GreedisGoods » Business » Porter Generic Strategies คืออะไร? (Business Strategy)

Porter Generic Strategies คืออะไร? (Business Strategy)

by Kris Piroj
Porter Generic Strategies คือ กลยุทธ์ระดับบริษัท

Porter Generic Strategies คือ แนวคิดของ Michael E. Porter ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับบริษัท (Business Strategy) ที่ใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยกลยุทธ์ออกเป็น 2 กลยุทธ์หลักได้แก่ Cost (ต้นทุน) และ Differentiation ความแตกต่าง

โดยทั้ง 4 กลยุทธ์ของ Porter Generic Strategy จะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ

 1. ต้นทุน หรือ Cost (ต่ำหรือสูง)
 2. ขนาดของตลาดเป้าหมาย (แคบหรือกว้าง)

เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 ปัจจัยจากตาราง Porter’s Generic Strategies จะได้เป็นกลยุทธ์ของ Porter หรือ Porter Generic Strategies ดังนี้

 • Cost Leadership หรือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน
 • Differentiation หรือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
 • Cost Focus หรือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนสำหรับตลาดแคบ
 • Differentiation Focus หรือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างสำหรับตลาดแคบ

ตาราง Porter Generic Strategies

Porter Generic Strategies คือ กลยุทธ์ Cost Leadership Cost Focus Differentiation

Cost Leadership

Cost Leadership คือ กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งการเป็นผู้นำด้านต้นทุนที่ต่ำ เน้นการทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยกลยุทธ์นี้จะไม่เน้นการวิจัยและพัฒนามากเท่าไหร่

กลยุทธ์ Cost Leadership จะทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาได้ต่ำกว่าคู่แข่ง หรือถ้าตั้งราคาเท่ากับคู่แข่งบริษัทก็จะเป็นฝ่ายที่ได้กำไรต่อหน่วยมากกว่า

อย่างไรก็ตาม สินค้าและบริการที่ใช้กลยุทธ์ Cost Leadership มักจะมีกำไรต่อหน่วยที่ต่ำ การที่ต้องการกำไรมากๆ จำเป็นที่จะต้องขายสินค้าให้ได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กลยุทธ์ Cost Leadership จะเหมาะกับการจับกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในลักษณะของ Mass Market

กลุ่มเป้าหมายกว้าง ต้นทุนต่ำ

Differentiation

Differentiation คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์เน้นสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ

Differentiation จะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ได้สนใจเรื่องต้นทุนมากเท่าไหร่ เพราะสินค้าในลักษณะที่เน้นสร้างความแตกต่างจะสามารถขายได้ในราคาที่แพงกว่า ทำให้กำไรต่อหน่วยนั้นสูงกว่า

สำหรับการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ของผลิตภัณฑ์อาจมาจาก

 • ความทนทานที่มากกว่า
 • ภาพลักษณ์ที่ดูดีกว่า
 • ไม่เหมือนใคร
 • คุณภาพที่ดีกว่า
 • เป็นสินค้าที่แตกต่างไม่มีใครเหมือน

กลุ่มเป้าหมายกว้าง เน้นความแตกต่าง

Cost Focus

Cost Focus คือ กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นต้นทุนต่ำ แต่จะเน้นจับกลุ่มตลาดที่แคบกว่า เน้นขายให้กับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงกว่า ในลักษณะของ Niche Market

ตัวอย่างเช่น โรงแรมราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายแคบ ต้นทุนต่ำ

Differentiation Focus

Differentiation Focus คือ กลยุทธ์เน้นความแตกต่างที่จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แคบกว่ากลยุทธ์ Differentiation แบบปกติ

โดยผลิตภัณฑ์แบบ Differentiation Focus จะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ค่อนข้างสูง แต่กำไรต่อหน่วยก็สูงตามเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น น้ำดื่มราคาแพงสำหรับคนชอบดื่มน้ำแร่ รีสอร์ทสำหรับกลุ่มคนชอบธรรมชาติ เที่ยวบินราคาแพงสำหรับคนที่ต้องบินไปคุยธุรกิจต่างประเทศอย่างรวดเร็ว

กลุ่มเป้าหมายแคบ เน้นความแตกต่าง

บทความที่เกี่ยวข้อง