GreedisGoods » Finance » มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money คืออะไร?

มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money คืออะไร?

by Kris Piroj
มูลค่าเงินตามเวลา คือ Time Value of Money คือ มูลค่าของเงินตามเวลา TVM PV FV

มูลค่าเงินตามเวลา คืออะไร?

มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money คือ แนวคิดทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่จะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านไป ทำให้เงินจำนวนเท่ากันในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากเงินระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

โดยแนวคิดสำคัญที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) คือการที่เงินสามารถที่จะเติบโตได้จากการนำเงินไปลงทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ และได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปของดอกเบี้ย (หรือเทียบเท่า)

นอกจากนี้ ดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับจากการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ลงทุนก็จะยิ่งทำให้จำนวนเงินต้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยในครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นอีกจากผลของดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) ซึ่งจะทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

กล่าวคือ หากคุณต้องเลือกระหว่างการรับเงิน 100,000 บาทเท่ากันทันทีในตอนนี้ หรือรับเงินจำนวนนั้นในอีก 10 ปีข้างหน้า (ไม่มีดอกเบี้ย) การรับเงินทันที ณ ปัจจุบันย่อมเป็นผลดีกว่า เนื่องจากการที่สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหาประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะทำให้เงินจำนวนดังกล่าวงอกเงยได้ในช่วงเวลา 10 ปี

ในทางกลับกัน จากแนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) จะเห็นว่าการมีเงินจำนวนหนึ่งแล้วเก็บไว้เฉย ๆ ไม่นำไปลงทุนหาผลตอบแทนใด ๆ มูลค่าของเงินก้อนนั้นก็จะลดลงตามอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ไปตามเวลา ซึ่งทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมสามารถซื้อสินค้าเดิมได้ในปริมาณที่ลดลง

วิธีคำนวณมูลค่าเงินตามเวลา

ในภาพรวมจะเห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money : TVM) ที่จะทำให้มูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ได้แก่ มูลค่าของเงินในอนาคต (Future Value : FV), มูลค่าของเงินในปัจจุบัน (Present Value : PV), ดอกเบี้ยที่เป็นผลตอบแทนของการลงทุน (Interest : i), และระยะเวลาลงทุน (Time)

ซึ่งโดยทั่วไปในการคำนวณหามูลค่าของเงินตามเวลาจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การหามูลค่าของเงินในอนาคต (Future Value : FV) และ การหามูลค่าของเงินในปัจจุบัน (Present Value : PV)

มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value : FV) คือ มูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คำนวณหาได้จาก Future Value = PV x (1+i)n

มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value : PV) คือ มูลค่าของเงินต้นที่ต้องใช้เพื่อลงทุน (ในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง) ในระยะเวลาหนึ่งให้ได้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อนที่ต้องการในอนาคต คำนวณหาได้จาก Present Value = FV ÷ (1+i)n

Time Value of Money คือ สูตร มูลค่าเงินตามเวลา ตัวอย่าง PV FV
สูตร มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money (TVM) ทั้ง 2 แบบ

โดยแต่ละตัวแปรจากสูตรมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money : TVM) แต่ละตัวแปรมีความหมาย ดังนี้:

  1. PV ย่อมาจาก (Present Value) คือมูลค่าเงินในปัจจุบัน (เงินต้นของการลงทุน)
  2. FV ย่อมาจาก (Future Value) คือมูลค่าเงินในอนาคต (เงินก้อนที่ต้องการได้รับจากการลงทุน)
  3. i คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (แปลง % เป็นทศนิยม)
  4. n คือ จำนวนปีที่ลงทุน

สำหรับวิธีคำนวณง่าย ๆ ของการคำนวณ มูลค่าเงินตามเวลา คือการแทนค่าของสูตรมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) ลงในสมการในช่อง search ของ Google ก็จะได้คำตอบจากเครื่องคิดเลขของ Google โดยอัตโนมัติ หรืออีกวิธีคือหาใน Google ด้วยคำว่า Future Value Calculator หรือ Present Value Calculator แล้วใส่เลขแต่ละตัวแปรที่มีลงไปในเครื่องมือคำนวณมูลค่าเงินตามเวลาก็จะได้คำตอบเช่นกัน

มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

Future Value คือ การหามูลค่าเงินในอนาคต ว่ามูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่นำเงินไปลงทุน เมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ โดย Future Value เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการหาดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) ในอยู่ 2 กรณี ได้แก่

  • คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตที่เป็นอัตราผลตอบแทนคงที่ (Fixed Rate) ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ในกรณีที่คุณค้างชำระหนี้เป็นเวลานาน จากตัวอย่างการคำนวณด้านล่างถ้าเปลี่ยนเป็นนางสาว A ค้างชำระหนี้ 10,000 บาท 7 ปี โดยมีดอกเบี้ยปีละ 5% จำนวนเงิน 14,071 บาทของมูลค่าเงินตามเวลา Future Value คือ ยอดหนี้ของนางสาว A เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี

โดยสูตรมูลค่าเงินตามเวลาในกรณีของมูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) สามารถทำได้โดยแทนค่าตามสมการด้านล่าง

มูลค่าเงินในอนาคต หรือ Future Value = PV x (1+i)n

ตัวอย่างเช่น นางสาว A นำเงิน 10,000 บาทฝากธนาคารเป็นเวลา 7 ปี โดยธนาคารให้ดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี มาดูกันว่านางสาว A จะมีเงินเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี

เมื่อแทนค่าลงไปในสมการจะได้เป็น Future Value = 10,000 x (1 + 0.05)^7 = 14,071.0042

มูลค่าเงินตามเวลา คือ Time Value of Money สูตร ตัวอย่าง FV Future Value
เส้นเวลาแสดงมูลค่าเงินตามเวลาในกรณีของการหามูลค่าของเงินในอนาคต (Future Value : FV)

จากตัวอย่าง เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี มูลค่าเงินตามเวลา คือ 14,071 บาท ณ สิ้นปีที่ 7 ในลักษณะเดียวกับเส้นเวลาด้านบน

มูลค่าเงินปัจจุบัน (Present value) 

Present Value คือ การหามูลค่าปัจจุบันของเงินต้นที่ต้องใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้เงินตามที่ต้องการในอนาคต จากการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น นางสาว B ต้องการเงิน 600,000 บาทในอีก 6 ปีข้างหน้าเพื่อการเรียนต่อปริญญาโท โดยนางสาว B เลือกลงทุนด้วยด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทน 5% ต่อปี จะเห็นว่าจากตัวอย่างสิ่งที่นางสาว B อยากรู้ก็คือจะต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่จึงจะมีเงิน 6 แสนในอีก 6 ปี

โดยสามารถหาได้จากการแทนค่าลงในสูตรมูลค่าเงินตามเวลาของมูลค่าเงินปัจจุบัน (Present Value) ดังนี้

Present value = FV ÷ (1+i)n

จากตัวอย่าง เงินต้นที่นางสาว B ต้องนำมาใช้ลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการจะเท่ากับ PV = 600,000 ÷ (1+0.05)^6 = 447,729.24 บาท

Time Value of Money คือ มูลค่าเงินตามเวลา สูตร PV ตัวอย่าง เส้นเวลา
เส้นเวลาแสดงมูลค่าเงินตามเวลาในกรณีของการหามูลค่าของเงินปัจจุบัน (Present Value : PV)

สรุป นางสาว B จะต้องมีเงินลงทุนตั้งต้น (Present Value) 447,729.24 บาท เพื่อลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทน 5% เป็นเวลา 6 ปี จึงจะมีเงิน 600,000 บาทในสิ้นปีที่ 6 ของการลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด