GreedisGoods » Finance » Investment » Quick Ratio คืออะไร? อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

Quick Ratio คืออะไร? อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

by K. Pair
Quick Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว วิเคราะห์ Quick Ratio แปลว่า

Quick Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ใช่สินค้าคงเหลือเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน โดยในการวิเคราะห์งบการเงินจะใช้ Quick Ratio หรือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเป็นเครื่องมือในการวัดสภาพคล่องของกิจการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio คือ อัตราส่วนที่จะคำนวณมาจากการนำ สินทรัพย์หมุนเวียน (หักสินค้าคงเหลือออก) หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน โดยเหตุผลที่ต้องตัดสินค้าคงเหลือออกจากการคำนวณ Quick Ratio คือ สินค้าคงเหลือจริง ๆ ไม่ได้มีสภาพคล่องสูง พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าหากขายสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ก็มีค่า 0 อยู่ดี

ตัวอย่างเช่น บริษัท Quick Rate มีสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) 1,000,000 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) 300,000 บาท ถ้าหากพิจารณาเพียงผิวเผินอาจจะมองว่าบริษัท Quick Rate มีสภาพคล่องสูงเนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนอยู่ไม่ถึงครึ่งของทรัพย์สิน

แต่ถ้าบอกว่า สินทรัพย์หมุนเวียน 1,000,000 บาท มีสินค้าคงเหลืออยู่ 500,000 บาท เพราะบริษัทต้องสต๊อกสินค้าเอาไว้เป็นจำนวนมาก หมายความว่าสินทรัพย์ที่พร้อมจะนำมาจ่ายหนี้มีแค่ 500,000 บาทเท่านั้น (ในกรณีที่แย่ที่สุด คือ ขายสินค้าที่สต๊อกไม่ออก)

Quick Ratio หรือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว จึงได้รับความนิยมในการนำมาวิเคราะห์งบการเงินควบคู่ไปกับ Current Ratio หรืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อทำให้เห็นสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการ

วิธีคำนวณ Quick Ratio

Quick Ratio หรือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว คือ การเปรียบเทียบกันระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียน (โดยตัดสินค้าคงเหลือออก) หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ตามที่อธิบายด้านบน แต่เพื่อความง่ายจะเขียนวิธีคำนวณ Quick Ratio เป็นสมการได้ดังนี้

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

ผลลัพธ์ในการคำนวณอัตราส่วน Quick Ratio ค่าที่ได้ควรมากกว่า 1 โดยค่าที่ได้ยิ่งมีค่ามากยิ่งแสดงถึงสภาพคล่องที่สูง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว คือ Quick Ratio แปลว่า หมายถึง ตัวอย่าง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) มีค่ามากกว่า 1 แปลว่า บริษัทมีสภาพคล่องดี หรือบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้ระยะสั้น (พอจ่ายหนี้ระยะสั้น)

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) มีค่าน้อยกว่า 1 แปลว่า บริษัทขาดสภาพคล่อง หรือมีบริษัทหนี้ระยะสั้นมากกว่าสินทรัพย์ระยะสั้น (มีสินทรัพย์ไม่พอที่จะจ่ายหนี้ระยะสั้น)

ตัวอย่าง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

สมมติว่า บริษัท Very Goods Lawyer มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 5,000 บาท โดยเป็นสินค้าคงเหลือ 1,000 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,500 บาท จะสามารถคำนวณ Quick Ratio ออกมาได้ดังนี้

Quick Ratio หรือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว = (5000 – 1000) ÷ 1500

จากตัวอย่าง บริษัท Very Goods Lawyer จะมี อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หรือ Quick Ratio คือ 2.67 เท่า

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หรือ Quick Ratio 2.67 เท่า แปลว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่รวมสินค้าคงเหลือคิดเป็น 2.67 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด