คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วย สูตร Taro Yamane

สูตร Taro Yamane วิจัย ทาโร่ ยามาเน่

สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) สำหรับการวิจัย


การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีไว้สำหรับการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัย เนื่องจาก ผู้วิจัยไม่สามารถที่จะแจกแบบสอบถามของงานวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้

ดังนั้น แทนที่จะต้องเดินไปแจกแบบสอบถามให้กับ กลุ่มตัวอย่าง ทุกคน (สมมติว่าแจกทั้งมหาวิทยาลัย) การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วย สูตร Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่) หรือ การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตรอื่น จะทำให้ผู้วิจัยไม่จำเป็นที่จะต้องแจกแบบสอบถามมากขนาดนั้น

จุดประสงค์ของการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เล็กไปนั่นมีความคลาดเคลื่อนที่สูง
ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่เกินไปใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างที่มากเกินไป


ซึ่งหนึ่งใน วิธีคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานวิจัยก็คือ การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane (ทาโร ยามาเนะ)


สูตร Taro Yamane (ทาโร่ ยามาเน่)

มาดูกันว่า การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วย สูตร Taro Yamane ทำอย่างไร

สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane

คำนวณขนาดตัวอย่าง Taro Yamane วิจัย สูตร ทาโร่ ยามาเน่

n = N ÷ (1 + Ne2)

โดยความหมายของแต่ละตัวแปรแต่ละตัว ในสูตร Taro Yamane คือ

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่เราอยากรู้
N คือ จำนวนประชากรทั้งหมด
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน


ตัวอย่าง สูตร Taro Yamane

ตัวอย่างการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane (ทาโร ยามาเนะ)

สมมติว่า มีกลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนนักศึกษา 4000 คน โดยงานวิจัยนี้ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05

n = 4000 ÷ (1 + (4000 x 0.052))


ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 363.64

จากตัวอย่าง n ที่ได้ หรือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 363.64

ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นจำนวน 364 ชุด (แทนที่จะต้องเก็บแบบสอบถามจากทั้ง 4000 คน)


 

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →