GreedisGoods » Business » PESTEL Analysis คืออะไร? (การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก)

PESTEL Analysis คืออะไร? (การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก)

by K. Pair
PESTEL Analysis คือ การ วิเคราะห์ Pestel Analysis ตัวอย่าง

PESTEL คือ เครื่องมือทางกลยุทธ์สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับธุรกิจ โดย การวิเคราะห์ PESTEL Analysis คือ เครื่องมือที่พัฒนามาจาก PEST Analysis โดยเพิ่มปัจจัยภายนอกเข้ามาอีก 2 ปัจจัย โดย 2 ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาใน การวิเคราะห์ PESTEL คือ Environment (E) และ Legal หรือ Law (L)

การวิเคราะห์ PESTEL Analysis จะประกอบด้วยปัจจัยภายนอก 6 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึงปัจจัยที่มีผลกับธุรกิจแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยแต่ละปัจจัยมีความหมายคร่าวๆ ดังนี้

 1. Political คือ ปัจจัยภายนอกด้านการเมือง
 2. Economics คือ ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ
 3. Social คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านสังคม
 4. Technology คือ ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
 5. Environmental คือ ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อม
 6. Law หรือ Legal คือ ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย

ประโยชน์ของ การวิเคราะห์ PESTEL Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อหาสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งด้านดีที่เป็นโอกาสและด้านไม่ดีที่เป็นอุปสรรคของธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือทางกลยุทธ์อื่นๆ อย่างเช่น SWOT Analysis

โดยวิธีการวิเคราะห์ PESTEL Analysis สามารถทำได้โดยการหาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับธุรกิจแล้วระบุว่าแต่ละรายการส่งผลดี (โอกาส) หรือผลเสียกับธุรกิจ (อุปสรรค) และถ้าหากต้องการวิเคราะห์อย่างละเอียดอาจใช้การให้คะแนนในแต่ละส่วนว่าส่งผลดี/ผลเสียมากแค่ไหน


Political

Political คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านการเมืองและนโยบายต่างๆ ของประเทศที่รัฐบาลเป็นผู้ออกนโยบายออกมา แล้วมีผลกับการดำเนินธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ PESTEL Analysis จะครอบคลุมการเมืองภายในประเทศไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

PESTEL Analysis ตัวอย่างในด้าน Political หรือ ด้านการเมือง จะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนโยบายระยะสั้นหรือระยะยาวที่ส่งผลกับธุรกิจ ตัวอย่างเช่น นโยบาย Thailand 4.0 และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

นโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศที่ดำเนินธุรกิจและประเทศคู่ค้า ทั้งการกีดกันทางการค้าที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี

ระบบการปกครองของประเทศที่ทำธุรกิจและของประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสถียรภาพทางการเมือง ตัวอย่างเช่น มีคนมาประท้วงปิดถนนบ่อยหรือไม่

ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ตัวอย่างเช่น เขตการค้าเสรีต่างๆ (Free Trade) และการยกเว้นภาษี

Economic

Economic คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยปัจจัยด้าน Economic ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของการวิเคราะห์ของ PESTEL Analysis เพื่อการทำธุรกิจ

ในด้าน Economic หรือ ด้านเศรษฐกิจ ของ PESTEL Analysis จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

อัตราแลกเปลี่ยนและสเถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศหรือจำเป็นต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ที่เป็นตัวเลขดอกเบี้ยขั้นต่ำในประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัททกำการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุน

อัตราการจ้างงาน อัตราว่างงาน GDP GNP และรายได้คนในประเทศที่ทำธุรกิจ เป็นเรื่องที่สะท้อนในเรื่องของกำลังซื้อ (Purchasing Power) ของลูกค้า

การเติบโตของเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ ที่จะสะท้อนใหเห็นความมั่งคั่งในภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศนั้นๆ ซึ่งความมั่งคั่งของคนในประเทศหมายถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคนั่นเอง

ต้นทุน (Cost) ของการทำธุรกิจในประเทศที่ทำการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ค่าแรงงาน ต้นทุนทางการเงิน และราคาวัตถุดิบ

Social

Social คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นิสัยใจคอ พฤติกรรม โดยปัจจัยด้าน Social จะเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาด รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง PESTEL Analysis ในด้าน Social หรือสังคมจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยดังต่อไปนี้

วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ธรรมเนียม ประเพณี ในส่วนนี้จะส่งผลกับธุรกิจโดยตรงในหลายด้าน ตั้งแต่วิธีการโฆษณา การทำคอนเทนต์ ไปจนถึงการจัดหน้าร้าน

พฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า ตัวอย่างเช่น จำนวนสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้ง ขนาดของสินค้าที่คนนิยมซื้อ

รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนในสังคม คนเหล่านี้นิยมทำอะไร สังคมชอบอะไร/ไม่ชอบอะไร และอะไรกำลังเป็นกระแสในปัจจุบันของคนในประเทศนั้นๆ

โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า น้ำ การคมนาคม รวมถึงต้นทุนของช่องทางในการขนส่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้

Technology

Technology คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศที่เรากำลังทำการวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ว่ามีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือไม่ และอยู่ในระดับไหน

ในเบื้องต้นการวิเคราะห์ PESTEL Analysis สำหรับส่วนของ Technology ที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับแรกๆ ได้แก่

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ในประเทศอยู่ในระดับไหน รวมถึงมีจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีอยู่มากน้อยแค่ไหน และหาง่ายแค่ไหนในกรณีที่ต้องการนำมาเป็นพนักงาน

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นการวิเคราะห์ว่าภายในประเทศได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหรือไม่ และมีอยู่มากน้อยแค่ไหน รวมถึงบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามีอยู่มากน้อยแค่ไหน

การเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในประเทศ ตัวอย่างเช่น การเข้าถึง Internet ของคนในประเทศ คนส่วนใหญ่ใช้ช่องทางอะไรในการเข้าถึงสื่อ

Environment

Environmental หรือ Environment คือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เข้าไปลงทุน ตัวอย่างเช่น สภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางธรรมชาติ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยในส่วน Environment จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมทางโลจิสติกส์

ในการวิเคราะห์ PESTEL Analysis ในส่วนของ Environment หรือ สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้

 • ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยหรือไม่
 • สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับธุรกิจที่เราทำหรือไม่
 • ติดกับประเทศบางประเทศ ที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากการติดกับประเทศนั้นหรือไม่

Legal

Law หรือ Legal คือ ปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมายที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่วนมากมักจะส่งผลกับธุรกิจในลักษณะของข้อห้ามหรือข้อจำกัดบางอย่าง ตัวอย่างเช่น

 • กฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ (Minimum Wage)
 • กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ต้องให้กับแรงงาน
 • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น อย. และกฎหมายฉลากสินค้าในประเทศจีน
 • เรื่องเกี่ยวกับภาษี ได้แก่ อัตราภาษี การยกเว้นภาษี และสิทธิพิเศษทางภาษีอื่นๆ
 • ระเบียบ กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขการก่อตั้งบริษัท เงื่อนไขในการเข้ามาการลงทุน และสัดส่วนการลงทุนที่กฎหมายกำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด