GreedisGoods » เศรษฐกิจ » GDP ไทย ไตรมาส 4 หดตัว 4.2% GDP ปี 2563 หดตัว 6.1%

GDP ไทย ไตรมาส 4 หดตัว 4.2% GDP ปี 2563 หดตัว 6.1%

by K. Pair
GDP ไทย ไตรมาส 4 ปี 2563 GDP ไทย 2563 ตลอดทั้งปี คาดการณ์ GDP ไทย 2564

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ไทย ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และ GDP ไทยทั้งปี 2563 รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของ GDP ไทยในปี 2564

Highlights

 • GDP ไทยไตรมาส 4 ของปี 2563 หดตัวติดลบ 4.2%
 • ภาพรวม GDP ไทยของปี 2563 ทั้งปีหดตัวติดลบ 6.1%
 • คาดการณ์ว่า GDP ของไทยในปี 2564 ตลอดทั้งปีขยายตัว 2.5 – 3.5%

GDP ไทยไตรมาส 4 หดตัว 4.2% มีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสที่ 3 ที่หดตัวถึง 6.4% โดยตัวเลข GDP ของไทยที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 เป็นผลมาจากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนและรัฐบาลขยายตัว การลงทุนในประเทศ และการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น แม้ว่ารายรับที่มาจากบริการต่างประเทศยังคงหดตัวต่อเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

สำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในแต่ละภาคเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ทั้งสี่ส่วนของ GDP มีรายละเอียดดังนี้

 • การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน (C) ขยายตัว 0.9%
 • การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล (G) ขยายตัว 1.9%
 • การลงทุน (I) ลดลง 2.5%
 • การส่งออกและนำเข้าสินค้า (Net Export) ลดลง 21.4% และ 7.0% ตามลำดับ

โดยมูลค่าของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ด้านการใช้จ่ายมีมูลค่า 4.07 ล้านล้านบาท และด้านการผลิตมีมูลค่า 4.14 ล้านล้านบาท

การขยายตัวของ GDP ตามหน่วยเศรษฐกิจ

สรุป อัตราการขยายตัวของ GDP ไทยไตรมาส 4 ของปี 2563 ตามหน่วยเศรษฐกิจทั้ง 5 ส่วนของสมการ GDP เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

GDP ไทย ไตรมาส 4 ปี 2563 ตามหน่วยเศรษฐกิจ YoY
อัตราการขยายตัวของ GDP ไทยไตรมาส 4 ปี 2563 ในแต่ละหน่วยเศรษฐกิจ

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชน ขยายตัว 0.9% ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง 0.6% ในไตรมาสที่ 3/2563 โดยหมวดสินค้าไม่คงทน และการบริการสุทธิ ขยายตัว 1.1% และ 7.5% ตามลำดับ ส่วนการอุปโภคในกลุ่มสินค้าคงทน และกลุ่มสินค้ากึ่งคงทน ลดลง 9.2% และ 12.4% ตามลำดับ

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล ขยายตัว 1.9% ชะลอตัวลงจากการขยายตัว 2.5% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยค่าตอบแทนแรงงาน และรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ขยายตัว 3.0% และ 4.4% ตามลำดับ ส่วนการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงิน ลดลง 0.8%

การลงทุนรวม ลดลง 2.5% เทียบกับที่ลดลง 2.6% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 การลงทุนภาคเอกชนลดลง 3.3% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือภาคเอกชนลดลง 3.2% ดีขึ้นจากที่ลดลง 13.9% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนลดลง 3.8% การลงทุนภาครัฐขยายตัว 0.6% ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือลดลง 6.4% ส่วนการลงทุนด้านก่อสร้างขยายตัว 2.9%

ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ มูลค่า ณ ราคาประจำปีเพิ่มขึ้น 282.9 พันล้านบาท สินค้าคงคลังสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารามันสำปะหลัง เหมืองแร่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง การผลิตยานยนต์ และทองคำ สำหรับสินค้าคงคลังที่ลดลง ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาล การฆ่าสัตว์ปีก และการผลิตเนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง และการผลิตเคมีภัณฑ์มูลฐาน

ดุลการค้าและบริการ ณ ราคาประจำปี เกินดุล 31.1 พันล้านบาท โดยดุลการค้าเกินดุล 252.6 พันล้านบาท และดุลบริการขาดดุล 221.5 พันล้านบาท

มูลค่า GDP ไทยปี 2463 GDP ไทยไตรมาส 4
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2564

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2.5 – 3.5% ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่

 1. แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
 2. แรงขับเคลื่อนจำกการใช้จ่ายภาครัฐ
 3. การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ
 4. กำรปรับตัวตามฐานกำรขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563

นอกจากนี้ ยังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะขยายตัว 5.8% การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวมขยายตัว 2% และ 5.7% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.0 – 2.0% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.3% ของ GDP


ข้อมูลอ้างอิงจาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด