GreedisGoods » Business » Stakeholders คืออะไร? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครและต้องการอะไร

Stakeholders คืออะไร? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครและต้องการอะไร

by Kris Piroj
Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท Stakeholder มีใครบ้าง หมายถึง

Stakeholders คืออะไร?

Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งหมายถึงใครก็ตามที่สามารถได้รับผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

ตัวอย่างทั่วไปของ Stakeholders หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ ชุมชน และรัฐบาล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจที่แตกต่างกันต่อบริษัท อีกทั้งยังอาจได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ได้ในรูปแบบที่ต่างกัน ทำให้ Stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรเผชิญกับปัญหาความพยายามที่จะทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ

ด้วยปัญหาในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ในการดำเนินโครงการใดก็ตามจะเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเช่น การทำ Stakeholder Mapping เพื่อศึกษาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจผลประโยชน์ และอำนาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับโครงการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจหรือลดความไม่พึงพอใจในลำดับการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) ต่อไป

ประเภทของ Stakeholders

โดยทั่วไป Stakeholders จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Internal Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร) และ External Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร)

Internal Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นผู้ที่อยู่ภายในบริษัทซึ่งได้รับผลประโยชน์และผลเสียจากธุรกิจโดยตรงและมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น (Shareholders), กรรมการบริษัท, นักลงทุน, ผู้บริหาร, และพนักงาน

External Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์, รัฐบาล, เจ้าหนี้, สหภาพแรงงาน, คู่แข่ง, และชุมชน

หมายเหตุ: จะเห็นว่า Stakeholder และ Shareholder ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ Shareholder เป็นเพียงหน่วยย่อย (Subset) ของ Stakeholder

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไร?

โดยพื้นฐาน Stakeholders หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะมีความต้องการ ความสนใจ หรืออำนาจที่เกี่ยวข้องบางอย่างต่อองค์กร ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรูปแบบ

ผู้ถือหุ้น (Shareholders) และนักลงทุน (Investors) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน การเติบโตของธุรกิจ และความโปร่งใสในการนำเงินลงทุนไปใช้ดำเนินงาน

ลูกค้า (Customers) คาดหวังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าจากธุรกิจ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาได้ตามความคาดหวัง (Expectation) หรือตามที่ธุรกิจได้สัญญาไว้

พนักงาน (Employees) คาดหวังผลตอบแทนจากการจ้างงาน และอาจรวมไปถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เจ้าหนี้ (Creditors) คาดหวังเงินกู้ที่จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ และดอกเบี้ยจากการให้ธุรกิจกู้เงิน

ซัพพลายเออร์ (Suppliers) และคู่ค้า (Partners) คาดหวังผลตอบแทนและราคาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการในการดำเนินงานระหว่างกันที่โปร่งใสเชื่อถือได้และไม่เอารัดเอาเปรียบ

ชุมชน (Communities) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น โดยส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบอื่นที่ชุมชนจะได้รับ ตลอดจนการจ้างงานคนในชุมชน และการสนับสนุนชุมชน

รัฐบาล (Governments) คือ ผู้ที่พึ่งพารายได้ของธุรกิจจากการจัดเก็บภาษีจากกำไรของธุรกิจ และนำไปใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายในประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด