GreedisGoods » Business » Stakeholders คืออะไร? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครและต้องการอะไร

Stakeholders คืออะไร? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครและต้องการอะไร

by Kris Piroj
Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภท Stakeholder มีใครบ้าง หมายถึง

Stakeholders คืออะไร?

Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งหมายถึงใครก็ตามที่สามารถได้รับผลกระทบหรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

ตัวอย่างทั่วไปของ Stakeholders หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ ชุมชน และรัฐบาล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจที่แตกต่างกันต่อบริษัท อีกทั้งยังอาจได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ได้ในรูปแบบที่ต่างกัน ทำให้ Stakeholders หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรเผชิญกับปัญหาความพยายามที่จะทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ

ประเภทของ Stakeholders

โดยทั่วไป Stakeholders จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Internal Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร) และ External Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร)

Internal Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เป็นผู้ที่อยู่ภายในบริษัทซึ่งได้รับผลประโยชน์และผลเสียจากธุรกิจโดยตรงและมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น (Shareholders), กรรมการบริษัท, นักลงทุน, ผู้บริหาร, และพนักงาน

External Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้อม เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์, รัฐบาล, เจ้าหนี้, สหภาพแรงงาน, คู่แข่ง, และชุมชน

หมายเหตุ: จะเห็นว่า Stakeholder และ Shareholder ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ Shareholder เป็นเพียงหน่วยย่อย (Subset) ของ Stakeholder

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอะไร?

ผู้ถือหุ้น (Shareholders) และนักลงทุน (Investors) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน การเติบโตของธุรกิจ และความโปร่งใสในการนำเงินลงทุนไปใช้ดำเนินงาน

ลูกค้า (Customers) คาดหวังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าจากธุรกิจ

พนักงาน (Employees) คาดหวังผลตอบแทนจากการจ้างงาน และอาจรวมไปถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เจ้าหนี้ (Creditors) คาดหวังเงินกู้ที่จะได้รับคืน และดอกเบี้ยจากการให้ธุรกิจกู้เงิน

ซัพพลายเออร์ (Suppliers) และคู่ค้า (Partners) คาดหวังผลตอบแทนและราคาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการในการดำเนินงานระหว่างกันที่โปร่งใสเชื่อถือได้

ชุมชน (Communities) คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่จึงคาดหวังว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การจ้างงานคนในชุมชน และการสนับสนุนชุมชน

รัฐบาล (Governments) คือ ผู้ที่พึ่งพารายได้ของธุรกิจจากการจัดเก็บภาษีจากกำไรของธุรกิจ และนำไปใช้ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายในประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง