Home » Business » วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้วย ตาราง SFAS คือ อะไร ?

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ด้วย ตาราง SFAS คือ อะไร ?

by K. Pairoj
SFAS คือ ตัวอย่าง SFAS Matrix ตาราง SFAS Matrix

Strategic Factors Analysis Summary หรือ SFAS

SFAS Matrix หรือ ตาราง SFAS คือ ตารางที่จะสรุปปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของบริษัท จากการรวมกันของตาราง EFAS (วิเคราะห์ภายนอก) กับตาราง IFAS (วิเคราะห์ภายใน) 

ซึ่งถ้านำมารวมกันเฉยๆในความเป็นจริงตารางอาจจะยาวมากกว่า 20 รายการได้ ซึ่งมากเกินไปนำมาจัดทำกลยุทธ์ทั้งหมดไม่ไหวแน่นอน ดังนั้น SFAS Matrix จะเลือกเพียงปัจจัยที่สำคัญมากต่อองค์กรมาลงตาราง SFAS

ตาราง EFAS และ ตาราง IFAS คืออะไร ?

ตาราง EFAS –https://goo.gl/xEAyQL
ตาราง IFAS – 
https://goo.gl/o2FZ9r

การทำตาราง SFAS Matrix จะลดปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ให้เหลือน้อยที่สุด เหลือแต่เพียงปัจจัยที่สำคัญต่อธุรกิจจริงๆ


ตาราง SFAS ประกอบด้วย 8 คอลัมน์

ปัจจัย (Factor) นำปัจจัยภายในจากตาราง IFAS (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอกจากตาราง EFAS (โอกาส อุปสรรค) ที่สำคัญมาใส่ พร้อมกับระบุด้วยว่าเป็นปัจจัยด้านไหน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)

น้ำหนัก (Weight) ให้พิจารณาใส่ค่าน้ำหนักตามความสำคัญ (ตั้งใหม่) ผลรวมของคอลัมน์น้ำหนักจะต้องเท่ากับ 1.00 เสมอ 

ระดับ (Rate) ประเมินแต่ละด้านว่าฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถจัดการหรือตอบสนองในแต่ละเรื่องได้ดีแค่ไหน (โดย 1 คือแย่ที่สุด และ 5 คือระดับที่ดีที่สุด)

คะแนน (Score) คะแนนรวม คิดจาก น้ำหนัก x ระดับ

ระยะเวลา แสดงช่วงแวลาของแต่ละปัจจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี) ระยะกลาง (1-3 ปี) และ ระยะยาว (3 ปีขึ้นไป)

ความเห็น คือ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนั้น (ไม่ใส่ก็ได้)


ตัวอย่าง SFAS

ตัวอย่าง ตาราง SFAS (Strategic Factors Analysis Summary)

ปัจจัย Weight Rate Score ระยะเวลา
S-แบรนด์มีความน่าเชื่อถือและ
ได้รับการยอมรับจากลูกค้า
0.20  5  1.00 ยาว
S-มีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง 0.20  5  1.00 ยาว
W-มีต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่ง 0.15  3  0.45 สั้น
O-มีนโยบายส่งเสริมจากรัฐ 0.15  4  0.60 ยาว
O-สินค้าอยู่ในเทรนด์ปัจจุบัน 0.20  4  0.80 กลาง
T-มีคู่แข่งจำนวนมาก 0.10  3  0.30 กลาง
 รวม  1.00    4.25  

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ หรือ SFAS Matrix จะทำให้เห็นลำดับความสำคัญ ช่วยในการนำมาใช้ก่อนหลังตามลำดับความสำคัญที่ตารางแสดงให้เห็น


 

บทความที่เกี่ยวข้อง