Home Business PESTEL Analysis คือ อะไร ? (การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก)

PESTEL Analysis คือ อะไร ? (การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก)

by greedisgoods
PESTEL คือ วิเคราะห์ PESTEL

PESTEL Analysis หรือที่เรียกว่า PESTEL คือ อะไร ? ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกได้อย่างไร !?

PESTEL คือ ระดับต่อไปของ PEST Analysis โดยเพิ่มปัจจัยภายนอกอีก 2 ปัจจัยเข้ามา โดย 2 ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาใน การวิเคราะห์ PESTEL คือ Environment (E) และ Legal หรือ Law (L)

โดย PESTEL ทั้ง 6 ด้านจะประกอบด้วย

Political คือ ปัจจัยด้านการเมือง
Economics คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
Social คือ ปัจจัยด้านสังคม
Technology คือ ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
Environmental คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
Law คือ ปัจจัยเกี่ยวกับด้านกฎหมาย

ประโยชน์ของ PESTEL คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป โดยในการวิเคราะห์ PESTEL อาจแยกออกเป็น ดีกับไม่ดี หรือจะเรียกว่าเป็น โอกาส กับ อุปสรรค ก็ได้

สำหรับ ปัจจัยภายนอก (External Factors) ก็คือปัจจัยที่มีผลกับเรา แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ จะเห็นว่า PESTEL ทั้ง 6 ตัวก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเอง


Political

Political คือ ปัจจัยเกี่ยวกับการเมือง และนโยบายต่างๆ ของประเทศซึ่งมีผลกับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งการเมืองภายในประเทศ ไปจนถึงการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ระบบการปกครอง 
นโยบายต่างๆที่เอื้ออำนวยกับธุรกิจ
นโยบายระยะยาวที่ส่งผลกับธุรกิจ เช่น นโยบาย Thailand 4.0
นโยบายกีดกันทางการค้า ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี
เสถียรภาพทางการเมือง เช่น มีคนมาประท้วงปิดถนนบ่อยหรือไม่
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ เช่น เขตการค้าเสรีต่างๆ (Free Trade)

Economic

Economic คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่เรากำลังวิเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของการวิเคราะห์ของ PESTEL Analysis เพื่อการทำธุรกิจ

อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ย
อัตราการจ้างงาน/ว่างงาน
รายได้คนในประเทศนั้น
GDP/GNP
การเติบโตของเศรษฐกิจ
ต้นทุน เช่น ค่าแรงงาน ราคาวัตถุดิบ
เงินเฟ้อ

Social

Social คือ เรื่องเกี่ยวกับด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นิสัยใจคอ โดยปัจจัยด้าน Social จะเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาด

วัฒนธรรม
ค่านิยม ทัศนคติ ธรรมเนียม ประเพณี
พฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้า
การใช้ชีวิต (Lifestyle) นิยมทำอะไร อะไรกำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน
สังคมชอบอะไร ไม่ชอบอะไร
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อินเตอร์เน็ต ไฟฟ้า น้ำ การคมนาคม

Technology

Technology คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศที่เราทำการวิเคราะห์

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับไหน
การวิจัยและพัฒนา มีอยู่มากน้อยแค่ไหน รวมถึงการส่งเสริมเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
การเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในประเทศ เช่น การเข้าถึง Internet ของคนในประเทศ, ช่องทางในการเข้าถึงสื่อ
จำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี มีอยู่มากน้อยแค่ไหน หาง่ายแค่ไหน
การสื่อสาร

Environment

Environmental หรือ Environment คือ เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ ธรรมชาติ ติดทะเล ซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ

ประสบภัยทางธรรมชาติบ่อยหรือไม่ 
สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่
ติดกับประเทศบางประเทศ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการติดกับประเทศนั้น

Legal

Law หรือ Legal คือ ปัจจัยเกี่ยวกับกฎหมาย ที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มักจะส่งผลกับกิจการในลักษณะที่ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นข้อห้าม ข้อจำกัด ต่าง ๆ

กฎหมายค่าแรง
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
เช่น อย. กฎหมายฉลากแบบจีน
ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ


 

บทความที่เกี่ยวข้อง