GreedisGoods » Investment » Private Fund คืออะไร? ทำความรู้จักกับกองทุนส่วนบุคคล

Private Fund คืออะไร? ทำความรู้จักกับกองทุนส่วนบุคคล

by Kris Piroj
Private Fund คือ กองทุนส่วนบุคคล ลงทุน Private Fund หุ้นต่างประเทศ

Private Fund คืออะไร?

Private Fund คือ กองทุนส่วนบุคคล ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลหรือ Private Fund คือ กองทุนที่จะนำเงินลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทที่ตกลงกันไว้ อย่างเช่นนำเงินไปลงทุนในหุ้นไทย ลงทุนในหุ้นเวียดนาม หรือนำไปลงทุนในหุ้นอเมริกา

โดยที่นักลงทุนเจ้าของเงินทุนสามารถเลือกได้ว่าจะให้กองทุน Private Fund นำเงินไปลงทุนในลักษณะไหนหรือมีแผนการลงทุนอย่างไร

การลงทุนใน Private Fund จะต่างจาก Mutual Fund หรือกองทุนรวมทั่วไปตรงที่กองทุน Private Fund จะไม่นำเงินลงทุนของเราไปรวมกับของนักลงทุนคนอื่น ทำให้ในบางกรณีนักลงทุนสามารถเลือกเปลี่ยนสัดส่วนหรือปรับเปลี่นแผนบางอย่างของการลงทุนได้อิสระมากกว่า

ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นทำให้การลงทุนใน Private Fund ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่าการลงทุนใน Mutual Fund (กองทุนรวม) ที่มีเจ้าของเงินหลายคนอยู่ในเงินก้อนเดียว

สำหรับผลตอบแทนของการลงทุนใน Private Fund นักลงทุน จะได้กำไรจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุน ปกติอยู่ที่ประมาณ 1X% ต่อปี (แต่แนะนำให้ศึกษาผลงานของแต่ละกองทุนและวิธีการดำเนินงานอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจลงทุน)

ในด้าย Private Fund เองก็จะได้ค่าตอบแทนจากการบริการเงินทุน โดยค่าตอบแทนจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่ได้ และคิดเป็นจำนวนเงินตายตัว (บางครั้งก็ใช้ค่าตอบแทน 2 แบบร่วมกัน)


Private Fund เหมาะกับใคร

ข้อแรกที่สำคัญของ การลงทุนใน Private Fund คือ ต้องมีเงินลงทุนหรือหลักทรัพย์ อย่างเช่น หุ้น และหน่วยลงทุน มากกว่าเงื่อนไขที่ Private Fund ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่วนมากเงินลงทุนขั้นต่ำของ Private Fund คือเงินลงทุนประมาณ 1 ล้านบาทถึง 4 ล้านบาท (ในส่วนนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขของแต่ละกองทุนที่สนใจว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง)

นอกจาก มีเงินตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดแล้ว คุณสมบัติต่อไปนี้เองก็เหมาะกับการลงทุนใน Private Fund

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินลงทุนมากพอสมควร แต่ไม่มีเวลานำเงินไปลงทุนด้วยต้นเอง
  2. นักลงทุนที่มีความรู้ในการลงทุนในระดับหนึ่ง เพื่อเลือกแผนการลงทุน เพื่อให้ Private Fund จัดการต่อ
  3. นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว ในลักษณะของ (Value Investment)
  4. นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนในระยะสั้นได้ เพราะในการลงทุนระยะยาว ก็ต้องมีความผันผวนเกิดขึ้นระหว่างทางเป็นปกติอยู่แล้ว

จากเงื่อนไขทั้งหมดถ้าหากรู้สึกว่า Private Fund ไม่เหมาะกับคุณและต้องการการลงทุนในกองทุนที่ง่ายกว่า ลองอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กองทุนรวม (Mutual Fund)

บทความที่เกี่ยวข้อง