GreedisGoods » Investment » THSI คืออะไร? ลงทุนอย่างยั่งยืนกับ Thailand Sustainability Investment

THSI คืออะไร? ลงทุนอย่างยั่งยืนกับ Thailand Sustainability Investment

by Kris Piroj
THSI คือ Thailand Sustainability Investment คือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ESG

THSI คืออะไร?

THSI คือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนของไทย (Thailand Sustainability Investment) ตามหลัก ESG ที่จัดทำขึ้นโดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามแนวคิด ESG

ทั้งนี้ เกณฑ์ของการพิจารณาตามแบบประเมิน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการทบทวนในทุก ๆ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

โดยรายชื่อหุ้น THSI ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตามแนวคิด ESG ซึ่งเป็นกลุ่มของนักลงทุนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับผู้ที่เน้นลงทุนระยะยาว

เนื่องจาก บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) เป็นบริษัทประเภทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาจากการทำกิจกรรมอะไรก็ตามในการดำเนินธุรกิจ

เพราะการไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นย่อมมีผลเสียตามมาในท้ายที่สุด ซึ่งผลเสียที่ตามมาก็จะส่งต่อการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคตในระยะยาวรวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะดีกว่าหรือดำเนินธุรกิจได้ดีกว่าในระยะยาว

อย่างเช่น ในตลาดหุ้นไทยก็พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่ารวม 14 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565) ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทที่อยู่ใน SETTHSI Index

เงื่อนไขของ THSI

เงื่อนไขของบริษัทจดทะเบียนที่จะสามารถเข้ามาอยู่ใน THSI ได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนในแต่ละด้านของ ESG อย่างน้อย 50% หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งบริษัทที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

อีกทั้งยังต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า (เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น) ได้แก่

  • เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report หรือ CGR) ของรอบปีที่ประเมินความยั่งยืนตั้งแต่ 70% หรือตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป
  • ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
  • ไม่เป็นบริษัทที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งหน่วยงานทางการแจ้งเตือนผู้ลงทุนให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
  • ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายฝ่าฝืนเกณฑ์เรื่องการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ และการกระจายการถือหุ้น (Free Float)
  • ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร หรือไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต.
  • ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีกรรมการหรือผู้บริหารถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากทางการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้างผลกระทบด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
  • ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องในงบการเงินปีล่าสุด และไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
  • ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดและ ไม่เป็นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีที่มีการประเมิน
  • ไม่เป็นบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินปีล่าสุดมีค่าต่ำกว่า 0
  • ไม่เป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิไม่ถึง 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง นับจากงบการเงินปีล่าสุด

โดยเกณฑ์คุณสมบัติแบบละเอียดจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีตามแนวโน้มและบริบทของความยั่งยืนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไข THSI แบบละเอียดในแต่ละปีได้ที่เว็บไซต์ SETSustainability.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หุ้นในกลุ่ม THSI มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีทั้งหมด 170 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 157 บริษัท และ mai 13 บริษัท และไม่ได้มีการจำกัดจำนวนหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม THSI เหมือนกับหุ้นในดัชนี SET100 หรือ SET50 แต่อย่างใด

โดยสามารถดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม THSI (Thailand Sustainability Investment) ทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (set.or.th) ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็น SETESG

THSI คือ Thailand Sustainability Investment รายชื่อ หุ้น THSI
Market > SET > .SETTHSI

หรือเรียกดูจากในหน้า Watch หรือ Market ของโปรแกรมเทรดหุ้น Streaming Pro ได้โดยเลือก .SETTHSI เพื่อแสดงหุ้นทั้งหมดในดัชนี SET THSI ให้แสดงขึ้นมา ตามภาพตัวอย่างด้านบน

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด