นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

GreedisGoods » นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
by Kris Piroj

เว็บไซต์ GreedisGoods.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “เว็บไซต์”) มีการใช้คุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้เว็บไซต์สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการให้บริการของ GreedisGoods.com เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่ GreedisGoods.com ไม่มีอำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วน บุคคล สำหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่น ๆ เราสงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของ GreedisGoods.com เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความผลจำเป็นโดยตรงต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของเราอยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถือว่ายอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกําหนด ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

ทั้งนี้ เว็บไซต์ GreedisGoods.com ขอเรียนว่าเราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น หน้าที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

ในการให้บริการ GreedisGoods.com จะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้บริการดำเนิน การผ่านระบบการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด
 • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 • ข้อมูลการใช้บริการ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ ดำเนินการ รวมถึง ความสนใจของต่างๆของผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้ บริการของ GreedisGoods.com
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เรามอบหมายให้ระบบภายนอกกระทำการในนามของ GreedisGoods ได้แก่ Google Analytics และ Google Adsense สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลที่วิเคราะห์ดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตน และไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณ

คุกกี้จะช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

โดยเราจะใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และนำข้อมูลของท่านมาใช้สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ GreedisGoods.com และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น
 • เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 • เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 • และในบางกรณี เราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้แต่ละประเภท

คุกกี้ที่เว็บไซต์ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 • Session Cookies คือ คุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
 • Persistent Cookie คือ คุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่เว็บไซต์ GreedisGoods.com ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Analytics/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้เว็บไซต์รู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics เป็นต้น

การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและทำให้เว็บไซต์ และ/หรือบุคคลที่สามใช้เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา อีกทั้งยังช่วยในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics, Google Adsense, Truehits, เป็นต้น

การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน หรือทำให้โฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของเว็บไซต์และเป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ไม่ถูกแสดงขึ้นมา

ทั้งนี้ เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม และ GreedisGoods.com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของ หน่วยงานราชการ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น

เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตรายโดยเว็บไซต์จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของเว็บไซต์อยู่ และเว็บไซต์สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลัง จากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เว้น แต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เว็บไซต์มีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น เว็บไซต์อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 3 ปี

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ

ก่อนที่เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยการขอความยินยอมเราจะทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เราอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

การตั้งค่าและการปิดการทำงานของคุ้กกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทหรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ตามความต้องการของท่าน

ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือการตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ ด้วยวิธีการดังนี้ 

 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox 

เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ทั้งนี้ ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์บางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่นและอาจเกิดปัญหาการเข้าชมบางอย่าง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube, Twitter, หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเราได้

โดยเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง ซึ่งเว็บไซต์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้บริการ ได้แก่ Google Cloud Platform, Amazon AWS, Microsoft Azure, Vultr, Digital Ocean, Linode

เว็บไซต์อาจมีความจำเป็นเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก ที่ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของ GreedisGoods.com เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับ จ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการบริการของเรา เช่น Google Analytics ทั้งนี้จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เว็บไซต์อาจเปิดเผยข้อมูล ด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของเรา หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ GreedisGoods.com โดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดย GreedisGoods.com จะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น เท่านั้น

ในกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของ หน่วยงานราชการ GreedisGoods.com อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อ เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุ้กกี้

เว็บไซต์อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว


สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล [email protected]

เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใด ๆ ของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด