GreedisGoods » Marketing » สูตร Taro Yamane สำหรับ คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

สูตร Taro Yamane สำหรับ คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

by Kris Piroj
Taro Yamane คำนวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทาโร่ ยามาเน่ คือ วิจัย

สูตร Taro Yamane คือ หนึ่งในสูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยเพื่อแจกแบบสอบถาม โดยการใช้ สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการ คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จะทำให้รู้ว่าควรแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างกี่คน แทนที่จะต้องแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างทุกคน

สูตร Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) หรือสูตรอื่นในการ คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจะช่วยทำให้ผู้วิจัย (สำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ) ไม่ต้องแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยทุกคนที่อาจมีจำนวนหลายพันคน

โดยการใช้สูตร Taro Yamane คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องแจกแบบสอบถามจากพันหรือหมื่นคน เหลือเพียงหลักร้อยคน

อย่างไรก็ตาม วิธีคำนวณตาม ทฤษฎี Taro Yamane จะเหมาะกับการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่มีประชากรมากและรู้ตัวเลขจำนวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา อย่างเช่น งานวิจัยที่มีประชากรเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (รู้จำนวนนักศึกษาทั้งหมด)

เนื่องจากเมื่อมีจำนวนประชากรอยู่มาก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการใช้ สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคำนวณหา ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เหมาะสม (แทนที่จะสุ่มจำนวนขึ้นมาเองตามใจผู้วิจัย) จะช่วยให้:

  1. ไม่ทำให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเล็กเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้มีความคลาดเคลื่อนที่สูง
  2. ไม่ทำขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่เกินไป ซึ่งจะทำใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างที่มากเกินไป

สำหรับชื่อของสูตร Taro Yamane หรือ สูตร ทาโร่ ยามาเน่ มาจากชื่อของนักเศรษฐศาสตร์และสถิติชาวญี่ปุ่นที่คิดวิธีการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างวิธีนี้ขึ้นมาชื่อว่า Taro Yamane ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ Statistics: An Introductory Analysis เมื่อปี ค.ศ. 1973

สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)

สูตร Taro Yamane สำหรับการ คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสม จะสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ n = N ÷ (1 + Ne^2)

โดยความหมายของแต่ละตัวแปรในสูตร Taro Yamane ได้แก่:

  • n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ที่เราอยากรู้จากสูตร Taro Yamane ว่าจะต้องแจกกี่คน)
  • N คือ ขนาดประชากร (จำนวนประชากรทั้งหมดที่มี)
  • e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในงานวิจัยนั้น

สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่)

สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง Taro Yamane วิจัย
สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่)

ตัวอย่าง คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วย สูตร Taro Yamane

มาดูตัวอย่าง การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมด้วย สูตรของ Taro Yamane (ทาโร ยามาเนะ)

สมมติว่า กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยหนึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนนักศึกษา 4000 คน โดยงานวิจัยนี้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05

เมื่อแทนค่าลงในสมการแต่ละตัวแปรจะได้เป็น n = 4000 ÷ (1 + (4000 x 0.05^2))

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมของงานวิจัยนี้ตามสูตร Taro Yamane คือ 363.64 คน

ตัวเลขดังกล่าวหมายความว่า ผู้วิจัยจะต้องเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นจำนวน 364 ชุด (แทนที่จะต้องเก็บแบบสอบถามจากทั้ง 4000 คน)


ตาราง Taro Yamane (ไม่ต้องคำนวณเอง)

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าจำนวนประชากรทั้งหมดที่รู้เป็นเลขกลมๆ อย่างเช่น 2000 3000 และ 4000 ก็สามารถใช้ ตาราง Taro Yamane ที่เป็น ตารางสำเร็จรูป ที่คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วได้

ตาราง Taro Yamane ที่คำนวณแบบสำเร็จรูปแล้วในแต่ละระดับความคลาดเคลื่อน

ตาราง Taro Yamane ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ทาโร่ ยามาเน่ วิจัย

สำหรับ ตาราง ทาโร่ ยามาเน่ ในช่องที่ไม่มีตัวเลขเกิดจากการที่ขนาดของตัวอย่างไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถใช้สูตร Taro Yamane ได้

สรุป สูตร Taro Yamane

ทฤษฎี Taro Yamane คือ วิธีคำนวณหา ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่มีประชากรมากและรู้จำนวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา

โดยสามารถคำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วย สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จาก n = N ÷ (1 + Ne^2) โดยที่ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ที่อยากรู้), N คือ จำนวนประชากรทั้งหมด, และ e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

นอกจากนี้ ในทางเทคนิค การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมกับการวิจัยไม่ว่าจะด้วย สูตร Taro Yamane หรือสูตรอะไรก็ตาม จะเรียกว่า การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือ Sample Size Determination

บทความที่เกี่ยวข้อง