GreedisGoods » Investment » SETHD คืออะไร? มีหุ้นอะไรบ้างที่เป็น หุ้นปันผลดี

SETHD คืออะไร? มีหุ้นอะไรบ้างที่เป็น หุ้นปันผลดี

by Kris Piroj
SETHD คือ หุ้นปันผลสูง SETHD มีหุ้นอะไรบ้าง รายชื่อ หุ้นปันผลดี

SETHD คืออะไร?

SETHD คือ ดัชนีหุ้นที่จัดทำขึ้นมาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการจัดกลุ่ม 30 หุ้นปันผลสูงสุด จากหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลและสภาพคล่องสูงในตลาดหุ้นไทยที่คัดมาจาก SET100 ตามชื่อเต็มของ SETHD ที่ย่อมาจาก SET High Dividend 30 Index

กล่าวคือ หุ้น SETHD เป็นกลุ่มของหุ้นสภาพคล่องสูงมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและเป็นหุ้นปันผลสูง (High Dividend) ที่จ่ายเงินปันผล (Dividend) อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเกิดจากการจัดอันดับทั้งหมด 30 อันดับโดยเงื่อนไขของตลาดหุ้นจากหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET100 อยู่แล้ว

ประโยชน์หลักของ SETHD Index จึงเป็นการใช้ในการอ้างอิงการเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่ม หุ้นปันผลสูง และใช้สำหรับในการคัดหุ้นปันผลดีและหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

หุ้น SETHD คัดเลือกจากอะไร

โดยพื้นฐาน SETHD มีวิธีการคำนวณที่ใกล้เคียงกับ SET Index ที่เป็นการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) แต่สิ่งที่ต่างออกไปของ SETHD คือ มีการนำอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มาใช้ถ่วงน้ำหนักด้วย

เงื่อนไขแรกของหุ้นที่จะถูกคัดเลือกมาอยู่ในกลุ่ม SETHD จะต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม SET100 ในรอบการคำนวณเดียวกัน ซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้เป็นหุ้นในกลุ่มที่มีสภาพคล่องสูงและมีมูลค่าตลาดสูง โดยการคัดเลือกหุ้นเพื่อจัดทำ SETHD Index จะมีเงื่อนไขดังนี้

 1. เป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปีในฐานะบริษัทจดทะเบียน
 2. มีอัตราส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) โดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังไม่เกิน 100% (จ่ายปันผลไม่เกินกำไร)

ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ผ่านเกณฑ์นี้น้อยกว่า 35 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์จะลดจำนวนปีที่ใช้ในการพิจารณาการจ่ายปันผลย้อนหลังครั้งละ 1 ปี (จากย้อนหลัง 3 ปีเหลือ 2 ปี และถ้า 2 ปีก็ยังมีผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 35 บริษัทก็จะลดลงเหลือย้อนหลัง 1 ปี) โดยจะพิจารณาย้ออนหลังต่ำสุดคือ 1 ปี

เมื่อได้หุ้นตามเงื่อนไขด้านบนครบจำนวนจะนำมาจัดอันดับตามค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ย้อนหลัง 3 เดือน

 1. โดยหุ้น 20 อันดับแรกจะถูกจัดเข้าเป็น SETHD ทันที
 2. ส่วน 10 อันดับที่เหลือ (อันดับ 21-30 ของ SETHD) จะพิจารณาจากหุ้นที่เคยอยู่ใน SETHD รอบก่อนหน้านี้มาก่อนฃ
 3. แต่ถ้าหากยังไม่ครบ 30 อันดับจากเงื่อนไขข้อ 2 จึงจะเริ่มนำหุ้นอันดับ 21 – 40 มาใช้พิจารณา

นอกจากนี้ สำหรับหุ้นที่อยู่ในอันดับที่ 31 – 35 หลังจากการจัดอันดับเข้า SETHD จะใช้เป็นหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของดัชนี SETHD

การคำนวณ SETHD Index

SETHD Index ที่เป็นดัชนีราคาที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จะสามารถคำนวณได้จากสูตรการคำนวณ SETHD Index ด้านล่าง

โดยที่

 • Priceit คือ ราคาของหุ้นแต่ละหุ้นใน SETHD ณ วันที่คำนวณ
 • Listed Shareit คือ จำนวนหุ้นจดทะเบียนของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ
 • Dividend Yieldit คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี โดยกำหนดค่าสูงสุดไว้ที่ 15%
 • Adjustment Factorit คือ อัตราการจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี SETHD ณ วันที่คำนวณ เพื่อใช้เป็นตัวคูณเพื่อกระจายน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักเกิน 10% ของหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี ไปยังหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10% (คำนวณทุกไตรมาส)
 • Adjusted BMV คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ถ่วงน้ำหนักด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของแต่ละหลักทรัพย์ ณ วันฐาน
 • วันฐานของ SETHD Index คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
 • Base Value คือ ค่าฐานของดัชนี สำหรับ SETHD Index มีค่าฐานอยู่ที่ 1,000 จุด

รายชื่อหุ้น SETHD

หุ้น SETHD จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือนตามรอบการทบทวนรายชื่อเช่นเดียวกับดัชนี SET50 Index และ SET100 Index ซึ่งจะมีการอัพเดท รายชื่อหุ้น SETHD ในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี เพราะเมื่อเวลาผ่านไปพื้นฐานของหุ้นแต่ละบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

สำหรับรายชื่อหุ้นในกลุ่ม SETHD ทั้งหมดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ (set.or.th) ในส่วนภาพรวมดัชนีหุ้น โดยเลือกหมวดหมู่ SETHD รายชื่อหุ้นในกลุ่ม SETHD แต่ละบริษัทจะถูกแสดงอยู่ในรายการหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นใน SETHD ยังสามารถดูได้จากโปรแกรม Streaming Pro โดยไปที่หน้า Market (หน้าแรกของโปรแกรม Streaming Pro บนคอมพิวเตอร์) จากนั้นเลือกที่ SET > แล้วเปลี่ยนจาก .Most Active Value ไปเป็น .SETHD ตามภาพ จากนั้นหน้า Streaming Pro จะแสดงรายการของ หุ้น SETHD ทั้งสามสิบรายการ

หุ้น SETHD มีหุ้นอะไรบ้าง SETHD คือ หุ้นปันผลสูง สุด หุ้นปันผลดี
วิธีแสดงหุ้นใน SETHD ในโปรแกรม Streaming Pro

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในดัชนี SETHD Index หรือ SET High Dividend 30 Index คือ หุ้นที่คัดเลือกมาจากบริษัทที่มีอัตราส่วนเงินปันผลสูงและมีสภาพคล่องสูง แต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าในอนาคตบริษัทเหล่านี้จะยังคงให้เงินปันผลที่สูงหรือให้เงินปันผลอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด

แนะนำให้นักลงทุนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทแต่ละบริษัทที่จะเลือกลงทุนอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะตัวเลขที่นำมาใช้ในการจัดอันดับ SETHD หรือดัชนีอื่น ๆ เป็นเพียงตัวเลขจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้น

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด