและวิธีการบางอย่างในการทำ Personal Branding อาจไม่เหมาะสมและไม่ได้ผล ทำให้การประเมินผลและปรับปรุง Personal Brand เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในระยะยาวและเติมเต็มช่องว่างบางอย่างที่ขาดไปเป็นสิ่งสำคัญ

ความสำคัญของ Personal Branding

Personal Branding คือเครื่องมือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากตัวตนของบุคคลที่ติดอยู่กับแบรนด์ ซึ่งช่วยลดกำแพงในใจของลูกค้าต่อสินค้าลงมากพอสมควร เพราะตามปกติคนมักความคิดเห็นที่เอนเอียงไปตามบุคคลมากกว่าบริษัท และรู้สึกวางใจกับคนที่รู้จัก (หรือคิดว่ารู้จัก) เหมือนกันกับในกรณีเลือกตั้งที่มีแนวโน้มที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะโหวตให้ชื่อที่พวกเขารู้จักในกรณีที่ไม่มีข้อมูลอื่น

ดังนั้น เมื่อเทียบกับสินค้าหรือบริการทั่วไปแบบเดียวกันในตลาด สินค้าหรือบริการที่มีการสร้าง Personal Branding จะมีความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์ ตัวอย่างเช่นในกรณีของ Tesla ที่มี Elon Musk เป็น Personal Brand การเคลื่อนไหวของ Elon Musk มักจะนำไปสู่การนึกถึงแบรนด์ Tesla หรือแบรนด์อื่นที่เป็นเจ้าของด้วย

ข้อเสียเปรียบของ Personal Branding

การสร้างชื่อเสียงเป็นการลงทุนระยะยาว (ไม่ต่างจากการปั้นช่องทาง Social Media จนโด่งดัง) ทำให้กว่าที่ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเกิดขึ้นอาจใช้เวลาหลายปี (หรือแม้แต่หลายสิบปี)

ในทางกลับกัน Personal Branding คือสิ่งที่สามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ติดตามรู้สึกถึงว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพ หรือไม่ได้มีภาพลักษณ์อย่างที่คิด หรือแม้กระทั่งการใช้ Personal Branding ในการขายสินค้าที่ยิ่งยัดเยียดขายสินค้ามากเท่าไหร่ความเชื่อถือก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อสร้าง Personal Branding ได้แล้ว การรักษา Personal Branding ให้คงอยู่เหมือนเดิมในระยะยาวก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน เพราะเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนย่อมเติบโตและเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้อาจพบได้ในกรณีของ YouTuber ที่ใครหลายคนติดตามมานาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าแนวทางของ Content เปลี่ยนไปตามประสบการณ์และอายุที่มากขึ้นของ YouTuber แต่ละคน

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: Harvard Business Review, NeilPatel, HBR

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด