GreedisGoods » Business » Space Matrix คืออะไร? (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

Space Matrix คืออะไร? (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

by K. Pair
Space Matrix คือ การวิเคราะห์ กลยุทธ์

Space Matrix คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อการเลือกใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ Space Matrix จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่

  1. Financial strength (FS) คือ จุดแข็งทางด้านการเงิน
  2. Competitive advantage (CA) คือ ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
  3. Environmental stability (ES) คือ ความมั่นคงของปัจจัยแวดล้อม
  4. Industry strength (IS) คือ ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม

Space Matrix แกน X

กราฟ Space Matrix บนแกน X จะประกอบด้วย Competitive advantage และ Industry strength

Competitive advantage

Competitive advantage (CA) คือ ข้อได้เปรียบในการแข่งขันต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่

ตัวอย่างเช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ความภักดีของลูกค้า ต้นทุนที่ต่ำกว่า และคุณภาพของสินค้า เป็นต้น

โดยจะให้คะแนนตั้งแต่ -1 ถึง -6 (-1 คือปัจจัยนั้นดีที่สุด)

Industry strength

Industry Strength (IS) คือ ความมั่นคงของอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเช่น อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรม และต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

โดยการให้คะแนนจะให้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 (คะแนนที่มากหมายถึงอุตสาหรรมมีความั่นคงมาก)


Space Matrix แกน Y

แกน Y ของกราฟ Space Matrix จะประกอบด้วย Financial strength และ Environmental stability

Financial strength

Financial strength (FS) คือ จุดแข็งทางด้านการเงินขององค์กร เช่น กระแสเงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน ภาระหนี้สิน และสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

โดยจะให้คะแนนแต่ละด้านด้วยคะแนน 1 ถึง 6 คะแนน (คะแนนที่มากหมายถึงดี)

Environmental stability

Environmental stability (ES) หมายถึง ความมั่นคงของปัจจัยภายนอก ที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อ ความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรม และปริมาณความต้องการสินค้า เป็นต้น

โดยการให้คะแนนจะให้คะแนนตั้งแต่ -1 ถึง -6 (-1 คือดีที่สุด)


กราฟ Space Matrix

โดยการวิเคราะห์ Space Matrix จะเป็นการให้คะแนนในแต่ละปัจจัย เพื่อนำผลคะแนนรวมในแต่ละปัจจัยมาเขียนลงบนกราฟ Space Matrix หาจุดตัด

กราฟ Space Matrix

Space Matrix คือ

จุดตัดอยู่ในช่องใดก็จะหมายความว่ากลยุทธ์ของช่องนั้นเหมาะกับองค์กรที่สุด โดยกลยุทธ์ที่ได้จากการการวิเคราะ์ SPACE Matrix จะประกอบด้วย กลยุทธ์ 4 ลักษณะได้แก่

  1. Conservative คือ กลยุทธ์เชิงรักษา ในลักษณะของการ Stability (พูดง่ายๆ คือทำในแบบที่ทำอยู่ให้ดีก่อนจะขยายธุรกิจ)
  2. Aggressive คือ กลยุทธ์เชิงรุกหรือการขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดหรือขยายสาขาก็ตาม
  3. Defensive คือ กลยุทธ์เชิงรับ เน้นการป้องกัน
  4. Competitive คือ กลยุทธ์เน้นการแข่งขัน เพื่อเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง