GreedisGoods » Finance » Quick Ratio คืออะไร? อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

Quick Ratio คืออะไร? อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

by Kris Piroj
Quick Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว วิเคราะห์ Quick Ratio แปลว่า ความหมาย

Quick Ratio คืออะไร?

Quick Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ใช่สินค้าคงเหลือเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน โดยในการวิเคราะห์งบการเงินจะใช้ Quick Ratio ในการวัดสภาพคล่องของกิจการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio คือ อัตราส่วนที่จะคำนวณมาจากการนำสินทรัพย์หมุนเวียน (หักสินค้าคงเหลือออก) หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน

โดยเหตุผลที่ต้องตัดสินค้าคงเหลือออกจากการคำนวณ Quick Ratio มาจากการที่จริง ๆ แล้วสินค้าคงเหลือจริงไม่ได้มีสภาพคล่องสูง เพราะถ้าหากขายสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ก็มีค่าเท่ากับ 0 อยู่ดี

ตัวอย่างเช่น บริษัท Quick Rate มีสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) 1,000,000 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) 300,000 บาท ถ้าหากพิจารณาเพียงผิวเผินอาจจะมองว่าบริษัท Quick Rate มีสภาพคล่องสูงเนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนอยู่ไม่ถึงครึ่งของทรัพย์สิน

แต่ถ้าบอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 1,000,000 บาท มีสินค้าคงเหลืออยู่ 500,000 บาท เพราะบริษัทต้องสต๊อกสินค้าเอาไว้เป็นจำนวนมาก หมายความว่าสินทรัพย์ที่พร้อมจะนำมาจ่ายหนี้มีแค่ 500,000 บาทเท่านั้น (เพราะในกรณีที่แย่ที่สุด คือ ขายสินค้าที่สต๊อกไม่ออก)

Quick Ratio (อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว) จึงได้รับความนิยมในการนำมาวิเคราะห์งบการเงินควบคู่กับ Current Ratio หรืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อทำให้เห็นสภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการ

วิธีคำนวณ Quick Ratio

Quick Ratio คือ การเปรียบเทียบกันระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน (โดยตัดสินค้าคงเหลือออก) หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ตามที่อธิบายด้านบน โดยสามารถวิธีคำนวณ Quick Ratio เป็นสมการได้ดังนี้:

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน

โดยผลลัพธ์ในการคำนวณอัตราส่วน Quick Ratio ค่าที่ได้ควรมากกว่า 1 โดยค่าที่ได้ยิ่งมีค่ามากยิ่งแสดงถึงสภาพคล่องที่สูง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว คือ Quick Ratio แปลว่า หมายถึง ตัวอย่าง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) มีค่ามากกว่า 1 แปลว่า บริษัทมีสภาพคล่องดี หรือบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้ระยะสั้น (พอจ่ายหนี้ระยะสั้น)

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) มีค่าน้อยกว่า 1 แปลว่า บริษัทขาดสภาพคล่อง หรือมีบริษัทหนี้ระยะสั้นมากกว่าสินทรัพย์ระยะสั้น (มีสินทรัพย์ไม่พอที่จะจ่ายหนี้ระยะสั้น)

ตัวอย่าง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว

สมมติว่า บริษัท Goods มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 5,000 บาท โดยเป็นสินค้าคงเหลือ 1,000 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 1,500 บาท จะสามารถคำนวณ Quick Ratio ออกมาได้ดังนี้

Quick Ratio = (5000 – 1000) ÷ 1500

จากตัวอย่าง บริษัท Goods จะมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วหรือ Quick Ratio คือ 2.67 เท่า

โดย Quick Ratio 2.67 เท่า แปลว่า บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่รวมสินค้าคงเหลือคิดเป็น 2.67 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน

บทความที่เกี่ยวข้อง