GreedisGoods » Business » QCC คืออะไร? หลัก Quality Control Circle ทำอย่างไร

QCC คืออะไร? หลัก Quality Control Circle ทำอย่างไร

by Kris Piroj
QCC คือ วงจร Quality Control Circle คือ หลัก QCC ทฤษฎี ควบคุมคุณภาพ

QCC คืออะไร?

QCC คือ Quality Control Circle เป็นแนวคิดในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการทำงานโดยการที่ทุกคนภายในองค์กรที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการดังกล่าวมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามชื่อ QCC หรือ Quality Control Circle

การปรับปรุงและควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ QCC หรือ Quality Control Circle จะอยู่บนพื้นฐานของการที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารมีส่วนร่วมในกระบวนการ เนื่องจาก QCC เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน และผู้ที่รู้ว่าปัญหาในการดำเนินงานคืออะไรเป็นอย่างดีที่สุดก็คือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุดังกล่าว การนำหลักการ Quality Control Circle (QCC) มาใช้จึงเป็นการรวมกลุ่มพนักงานภายในองค์กรเพื่อระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

โดยที่มาของ Quality Control Circle หรือ QCC เป็นแนวคิดที่คิดค้นขึ้นโดย Edward Deming เจ้าของแนวคิดวงจร Deming หรือที่หลายคนอาจคุ้นในชื่อวงจร PDCA โดยแนวคิด QCC ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตในแวดวงอุตสาหกรรมในฐานะส่วนหนึ่งของแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) แต่ในปัจจุบันมักจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการของญี่ปุ่นโดยเฉพาะ Kaizen (ไคเซ็น)

Quality

QCC หรือ Quality Control Circle ในส่วนแรกคือ Quality หรือคุณภาพ ประกอบไปด้วยคุณภาพ 3 ด้าน (3 Quality) ได้แก่ คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

โดยสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงคุณภาพ คือ การรวบรวมปัญหาและสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่ายในองค์กรตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บริหาร การระบุปัญหจะมุ่งเน้นไปที่การระบุและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการอาศัยข้อมูลและหลักฐานเพื่อระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข แทนที่จะอาศัยการสันนิษฐานหรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว

ปัญหาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง ความไร้ประสิทธิภาพ ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือด้านอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวม ตัวอย่างเช่น ปัญหาการที่พนักงานต้องทำเอกสารซ้ำซ้อนส่งให้กับฝ่ายบริหารทั้งที่เอกสารดังกล่าวมีข้อมูลแบบเดียวกับเอกสารอีกแบบ ซึ่งทำให้กระบวนการทำงานยืดยาวเกินความจำเป็น

Control

Control คือ การทำให้คุณภาพในส่วนของ Quality ที่ตั้งเป้าเอาไว้เกิดขึ้นจริง ด้วยการกำหนดวิธีการขึ้นมาว่าจะพัฒนาอย่างไร รวมถึงการประเมินผลและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลว่าสิ่งที่ทำนั้นสำเร็จหรือไม่ หาก QCC ในส่วนของ Control สำเร็จด้วยวิธีการดำเนินงานข้างต้น

โดยพนักงานที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาที่สุดจะเป็นแนวหน้าในกระบวนการตัดสินใจในการแก้ไขและปรับปรุง โดยเป็นทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และผู้ที่นำวิธีการปรับปรุงไปใช้จริง

ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้วย QCC คือการลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในขั้น Control อาจเลือกใช้การ Eliminate ของ หลัก ECRS ด้วยการยกเลิกงานเอกสารซ้ำซ้อนออกไปเพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น

Circle

Circle หมายถึง การเป็นวงจรควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ทั้งหมดที่เกิดในกระบวนการ Quality Control Circle หรือ QCC จะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่จะมีการทำซ้ำปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ หากวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวได้ผล วิธีการดังกล่าวจะถูกใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานต่อไป แต่ถ้าหากว่ายังไม่สำเร็จก็จะต้องหาทางปรับปรุงกระบวนการต่อไป

และจากตัวอย่างเดิม แม้ว่าการยกเลิกงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้ว แต่ถ้าหากว่ามีวิธีที่ดีกว่าการยกเลิกเฉย ๆ ในอนาคตก็อาจจะมีการปรับปรุงในประเด็น “งานเอกสารซ้ำซ้อน” ด้วยวิธีอื่นได้อีกเช่นกันคล้ายกับหลัก PDCA ในการวางแผนการดำเนินงาน


จะเห็นว่า QCC หรือ Quality Control Circle เป็นแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรโดยที่ทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดย QCC จะเริ่มจาก การกำหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ (Quality) จากนั้นทำให้คุณภาพในส่วนของ Quality เกิดขึ้นจริงด้วยการกำหนดวิธีการและการวัดผล (Control) และสุดท้ายคือการควบคุมคุณภาพรวมถึงวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Circle)

โดยการนำแนวคิด QCC มาใช้ สามารถใช้จริงได้ในการประชุมปกติซึ่งสมาชิกจะอภิปรายปัญหาที่ระบุ เสนอแนวทางแก้ไข และทำงานร่วมกันเพื่อนำแนวทางแก้ไขเหล่านั้นไปใช้ QCC ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่กำหนด

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด