GreedisGoods » Business » PEST คืออะไร? และ การวิเคราะห์ PEST Analysis

PEST คืออะไร? และ การวิเคราะห์ PEST Analysis

by K. Pair
PEST คือ วิเคราะห์ PEST Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST

PEST คือ เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ โดย PEST Analysis จะแสดงให้เห็นว่าด้านใดเป็นโอกาสและอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค

PEST Analysis หรือ การวิเคราะห์ PEST จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PEST Analysis คือ

Political คือ ปัจจัยด้านการเมือง
Economics คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
Social คือ ปัจจัยด้านสังคม
Technology คือ ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ซึ่งผลที่ได้ของการ วิเคราะห์ PEST คือ การทำให้เห็นว่า ในแต่ละปัจจัยมีอะไรบ้างที่เป็น โอกาส (Opportunities) และมีอะไรบ้างที่เป็น อุปสรรค (Threats) ต่อการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ PEST จะสามารถนำผลที่ได้จากการ วิเคราะห์ PEST ไปต่อยอดในกลยุทธ์อื่น ๆ อย่างเช่น SWOT Analysis, EFAS, EFE หรือแม้กระทั่ง Marketing Mix 4Ps ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้ PEST Analysis มักจะเป็นการวิเคราะห์ลำดับแรก ๆ ในการวางแผนกลยุทธ์

Political (การเมือง)

PEST Analysis ในส่วนของ Political คือ ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลและจากประเทศที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจของเรา

ระบบการปกครอง ของประเทศนั้นเอื้อต่อการลงทุนของเราหรือไม่

นโยบายต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยกับธุรกิจ เช่น นโยบายระยะยาวที่ส่งผลกับธุรกิจ อย่าง Thailand 4.0

นโยบายกีดกันทางการค้า ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี รวมไปถึง กฎหมายป้องกันการผูกขาด

เสถียรภาพทางการเมือง การเมืองมีปัญหาบ่อยหรือไม่ อยู่ดี ๆ มีการประท้วงปิดถนนบ่อยหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนผู้นำบ่อยหรือไม่

กฎหมายแรงงาน เป็นเรื่องที่ส่งผลในการรับพนักงาน จ่ายเงินพนักงาน ไล่พนักงานออก รวมไปถึงเรื่องของสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ เช่น เขตการค้าเสรีต่างๆ (Free Trade) ที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้

ปัจจัยด้านการเมืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถของรัฐบาล

Economic (เศรษฐกิจ)

ปัจจัยด้าน Economic หรือ เศรษฐกิจ ของ การวิเคราะห์PEST คือ ปัจจัยเกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจอย่างแน่นอน เนื่องจาก เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับกำลังซื้อโดนตรง รวมถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับประเด็นด้าน Economics ของ PEST สามารถวิเคราะห์ได้จาก:

อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) รวมทั้งเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนหรือไม่

ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ซึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงิน

รายได้ของประชากรในประเทศ เฉลี่ยแล้วรายได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะส่งผลกับเรื่องค่าแรง

การเติบโตของเศรษฐกิจ อยู่ในระดับไหน เพราะเป็นเรื่องที่จะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งก็คือกำลังซื้อของคนในประเทศ

ต้นทุนต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน ราคาวัตถุดิบ

เงินเฟ้อ หรือ เงินฝืด (Inflation and Deflation) ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ระดับราคาของต้นทุนและราคาสินค้าโดยรวมของประเทศ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น GDP อัตราการจ้างงาน อัตราการว่างงาน หนี้ครัวเรือน หรืออะไรก็ตามที่สามารถบอกได้ว่าเศรษฐกิจประเทศนี้อยู่ในระดับที่น่าสนใจหรือไม่

Social (สังคม)

การวิเคราะห์ PEST ในส่วนของ Social คือเรื่องเกี่ยวกับด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นิสัยพื้นฐานของคนในประเทศนั้น ๆ

วัฒนธรรม (Culture) รวมไปถึง ค่านิยม ทัศนคติ ธรรมเนียม ประเพณี

พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) คนในประเทศนั้นมีนิสัยในการจับจ่ายใช้สอยอย่างไร

Lifestyle วิธีการใช้ชีวิต คนนิยมทำอะไร เทรนด์เป็นอย่างไร

ค่านิยมในการทำงาน คนประเทศนี้ขยันหรือไม่ มีทัศนคติต่อการทำงานอย่างไร

สังคมชอบอะไร หรือ ไม่ชอบอะไร ทำให้รู้ว่าสินค้าที่กำลังจะขาย เหมาะที่จะขายในประเทศนี้หรือไม่

Technology (เทคโนโลยี)

ในส่วนของ Technology ของ การวิเคราะห์ PEST Analysis คือ การวิเคราะห์ดูว่าเทคโนโลยีของประเทศที่เราทำการวิเคราะห์ พร้อมพอที่ธุรกิจของเราจะลงทุนหรือไม่ โดยจะสามารถวิเคราะห์ได้จาก

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานในประเทศนั้น คนยังใช้เทคโนโลยีแบบไหนกันอยู่

การเข้าถึง Internet ของคนในประเทศ (Internet Penetration) คนเข้าถึง Internet มากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าหากคนในประเทศเข้าถึง Internet มาก บริษัทก็จะสามารถใช้ Internet ในการลดต้นทุนได้มากกว่า

การวิจัยและพัฒนามีมากแค่ไหน รวมไปถึง การส่งเสริมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในประเทศนั้น

การเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในประเทศ เช่น ช่องทางในการเข้าถึงสื่อ คนในประเทศเข้าถึงสื่อจากอะไร

จำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีมีมากน้อยแค่ไหน คนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหาได้ยากง่ายแค่ไหน


นอกจากนี้ PEST Analysis ที่เคยมีแค่ Political Economic Social และ Technology ยังได้รับการต่อยอด PEST ด้วยการเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ เข้ามา

อย่างเช่น PESTEL Analysis หรือ PESTLE Analysis (แล้วแต่จะเรียก) ที่มีการเพิ่ม Environmental (E) และ Legal (L) เข้ามา ซึ่งทำให้การวิเคราะห์สามารถเจาะลึกได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PESTEL Analysis ได้ที่บทความ PESTEL Analysis คืออะไร? วิเคราะห์จากอะไรบ้าง?

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด