GreedisGoods » Finance » Investment » PBV คืออะไร? รู้จักกับ Price to Book Value : P/BV Ratio

PBV คืออะไร? รู้จักกับ Price to Book Value : P/BV Ratio

by K. Pair
PBV คือ ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี Price to Book Value คือ อัตราส่วน P BV Ratio คือ

PBV คือ Price to Book Value หรืออัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยอัตราส่วน P/BV คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างราคาหุ้นในตลาดกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ซึ่งอัตราส่วน PBV หรือ Price to Book Value จะแสดงให้เห็นว่าราคาตลาดของหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าหุ้นทางบัญชี

P/BV คือ อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันราคาหุ้นตามตลาดถูกหรือแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป็นกี่เท่า เพื่อใช้ในการเลือกลงทุน ถ้าหากอธิบายแบบง่ายๆ Price per Book Value หรือ PBV คือ ตัวเลขที่ใช้บอกว่าราคาหุ้นเกินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไปแล้วหรือไม่

โดยอัตราส่วน Price per Book Value หรือ P/BV คือ เครื่องมือที่นิยมมาใช้วิเคราะห์แทน (หรือควบคู่กับ) ค่า P/E โดยเฉพาะกับกรณีบริษัทขาดทุนที่ทำให้ไม่คำนวณค่า P/E ได้ จึงต้องนำราคาหุ้นมาเทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share)

หมายเหตุ – นอกจากชื่อ PBV หรือ Price to Book Value จริงๆ แล้วอัตราส่วน P/BV บางครั้งอาจอยู่ในชื่อของ Price per Book Value หรือ Price to Book หรือ Price per Book ซึ่งทั้งหมดคืออัตราส่วนเดียวกัน

วิธีคำนวณ P/BV (Price to Book Value)

PBV คือ อัตราส่วนที่หาว่าราคาหุ้นในตลาดเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี ดังนั้นวิธีหาค่า P/BV หรือ Price to Book Value คือ การหารราคาหุ้นตามราคาตลาด (Market Price) ด้วยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share)

สามารถเขียนสมการของสูตร P/BV ได้ดังนี้: Price to Book Value หรือ P/BV = ราคาหุ้น ÷ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

P BV คือ Price per Book Value Ratio คือ P BV สูตร

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหรือ Book Value per Share = Book Value ÷ จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว

  • และค่า Book Value = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม

ค่าที่ได้จากการคำนวณ Price to Book Value หรือ PBV จะมีหน่วยเป็นเท่า หมายถึง ราคาหุ้นในตลาดเป็นกี่เท่าของมูลค่าหุ้นทางบัญชี โดยจะนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่า PBV บริษัทคู่แข่งหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ


Price to Book Value (PBV) บอกอะไร

Price to Book Value คืออะไรหรือบอกอะไร ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า มูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value) ที่เป็นตัวหาร คือมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นในทางบัญชี หรือเจาะจงกว่านั้นก็คือ “มูลค่าที่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะได้คืน ถ้าหากว่าบริษัทเลิกกิจการทันที ณ ตอนนั้น”

สมมติว่า Book Value Per Share = 10 บาท หมายความว่านักลงทุนจะได้เงินคืน 10 บาทเมื่อบริษัทปิดตัว หรือก็คือ 10 บาทต่อหุ้นคือมูลค่าที่แท้จริง (มูลค่าที่จับต้องได้จริง) ของบริษัทนั้น

ถ้าหากต้องการทำความเข้าใจแบบละเอียดหรือยังไม่เข้าใจ แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมก่อนที่บทความ Book Value คืออะไร? และ Book Value Per Share

กลับมาที่ P/BV หรือ Price to Book Value จะเห็นว่าคือการหาว่า ราคาหุ้น (Price) เป็นกี่เท่าของมูลค่าหุ้นทางบัญชี หรืออธิบายโดยอิงตามที่อธิบายในย่อหน้าที่แล้ว สิ่งที่ PBV บอกก็คือ “ราคาหุ้นในตลาดเป็นกี่เท่าของมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท” โดยผลลัพธ์ของ PBV ที่ได้จะมีความหมายดังนี้

หุ้น PBV สูง คือ การที่ราคาหุ้นในตลาดหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งอาจแปลความหมายได้ว่า นักลงทุนในตลาดมองว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต (แต่ก็อาจจะไม่เติบโตตามที่หวังก็ได้) นักลงทุนจึงเข้ามาซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากจนทำให้ราคาหุ้นในตลาดสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี แต่ก็มีความเสี่ยงสูงจากการที่ราคาหุ้นเกินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทไปแล้ว

หุ้น PBV ต่ำ คือ การที่ราคาหุ้นในตลาดหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งอาจหมายความว่า นักลงทุนยังไม่เห็นโอกาสว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ (แต่จริงๆ บริษัทอาจทำได้ก็ได้) จึงไม่มีใครซื้อหุ้นดังกล่าว จึงทำให้ระดับราคาของหุ้นในตลาดหุ้นยังไม่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท

จะเห็นว่าค่า Price to Book Value หรือ PBV ไม่ใช่ค่าที่สามารถชี้ขาดได้ว่าหุ้นนั้นดีหรือไม่ดี เป็นเพียงค่าที่ใช้กรองหุ้นได้ในระดับหนึ่ง (เหมือนกับค่า P/E Ratio) เพื่อวิเคราะห์ต่อ ดังนั้นผู้วิเคราะห์ควรจะใช้ P/BV ในการวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนทางการเงิน หรือ ภาพรวมของกิจการตามที่เห็น


ตัวอย่าง ค่า PBV Ratio

สมมติว่า ราคาหุ้นของบริษัท PB Investing วันนี้คือ 50 บาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,000 บาท มีหนี้สินรวม 250 บาท และมีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทออกและชำระแล้วทั้งหมด 30 หุ้น นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน PBV ของอุตสาหกรรมของบริษัท PB Investing คือ 4 เท่า

  • เริ่มจากการหาค่า Book Value = 1,000 – 250 = 750 บาท
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น = 750 ÷ 30 = 25 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี Price to Book Value หรือ P/BV = 50 ÷ 25 = 2 เท่า

สรุป บริษัท PB Investing มีอัตราส่วน PBV คือ 2 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้อ่านไม่อยากเสียเวลาคำนวณหาค่า Price to Book Value หรือ P/BV ของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยตัวเอง ก็สามารถดูได้ที่ www.set.or.th ในส่วนของ งบการเงิน/ผลประกอบการ ของหุ้นแต่ละบริษัท

PBV คือ Price to Book Value คือ อัตราส่วน PBV Ratio คือ สูตร หุ้น ตัวอย่าง

แต่ค่า P/BV ที่แสดงอยู่จะเป็นค่าเก่าในช่วงที่บริษัทส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส (ตามตัวอย่างในภาพด้านบน)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด