GreedisGoods » Business » QCC คืออะไร? หลัก Quality Control Circle ทำอย่างไร

QCC คืออะไร? หลัก Quality Control Circle ทำอย่างไร

by Kris Piroj
QCC คือ วงจร Quality Control Circle คือ หลัก QCC ทฤษฎี

QCC คือ Quality Control Circle เป็นแนวคิดในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการทำงานโดยการที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนทั้ง 3 ส่วนตามชื่อของ QCC คือ Quality (คุณภาพ), Control (การควบคุม), และ Circle (วงจรควบคุม)

ส่วนสำคัญของหลัก QCC คือ ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารมีส่วนร่วมในกระบวนการ เนื่องจาก Quality Control Circle หรือ QCC คือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งผู้ที่รู้ว่าปัญหาในการดำเนินงานคืออะไรก็คือทุกคนในองค์กร

แนวคิด Quality Control Circle หรือ QCC คือ แนวคิดที่คิดค้นขึ้นโดย Edward Deming เจ้าของแนวคิด วงจร Deming หรือที่หลายคนอาจคุ้นในชื่อวงจร PDCA

Quality

QCC หรือ Quality Control Circle ในส่วนแรกคือ Quality หรือคุณภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคุณภาพ 3 ด้าน (3 Quality) ได้แก่ คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

โดยก่อนที่จะเริ่มการพัฒนาคุณภาพของงาน สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการปรับปรุงคุณภาพคือ การรวบรวมปัญหาและสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขจากทุกฝ่ายในองค์กรตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บริหาร เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากส่วนใดก็ได้ในองค์กร

ตัวอย่างเช่น ปัญหาการที่พนักงานต้องทำเอกสารซ้ำซ้อนส่งให้กับฝ่ายบริหาร ทั้งที่เอกสารดังกล่าวมีข้อมูลแบบเดียวกับเอกสารอีกแบบ

Control

Control คือ การทำให้คุณภาพในส่วนของ Quality ที่ตั้งเป้าเอาไว้เกิดขึ้นจริง ด้วยการกำหนดวิธีการขึ้นมาว่าจะพัฒนาอย่างไร รวมถึงการประเมินผลและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลว่าสิ่งที่ทำนั้นสำเร็จหรือไม่

ถ้าหากว่า QCC ในส่วนของ Control สำเร็จด้วยวิธีการดำเนินงานข้างต้น วิธีการดังกล่าวจะถูกใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานต่อไป แต่ถ้าหากว่ายังไม่สำเร็จก็จะต้องหาทางปรับปรุงกระบวนการต่อไป

ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ต้องการพัฒนาด้วย QCC คือ การลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในขั้น Control อาจเลือกใช้การ Eliminate ของหลัก ECRS ด้วยการยกเลิกงานเอกสารซ้ำซ้อนออกไปเพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

Circle

Circle คือ QCC ตัวสุดท้าย ซึ่งเป็นวงจรควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึงทั้งหมดที่เกิดในกระบวนการ Quality Control Circle หรือ QCC จะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่จะมีการทำซ้ำปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

จากตัวอย่างเดิม ถึงแม้ว่าการยกเลิกงานเอกสารที่ซ้ำซ้อนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้ว แต่ถ้าหากว่ามีวิธีที่ดีกว่าการยกเลิกเฉยๆ ในอนาคตก็อาจจะมีการปรับปรุงในประเด็น “งานเอกสารซ้ำซ้อน” ด้วยวิธีอื่นได้อีก

โดยการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ตาม หลัก QCC อาจใช้หลัก PDCA ในการวางแผนการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDCA ได้ที่บทความ PDCA คืออะไร


สรุป QCC หรือ Quality Control Circle คืออะไร?

Quality Control Circle หรือ QCC คือ การปรับปรุงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์กรโดยที่ทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วม ซึ่ง QCC ประกอบด้วย 3 ส่วนตามชื่อ ได้แก่ Quality Control และ Circle

โดยสรุป QCC จะเริ่มจาก การกำหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ (Quality) จากนั้นทำให้คุณภาพในส่วนของ Quality เกิดขึ้นจริงด้วยการกำหนดวิธีการและการวัดผล (Control) และสุดท้ายคือการควบคุมคุณภาพรวมถึงวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Circle)

บทความที่เกี่ยวข้อง