GreedisGoods » Business » Service Quality หรือ SERVQUAL คืออะไร? มีอะไรบ้าง

Service Quality หรือ SERVQUAL คืออะไร? มีอะไรบ้าง

by K. Pair
SERVQUAL คือ Service Quality คือ คุณภาพบริการ

SERVQUAL คือ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านของธุรกิจบริการ โดยแต่ละด้านของ SERVQUAL หรือ Service Quality คือคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้จากการเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะตัดสินหลังจากรับบริการด้วยการนำสิ่งได้รับบริการ ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังก่อนรับบริการ

Service Quality หรือ SERVQUAL คือ แนวคิดในการพัฒนา “สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการ” ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริการ 5 ด้าน

SERVQUAL คือ Service Quality หรือ คุณภาพการบริการ 5 ด้านที่ประกอบด้วย Tangible Reliability Responsiveness Empathy และ Assurance ซึ่งสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี้

Tangible คือ คุณภาพของสิ่งที่จับต้องได้
Reliability คือ ความน่าเชื่อถือ
Responsiveness คือ การตอบสนองของพนักงาน
Empathy คือ การเอาใจใส่จากพนักงาน
Assurance คือ ความไว้วางใจ

โดยทั้ง 5 ด้านของ SERVQUAL หรือ Service Quality คือ สิ่งที่ธุรกิจต้องตอบสนองให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า เพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจ เพราะผลลัพธ์ของการให้บริการหลังจากที่ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบจะมีอยู่ 2 กรณี ได้แก่

  • สิ่งที่ได้รับ > สิ่งที่คาดหวัง = ความพึงพอใจ (Satisfaction)
  • สิ่งที่ได้รับ < สิ่งที่คาดหวัง = ไม่พึงพอใจ (Un-satisfaction)

นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าเปรียบเทียบระหว่าง Service Quality กับความคาดหวัง ยังทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับตามแนวคิด Gap Model ถ้าหากธุรกิจต้องการที่จะศึกษาช่องว่าง หรือ Gap ในใจของลูกค้าเพื่อตอบสนอง

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gap Model แบบละเอียดได้ที่บทความ Gap Model คืออะไร?

แผนภาพ SERVQUAL หรือ Service Quality ทั้ง 5 ด้าน

Service Quality คือ SERVQUAL คือ คุณภาพการบริการ

มาดูกันว่า Service Quality หรือ SERVQUAL Model ทั้ง 5 ด้าน หมายถึงอะไรบ้างแบบละเอียด

Tangible หรือ สิ่งที่จับต้องได้

Tangible คือ Service Quality หรือ คุณภาพของการบริการที่เกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมของการให้บริการ โดย Tangible หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถรับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้ง 5 จากบริการ

ตัวอย่างเช่น การแต่งร้าน บรรยากาศของร้าน วิวทิวทัศน์ของร้าน กลิ่นของร้าน เสียงรบกวน เพลง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ เมนู ป้ายหน้าร้าน และป้ายในร้าน เป็นต้น

จะเห็นว่าด้าน Tangible ของ SERVQUAL คือ สิ่งที่เกี่ยวกับการรับรู้ของลูกค้า โดยประโญชน์ของ Tangible คือการสร้างการรับรู้ที่ดีตั้งแต่ก่อนจะเข้ามารับบริการ ซึ่งเป็นสิ่งส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

นอกจากนี้ ถ้าหากว่าใครเคยศึกษาเกี่ยวกับ หลัก 7P ในทางการตลาดจะเห็นว่า Tangible คือ เรื่องเดียวกับ Physical Evidence ของ Marketing Mix 7P นั่นเอง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ หลักการตลาด Marketing Mix 7P คืออะไร?

Reliability หรือ ความน่าเชื่อถือ

Reliability คือ คุณภาพด้านการบริการด้านความน่าเชื่อถือ หรือพูดง่ายๆ Reliability คือ การที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างที่รับปากไว้ หรือทำได้ตามที่โฆษณาเอาไว้

ตัวอย่างเช่น บอกว่าบริการรวดเร็วหรือบริการให้ได้ในไม่เกิน 15 นาที ก็ต้องทำให้ได้ใน 15 นาที รวมถึงเรื่องง่ายๆ อย่างการให้บริการที่ถูกต้อง อย่างเช่น เสริฟสิ่งที่ลูกค้าสั่งให้ถูก

จะเห็นว่าในหัวข้อ Reliability คือ Service Quality ที่เกี่ยวกับการทำให้ได้อย่างที่ควรจะทำได้นั่นเอง เพราะถ้าทำไม่ได้อย่างที่รับปากก็จะทำให้ลูกค้าผิดหวังและไม่อยากมาใช้บริการอีก

และสิ่งที่สำคัญคือ Reliability เป็นสิ่งที่ถ้าหากทำไม่ได้บ่อยๆ ความเชื่อถือก็จะค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ จนในท้ายที่สุดลูกค้าก็จะหนีไปหาผู้ให้บริการรายอื่นที่ปัญหาน้อยกว่าแทน (ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ ผู้ให้บริการ Internet)

Responsiveness หรือ การตอบสนองต่อลูกค้า

Responsiveness คือ การตอบสนองของพนักงานต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ ในส่วนของ Responsiveness จะเป็น Service Quality เกี่ยวกับความสนใจที่แก้ปัญหาเมื่อลูกค้ามีปัญหาขณะให้บริการและความสนใจที่จะให้บริการของพนักงาน

ตัวอย่างเช่น การรีบหาที่นั่งให้เมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านอาหาร การที่พยายามช่วยลูกค้าแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา สีหน้าพนักงานดูเต็มใจให้บริการ สามารถตอบปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับบริการจากลูกค้าได้ และการตอบสนองต่อลูกค้าที่กำลังโมโห เป็นต้น

Empathy หรือ การเอาใจใส่

Empathy คือ Service Quality ในส่วนที่เกี่ยวกับการเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน และการสนใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้บริการแล้วเกิดมีปัญหา (ปัญหาหลังการขาย)

ตัวอย่างเช่น บริษัทซ่อมบ้านทำการซ่อมบ้านให้กับลูกค้าเรียบร้อย แต่บ้านที่ซ่อมยังคงมีปัญหาอยู่จากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทก็ควรจะกลับมาซ่อมให้เรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็น (และมาอย่างรวดเร็ว)

Assurance หรือ ความไว้วางใจ

Assurance คือ คุณภาพในการให้บริการหรือ Service Quality ที่เกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถของพนักงานที่ให้บริการ ซึ่งด้าน Assurance จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดีจากพนักงาน

หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ ถ้าพนักงานเก่งหรือดูเก่ง ลูกค้าที่มาใช้บริการก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเป็นบริการที่ดี

นอกจากนี้ การสื่อสารที่ดีของพนักงาน เช่น พูดรู้เรื่อง พูดชัดเจน ตอบตรงคำถาม ก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในส่วนของ Assurance ได้ด้วยเช่นกัน


สรุป SERVQUAL หรือ Service Quality คืออะไร?

SERVQUAL คือ 5 คุณภาพการให้บริการของธุรกิจบริการ โดย SERVQUAL ย่อมาจาก Service Quality เป็นสิ่งที่ธุรกิจบริการต้องพัฒนา เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ

โดยส่วนมาก SERVQUAL หรือ Service Quality คือ สิ่งที่มักจะใช้เป็นหัวข้อในการทำแบบสอบถาม ในการถามลูกค้าด้วยคำถามย่อยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อของ Service Quality ทั้ง 5 ด้าน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบริการ

ซึ่งความพึงพอใจในการบริการของลูกค้า เกิดจากการที่ คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) สูงกว่าคาดหวังของลูกค้า (Expectation) หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ “ต้องบริการให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้”

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด