GreedisGoods » Investment » SETTHSI คืออะไร? ทำความรู้จักหุ้นในดัชนีความยั่งยืน

SETTHSI คืออะไร? ทำความรู้จักหุ้นในดัชนีความยั่งยืน

by Kris Piroj
SETTHSI คือ ดัชนีหุ้นยั่งยืน รายชื่อหุ้น ดัชนี SETTHSI Index คือ หุ้นยั่งยืน ESG

SETTHSI คืออะไร?

SETTHSI คือ ดัชนีหุ้นไทยที่คำนวณมาจากหุ้นในกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคัดเลือกมาจากบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวคิด ESG

โดยดัชนี SETTHSI Index เป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นมาโดยคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ที่ผ่านเงื่อนไข SET THSI ตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำมาคำนวณเป็นดัชนี SETTHSI Index ที่บอกทิศทางของหุ้นในกลุ่มยั่งยืน

SETTHSI Index จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืน เนื่องจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าในระยะยาว เมื่อเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

เพราะการไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามแนวคิด ESG ย่อมทำให้เกิดความเสี่ยงและอาจเกิดผลเสียตามมาในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนต่อธุรกิจ ความเสี่ยงจากความโปร่งใสในการดำเนินงาน และปัญหาทางกฎหมายเป็นต้น

เงื่อนไขของ SETTHSI Index

SETTHSI Index คือ ดัชนีที่คัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) มาจัดทำเป็นดัชนี โดยไม่มีการจำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนีเหมือนกับ SET50 หรือ SET100

เงื่อนไขของหุ้นใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ที่จะถูกนำมาคำนวณเป็นดัชนี SETTHSI Index ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่ม THSI ได้แก่

  1. เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2. มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
  3. มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว
  4. จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท ไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน

ซึ่งหุ้นของบริษัทที่ถูกเลือกมาใช้คำนวณ SETTHSI จะได้รับการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

โดยดัชนี SETHSI มีค่าดัชนีเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 จุด และมีวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นวันฐาน (วันเริ่มต้นของดัชนี) และมีเงื่อนไขในการคำนวณดัชนี ดังนี้:

  1. คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
  2. จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกิน 5% ทุกไตรมาส
  3. ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการ มารวมในการคำนวณ

การคำนวณ SETTHSI Index

SETTHSI Index คือ สูตรคำนวณ ดัชนี SET THSI หุ้น

โดยที่แต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้:

Priceit คือ ราคาของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ

Listed Shareit คือ จำนวนหุ้นจดทะเบียนของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ

Adjustment Factorit คือ อัตราการจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันที่คำนวณ ซึ่งใช้เป็นตัวคูณเพื่อกระจายน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่น้ำหนักเกิน 5% ของหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนีไปยังหลักทรัพย์ที่น้ำหนักไม่เกิน 5% โดยคำนวณค่าดังกล่าวทุกไตรมาส

Adjusted BMV คือ มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งถ่วงน้ำหนักด้วยอัตราการจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี ณ วันฐาน

Base Value คือ ค่าฐานของดัชนี SETTHSI

หุ้นใน SETTHSI

สามารถดูดัชนี SETTHSI Index และรายชื่อหุ้นทั้งหมดในดัชนี SETTHSI Index ได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th) หรือจากในหน้า Watch หรือ Market ของ Streaming Pro โดยเลือก .SETTHSI เพื่อแสดงหุ้นทั้งหมดในดัชนี SETTHSI Index

ดัชนี SETTHSI Index คือ รายชื่อหุ้น SETTHSI ใน Streaming Pro

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SETSustainability, MSCI, pwc

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด