GreedisGoods » Marketing » Sandwich Generation คืออะไร? มีใครบ้าง

Sandwich Generation คืออะไร? มีใครบ้าง

by Kris Piroj
Sandwich Generation คือ ใคร คนรุ่น Sandwich Generation Gen X Gen Y

Sandwich Generation คืออะไร?

Sandwich Generation คือ คำที่ใช้เรียกคนใน Generation ที่ต้องรับผิดชอบ 2 ทาง ซึ่งคนที่ Sandwich Generation ต้องรับผิดชอบก็คือ Generation ที่เป็นรุ่นพ่อแม่ของตัวเองและรุ่นลูกที่เป็น Generation ถัดจากตัวเอง โดยตัวของผู้ที่เป็น Sandwich Generation จะอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 Generation ที่ต้องดูแลจึงเป็นที่มาของชื่อ Sandwich Generation

หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้น Sandwich Generation คือ คนรุ่นที่อยู่ตรงกลางของ 2 เงื่อนไข

  1. เป็นลูกของ Baby Boomer
  2. พ่อแม่ของ Generation Y หรือ Generation Z

ซึ่งในปัจจุบันคนกลุ่ม Sandwich Generation ก็คือกลุ่ม Generation X ที่มีอายุประมาณ 40-50 ปี (หรืออาจจะมากกว่าเล็กน้อย) ที่ต้องดูแลรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ใน Generation Baby Boomer

ในขณะเดียวกัน Generation X หรือ Sandwich Generation ก็ยังต้องดูแล Generation Y และ Generation Z ที่เป็นลูกของตนเองอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม Sandwich Generation ในอนาคตอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคนในกลุ่ม Generation Y ที่โตขึ้น (หรืออาจจะมีคำใหม่มาแทนที่คำว่า Sandwich Generation ก็ได้)


พฤติกรรมของ Sandwich Generation

อย่างที่บอกว่า Sandwich Generation ในปัจจุบันก็คือ Generation X ดังนั้นพฤติกรรมทั่วไปของ Sandwich Generation โดยทั่วไปก็คือพฤติกรรมของคน Generation X 

เพียงแต่สิ่งที่คนในกลุ่ม Sandwich Generation ทั่วไปมักจะมองหาก็คือสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หรือการลงทุนเพื่อเตรียมตัวเกษียณได้อย่างราบรื่น

เรียกได้ว่าความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับ 1 ของ Sandwich Generation ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ Sandwich Generation ต้องแบกรับภาระจากหลายทางนั่นเอง

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทั่วไปของ Sandwich Generation ได้แก่

  1. ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่
  2. ค่าเทอมลูก (บางคนอาจมีค่าเรียนพิเศษ)
  3. ค่าใช้จ่ายจิปาถะของลูก
  4. ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของตัวเอง
  5. ค่าใช้จ่ายภายในบ้านทั้งของตัวเองและคู่สมรส
  6. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูก
  7. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพ่อแม่

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 7 ข้อเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ Sandwich Generation จะต้องพบเจอ แต่ในความเป็นจริงเชื่อว่าหลายๆ บ้าน อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gen X แบบละเอียดได้ที่บทความ Generation X คือใคร?

บทความที่เกี่ยวข้อง