Home Business SWOT คือ อะไร ? ตัวอย่าง วิเคราะห์ SWOT Analysis

SWOT คือ อะไร ? ตัวอย่าง วิเคราะห์ SWOT Analysis

by greedisgoods
SWOT คือ ตัวอย่าง การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ

SWOT คือ อะไร ? มาดู ตัวอย่าง SWOT Analysis ง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถวิเคราะห์ได้

SWOT Analysis หรือ SWOT คือ เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์กรจาก 4 ด้าน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ SWOT คือ Strength Weakness Opportunity และ Threat

โดย SWOT จะแบ่ง 2 กลุ่มใหญ่ ๆ จากทั้ง 4 ด้าน คือ ปัจจัยภายใน (Internal Factors) และ ปัจจัยภายนอก (External Factors)

โดยทั้ง 4 ปัจจัยของ SWOT Analysis มีความหมายดังนี้:

Strength คือ จุดแข็ง (ปัจจัยภายใน)
Weakness คือ จุดอ่อน (ปัจจัยภายใน)
Opportunity คือ โอกาส (ปัจจัยภายนอก)
Threat คือ อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก)


ปัจจัยภายใน ของ SWOT

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ของ SWOT คือ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เอง ถ้าหากเกิดปัญหาสามารถแก้เองได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องดีบริษัทก็จะได้รับประโยชน์เพียงผู้เดียว

โดยปัจจัยภายใน หรือ Internal Factors ของ SWOT Analysis จะประกอบด้วย Strengths (จุดแข็ง) และ Weak (จุดอ่อน)

Strength (จุดแข็ง)

Strength หรือ จุดแข็ง คือ สิ่งที่สามารถควบคุมได้และทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจ

บริษัทมีเงินทุนมาก (ทำให้การจะลงทุนขยายกิจการง่ายกว่าคู่แข่ง)
บริษัทมีสูตรผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
บริษัทมีสูตรการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งรายไหนสามารถคิดค้นขึ้นมาได้

Weakness (จุดอ่อน)

Weakness หรือ จุดอ่อน คือ สิ่งที่เราเสียเปรียบคู่แข่ง (แต่ก็ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำให้ดีกว่า)

บริษัทแบ่งหน้าที่ทำงานซ้ำซ้อนกัน ส่งผลให้บริษัทใช้คนเกินความจำเป็น
ต้นทุนสินค้าที่บริษัทผลิตขายสูงกว่าคู่แข่ง (ทำให้กำไรต่อสินค้าชิ้นนึง ได้น้อยกว่าคู่แข่ง)


ปัจจัยภายนอก ของ SWOT

ปัจจัยภายนอก (External Factors) ของ SWOT คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดี

โดยปัจจัยภายนอกของ SWOT Analysis จะประกอบด้วย Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค)

Opportunity (โอกาส)

Opportunity หรือ โอกาส คือ สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และเป็นสิ่งที่ส่งผลดีกับเรา (และมักจะมีการเปลี่ยนแปลง)

บริษัทเราเป็นบริษัทนำเข้ารถยนต์เพื่อนำมาขายต่อในประเทศไทย สมมติว่า มีนโยบายลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำหรับนำมาขายเหลือ 5% จากเดิม 300% ซึ่งภาษีที่ลดลงเหลือ 5% คือโอกาส

บริษัทผลิตแก๊ส LPG วันหนึ่งน้ำมันแพงขึ้นมากๆ ส่งผลให้คนมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในพลังงานทดแทนที่คนเลือกใช้คือ แก๊ส LPG หมายความว่ามีโอกาสมากขึ้นที่จะขายแก๊ส LPG ได้

Threat (อุปสรรค)

Threat หรือ อุปสรรค คือ สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นกัน แต่อุปสรรคจะส่งผลเสียหรือขัดขวางต่อองค์กร โดยวิธีจัดการกับอุปสรรคส่วนมากจะเป็นการรอให้อุปสรรคนั้นหายไปเอง หรือเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

บริษัท Logistics ที่มีการใช้น้ำมันเป็นปริมาณมากและน้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นว่าราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ เป็นอุปสรรคของธุรกิจ Logistics (ทำให้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้น)

บริษัทขายเนื้อไก่ กับการที่ไข้หวัดนกระบาด ส่งผลให้ยอดขายลดลงเพราะคนกลัว ทำให้คนไม่กล้าซื้อไก่ ทำให้บริษัทขายไก่ไม่ออก


 

บทความที่เกี่ยวข้อง