GreedisGoods » Business » หลัก SMART คืออะไร? และการตั้งเป้าหมายที่ดี

หลัก SMART คืออะไร? และการตั้งเป้าหมายที่ดี

by K. Pair
หลัก SMART คือ KPI SMART Objective

SMART คือ หลักที่ใช้สำหรับการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อวัดผลการดำเนินงาน หลัก SMART จะเป็นหลักการที่พบได้บ่อยในการตั้งเป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) และ KPI (Key Performance Indicator)

หลัก SMART คือ 5 หลักการสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ดี โดย SMART คือ ตัวชื่อย่อมาจาก Specific, Measurable, Achievable, Realistic, และ Timely 

ในเบื้องต้นรายละเอียดเบื้องต้นของหลัก SMART ในการตั้งเป้าหมายทั้ง 5 จะมีความหมาย ดังนี้

Specific หมายถึง เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน
Measurable หมายถึง สามารถวัดได้ในทางสถิติ
Achievable หมายถึง สามารถสำเร็จได้จริง เป็นไปได้
Realistic หมายถึง เป้าหมายที่ตั้ง มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง
Timely หมายถึง มีกำหนดเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจน

SMART กับการตั้ง Objective และ KPI

การตั้งเป้าหมายที่ดีด้วยหลัก SMART ให้ตรงตามหลักทั้ง 5 ของ SMART ซึ่งได้แก่ Specific Measurable Achievable Realistic และ Timely ในเบื้องต้นคือ การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน สมเหตุสมผล วัดได้ และมีกรอบเวลาชัดเจน

ตัวอย่างเช่น การเพิ่มจำนวนลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้าซ้ำ 10% จากยอดขายของเดือนที่แล้ว ในระยะเวลา 1 เดือน

แต่ถ้าหากว่ายังสงสัยว่า Objective หรือ KPI ในตัวอย่างด้านบนเป็นไปตาม หลัก SMART อย่างไร ลองดูทีละส่วนของหลัก SMART ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรในส่วนถัดไป

Specific

Specific คือ เป้าหมายจะต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เป้าหมายที่ตั้งด้วย หลัก SMART ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรหรือต้องการอะไร

ตัวอย่างเช่น การหาลูกค้ารายใหม่ 10% ในระยะเวลา 1 ปี จากตัวอย่างจะเห็นว่ามีการบอกอย่างชัดเจนว่า “ต้องการหาลูกค้ารายใหม่”

Measurable

Measurable คือ เป้าหมายจะต้องสามารถวัดได้ในทางสถิติได้ (กำหนดเป้าที่จะวัดเป็นเลข) ซึ่งการทำให้เป้าหมายวัดได้ด้วยตัวเลขจะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

เช่น เพิ่มการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าใช้ยอดขายของปีที่แล้วมาเป็นตัวเปรียบเทียบ โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องขายให้ได้มากกว่าปีที่แล้ว 20%

Achievable

Achievable คือ เป้าหมายจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้จริง หรือก็คือเป้าหมายที่ตั้งตามหลัก SMART ต้องตั้งให้มันเป็นไปได้ (ไม่ใช่กาาตั้งง่ายๆ ให้สำเร็จ 100%)

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุผลได้ (ตั้งเป้าหมายเกินจริง) เช่น ตั้งเป้าว่าจะหาลูกค้าใหม่ให้ได้ 1 ล้านคน ในระยะเวลา 1 ปี

จะเห็นว่าจากตัวอย่างจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่ถูกหลัก SMART คือ การที่หาลูกค้าใหม่ 1 ล้านคนใน 1 ปี โดยปกติแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้

Realistic

Realistic คือ การที่เป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นการตั้งเป้าหมายให้สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กร

สมมติว่า บริษัทกำลังเกิดวิกฤติด้านการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงควรที่จะตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู อย่างเช่น การตั้งเป้าว่าจะลดความผิดพลาดในการผลิตเพื่อลดตุนทุนลง

Timely

Timely หมายถึง การที่การตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการวัดผลที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น 1 เดือน 1 ไตรมาส หรือ 1 ปี

ตัวอย่างเช่น เพิ่มยอดขาย X% ภายในระยะเวลา 1 ปี จากตัวอย่าง ระยะเวลาถูกตั้งไว้อย่างชัดเจน คือ ภายในระยะเวลา 1 ปี


ตัวอย่าง Objective ตาม หลัก SMART

นอกจากนี้ หลัก SMART goal ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันนอกจากนำไปใช้ในการ ตั้ง KPI หรือการตั้ง Objective ขององค์กร อย่างเช่นการ ตั้งเป้าหมายในการลดความอ้วน และการตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน เป็นต้น

สมมติว่า ตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักจาก 70 กิโลกรัมเหลือ 65 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน

Specific คือ การระบุชัดเจนว่า “ลดน้ำหนัก”
Measurable คือ เป้าลด 5 กิโลกรัม
Achievable คือ การลดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้
Realistic คือ การที่จะตั้งเป้าหมาย 5 กิโลใน 1 เดือนได้ คนที่ลดน้ำหนักต้องคนที่มีวินัยในประมาณหนึ่ง
Timely คือ การกำหนดระยะเวลาในการลดน้ำหนักไว้ 1 เดือน


อ่านเกี่ยวกับ KPI หรือ Key Performance Indicator เพิ่มเติมแบบละเอียดได้ที่บทความ KPI คืออะไร? และวิธีตั้ง KPI ที่ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด