GreedisGoods » Investment » sSET คืออะไร? ดัชนี sSET Index มีหุ้นอะไรบ้าง

sSET คืออะไร? ดัชนี sSET Index มีหุ้นอะไรบ้าง

by Kris Piroj
sSET คือ ดัชนี หุ้น sSET Index คือ

sSET คืออะไร?

sSET คือ ดัชนีราคาหุ้นที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดัชนี sSET คำนวณมาจากราคาตลาดของหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 และตรงตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้เป็นดัชนีที่สะท้อนราคาของหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

เพราะเดิมทีดัชนีราคาทั้ง SET50 และ 100 เป็นดัชนีราคาที่ใช้สำหรับสะท้อนราคาของหุ้นในกลุ่มที่มี Market Capitalization หรือมูลค่าตลาดรวมและสภาพคล่องที่สูงที่จำกัดอยู่เพียง 100 หุ้นเท่านั้น ในขณะที่ในปัจจุบันบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นมีอยู่มากกว่า 600 บริษัท

ทำให้ประโยชน์หลักของดัชนี sSET คือ การใช้ดัชนีเป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลตออบแทน (Benchmark) สำหรับหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง และใช้ในการคัดกรองหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพื้นฐานดีในระดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นนอก SET100

นอกจากนี้ อีกหนึ่งเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับดัชนี sSET คือ อาจนำไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการออกตราสารทางการเงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ETF หรืออนุพันธ์ต่างๆ

เงื่อนไขของ sSET

sSET Index ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยมีค่าดัชนีเริ่มต้น 1,000 จุดเหมือนกับกับดัชนีหุ้นอื่นๆ แต่สิ่งที่แตกต่างคือเงื่อนไขที่ใช้ในการคัดหุ้นเข้ามาคำนวณดัชนีหุ้น sSET Index ซึ่งได้แก่

  • เป็นหุ้นของบริษัทไม่อยู่ในดัชนี SET50 Index และ SET100 Index
  • สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ต่ำกว่า 20% ของทุนที่ชำระแล้ว
  • ปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
  • ไม่ใช่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการในการคำนวณเป็น sSET Index
  • เป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในลำดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไปแต่ไม่เกินลำดับที่ 98% ของหุ้นสามัญทั้งตลาดเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย

นอกจากนี้ sSET ไม่มีการจำกัดจำนวนหุ้นที่จะนำมาใช้คำนวณในดัชนีเหมือนกับดัชนีหุ้นอย่าง SET50, SET100, และ SETHD

และจะมีการปรับรายการหุ้นในกลุ่ม sSET ทุก 6 เดือนในรอบการทบทวนหลักทรัพย์เดียวกันกับ SET50 Index และ SET100 Index ซึ่งก็คือทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

หุ้น sSET มีอะไรบ้าง

การคัดเลือกหุ้นสำหรับการทำดัชนี sSET จะมีการปรับรายการใหม่ทุก 6 เดือนเหมือนกับดัชนีหุ้นอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเช่น SET50 Index และ SET100 Index โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

ส่งผลให้รายชื่อหุ้น sSET อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่บริษัท โดยรายชื่อหุ้นในกลุ่ม sSET ทั้งหมดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายชื่อหุ้นในกลุ่ม sSET ทั้งหมดได้ผ่านโปรแกรม Streaming Pro ที่ทุกคนใช้เทรดหุ้นกันอยู่แล้ว โดยไปที่หน้า Market > เลือก SET (ข้าง —- Favourite —-) เปลี่ยนจาก .Most Active Value เป็น .sSET เพื่อแสดงหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม ดัชนี sSET Index

หุ้น sSET คือ ดัชนี sSET มีหุ้นอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการทำความรู้จักกับดัชนีหุ้นไทยรูปแบบอื่น ๆ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET สามารถอ่านเพิ่มได้ที่บทความเหล่านี้:

  • SETHD (หรือ SET High Dividend 30 Index) 30 อันดับหุ้นที่สภาพคล่องสูงและจ่ายปันผลสูง
  • SET50 Index 50 หุ้นพื้นฐานดีที่สุดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • SET100 Index 100 หุ้นพื้นฐานดีที่สุดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง