GreedisGoods » Business » กลยุทธ์ คืออะไร? ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ คืออะไร? ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

by Kris Piroj
กลยุทธ์ คือ Strategy กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ คืออะไร?

กลยุทธ์ คือ วิธีการหรือกระบวนการที่จะทำให้เป้าหมายทางธุรกิจประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะยาวหรือโดยรวมอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมายภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน โดยเริ่มจากการวางแผนการดำเนินงานก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดเอาไว้

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจจะเริ่มต้นจากการใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) เพื่อประกอบการวางแผนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร

ซึ่งเครื่องมือทางกลยุทธ์ (Strategic Tool) ที่ใช้ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกลยุทธ์ที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่

ตัวอย่างเช่น บริษัท Haven เป็นบริษัทจากประเทศไทย ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะขยายบริษัทเข้าไปในประเทศอังกฤษ เนื่องจากมองว่าบริษัทมีศักยภาพพอที่ขายสินค้าให้กับประเทศอื่น นอกจากประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

อีกทั้งบริษัท Haven ยังมองว่าประเทศอังกฤษคือตลาดที่เหมาะสมที่จะเข้าไปลงทุน เพราะสินค้าที่บริษัท Haven เข้าไปขายยังถือว่าเป็นสินค้าที่ใหม่ของประเทศอังกฤษทำให้มีคู่แข่งอยู่ไม่มาก

จากตัวอย่าง กลยุทธ์ (Strategy) ในตัวอย่าง คือ สิ่งที่ผู้บริหารบริษัท Haven ต้องคิดและทำ เพื่อให้เป้าหมายในการขยายกิจการเข้าไปในประเทศอังกฤษสำเร็จ 

จะเห็นว่ากลยุทธ์ที่ได้จึงเป็นสิ่งที่ใช้อธิบายว่าธุรกิจจะใช้วิธีใดในการแข่งขันให้ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคู่แข่ง

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ ตามหลักของการจัดการเชิงกลยุทธ์จะแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ สำหรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์แต่ละส่วนที่ต่างกันขององค์กร ซึ่งมีวิธีดำเนินกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy), กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy), และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) โดยกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้ง 3 จะเรียกว่า ระดับของกลยุทธ์ (Level of Strategy)

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) คือ การกำหนดกลยุทธ์ในภาพกว้างเพื่อใช้ในการกำหนดภาพรวมการดำเนินงานขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), วัตถุประสงค์ (Objective), และทิศทางของบริษัทว่าจะเพิ่มหรือลดการลงทุนในธุรกิจอย่างไร

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) คือ กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งเป็นการวางกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อหาผลสรุปว่าบริษัทจะแข่งขันในตลาดด้วยวิธีใด เช่น ด้านต้นทุน, ความแตกต่าง, และการแข่งขันในตลาดเฉพาะกลุ่ม

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) คือ การกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละหน้าที่ (Function) ภายในธุรกิจนั้น ๆ เช่น การตลาด, การผลิต, โลจิสติกส์, การเงิน, การวิจัยและพัฒนา, และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยกลยุทธ์ระดับหน้าที่ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน้าที่

คำถามที่พบบ่อย

กลยุทธ์ คืออะไร?

กลยุทธ์ คือ วิธีการหรือกระบวนการที่จะทำให้เป้าหมายทางธุรกิจประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะยาวหรือโดยรวมอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมายภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอน

กลยุทธ์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ

ระดับของกลยุทธ์ (Level of Strategy) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy), กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy), และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: What is Strategy by Michael E. Porter

บทความที่เกี่ยวข้อง